Table of Contents

Zwrot dostawy bezpośredniej do sprzedającego

W artykule opisano międzyfirmowy proces wycofania zwrotu dostawy bezpośredniej, kiedy firma sprzedającego przyjmuje zwrócone towary od nabywcy końcowego, tworzy zamówienie zwrotu sprzedaży i wysyła je przy użyciu Advanced Intercompany do firmy kupującego. Po stronie kupującego, zamówienie zwrotu sprzedaży zostanie przekonwertowane na zamówienie zwrotu zakupu. Na podstawie tego dokumentu należy utworzyć powiązane zamówienie zwrotu sprzedaży dla nabywcy końcowego. Po uzgodnieniu warunków procesu zwrotu pomiędzy stronami, dostawca międzyfirmowy może wygenerować i wysłać powiadomienie o przyjęciu zwrotu. Dokument należy przesłać do firmy kupującego, co spowoduje aktualizację informacji o wydaniu zwrotu. Ostatnim krokiem jest zaksięgowanie faktury korygującej sprzedaży przez firmę sprzedającego i przesłanie jej do firmy kupującego. W rezultacie, zamówienie zwrotu zakupu zostanie automatyczne zaksięgowane.

Proces wycofania zwrotu dostawy bezpośredniej

Przetwarzanie międzyfirmowego procesu wycofania zamówień zwrotu dostawy bezpośredniej

Proces przebiega następująco:

 1. [SPRZEDAJĄCY] Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Zamówienia zwrotu sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. [SPRZEDAJĄCY] Utwórz nowe zamówienie zwrotu sprzedaży.
  • W polu Nazwa nabywcy wprowadź nazwę partnera międzyfirmowego.
  • W polu IIC Nr nabywcy końcowego wybierz nabywcę końcowego.
  • Na skróconej karcie Wiersze wprowadź wartości w odpowiednich polach: Typ, Nr, Kod przyczyny zwrotu, Ilość oraz Bezpośr. koszt jedn..
 3. [SPRZEDAJĄCY] Zwolnij zamówienie zwrotu sprzedaży przy użyciu akcji Zwolnij.
 4. [SPRZEDAJĄCY] Wyślij zamówienie zwrotu sprzedaży przy użyciu akcji IIC Wyślij. Następnie, pole IIC Kod stanu powinno zmienić wartość na WYCHODZĄCY.
Uwaga

Akcja zostanie wykonana automatycznie, jeśli pole IIC Wyślij przy zwolnieniu dokumentu jest zaznaczone na stronie IIC Konfiguracja.

 1. [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu IIC Wyślij komunikaty wychodzące, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Wartość w polu IIC Kod stanu w zamówieniu zwrotu zakupu zostanie zmieniona na WYSŁANY.
Ważne

Aby zautomatyzować ten krok, należy skonfigurować raport 20020697 w kolejce zleceń. Stronę kartoteki Zapis kolejki zleceń można utworzyć przy użyciu dedykowanej funkcji na stronie IIC Konfiguracja.

 1. [KUPUJĄCY] Przełącz firmę na firmę kupującego. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź IIC Dokumenty bufora zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. [KUPUJĄCY] Otwórz stronę IIC Dokument bufora zakupu dla najnowszego zapisu.
  • Użyj akcji Walidacja, aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy uniemożliwiające przetwarzanie.
  • Użyj akcji Akceptacja, aby zaakceptować komunikat przychodzący i utworzyć zamówienie zwrotu zakupu.
Uwaga

Obie akcje można zautomatyzować przy użyciu kolejki zleceń, po odpowiednim skonfigurowaniu pola Autom. przetwarzaj nowe dokumenty zakupu na skróconej karcie Automatyczne przetwarzanie tak, aby na stronie IIC Konfiguracja pole zawierało wartość Akceptacja.

 1. [KUPUJĄCY] Potwierdź przetwarzanie komunikatu bufora i otwórz kartotekę zamówienia zwrotu zakupu. W rezultacie, aplikacja utworzy dokument zamówienia zwrotu zakupu z wartością NOWY w polu IIC Kod stanu.
 2. [KUPUJĄCY] Dostosuj odpowiednio dokument zamówienia zwrotu zakupu i użyj akcji Zwolnij.
 3. [KUPUJĄCY] Utwórz zamówienie zwrotu sprzedaży dla nabywcy końcowego przy użyciu akcji Utwórz zamówienie zwrotu sprzedaży z dostawą bezpośrednią.
 4. [KUPUJĄCY] Wyślij zamówienie zwrotu zakupu przy użyciu akcji IIC Wyślij. Następnie, pole IIC Kod stanu powinno zmienić wartość na WYCHODZĄCY.
 5. [KUPUJĄCY] Użyj raportu IIC Wyślij komunikaty wychodzące, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Następnie, wartość pola IIC Kod stanu w zamówieniu sprzedaży zmieni się na WYSŁANY.
 6. [SPRZEDAJĄCY] Przełącz firmę na firmę sprzedającego. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź IIC Dokumenty bufora sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. Opcjonalnie, można przejść do strony IIC Bufor sprzedaży poprzez zaznaczenie pola FlowField IIC Dokument bufora istnieje w zamówieniu zwrotu sprzedaży.
 7. [SPRZEDAJĄCY] Otwórz stronę IIC Dokument bufora sprzedaży dla zapisu powiązanego z zamówieniem zwrotu sprzedaży:
  • Użyj akcji Walidacja, aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy uniemożliwiające przetwarzanie.
  • Użyj akcji Akceptacja, aby zaakceptować komunikat przychodzący i rozpocząć przetwarzanie potwierdzenia sprzedaży.
 8. [SPRZEDAJĄCY] Wartość pola IIC Kod stanu w zamówieniu zwrotu sprzedaży zostanie zmieniona na POTWIERDZONY.
 9. [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu IIC Wyślij komunikaty wychodzące, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. W rezultacie, dokumenty zostaną potwierdzone w każdej z firm.
 10. [SPRZEDAJĄCY] Zaksięguj tylko wydanie zamówienia zwrotu sprzedaży, aby utworzyć powiadomienie o przyjęciu zwrotu.
 11. [SPRZEDAJĄCY] Na stronie Przyjęcia zwrotu wyszukaj dokument powiązany z zamówieniem zwrotu sprzedaży i wyślij powiadomienie o przyjęciu zwrotu przy użyciu funkcji IIC Wyślij. Wartość w polu IIC Kod stanu zostanie zmieniona na WYCHODZĄCY.
 12. [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu IIC Wyślij komunikaty wychodzące, aby wysłać komunikat do partnera międzyfirmowego. Wartość pola IIC Kod stanu w zamówieniu sprzedaży zostanie zmieniona na WYSŁANY.
 13. [KUPUJĄCY] Przełącz firmę na firmę kupującego. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź IIC Dokumenty bufora zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze. Opcjonalnie, można przejść do strony IIC Bufor zakupu poprzez zaznaczenie pola FlowField IIC Dokument bufora istnieje w zamówieniu zwrotu zakupu.
 14. [KUPUJĄCY] Otwórz stronę IIC Dokument bufora zakupu dla zapisu powiązanego z zamówieniem zwrotu zakupu. Sprawdź poprawność komunikatu powiadomienia o przyjęciu zwrotu i zaakceptuj go. W rezultacie, wartości pól IIC Stan wydania oraz IIC Ilość zwrotu do wydania zostaną zaktualizowane w wierszu zamówienia zakupu. Pola IIC Stan wydania oraz IIC Ilość zwrotu przyjęta zostaną także zaktualizowane w powiązanym zamówieniu zwrotu sprzedaży dla nabywcy końcowego.
 15. [SPRZEDAJĄCY] Zaksięguj tylko fakturę dla zamówienia zwrotu sprzedaży.
 16. [SPRZEDAJĄCY] Otwórz zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży i użyj akcji IIC Wyślij.
 17. [SPRZEDAJĄCY] Użyj raportu IIC Wyślij komunikaty wychodzące, aby wysłać komunikaty do partnera międzyfirmowego. Wartość pola IIC Kod stanu w wydaniu sprzedaży i zaksięgowanej fakturze sprzedaży zostanie zmieniona na WYSŁANY.
Uwaga

Automatyzacja wysyłki powiadomień o przyjęciu zwrotu i zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży jest możliwa, jeśli skonfigurowano dedykowane kolejki zleceń, a pola: Autom. wyślij zaksięgowane przyjęcia zwrotu oraz Autom. wyślij zaksięgowaną fakt. kor. sprzedaży zostały zaznaczone na skróconej karcie Automatyczne wysyłanie na stronie IIC Konfiguracja.

 1. [KUPUJĄCY] Otwórz zamówienie zwrotu sprzedaży powiązane z nabywcą końcowym.
 2. [KUPUJĄCY] Zaksięguj tylko fakturę dla zamówienia zwrotu sprzedaży.
 3. [KUPUJĄCY] Otwórz stronę IIC Dokumenty bufora zakupu. Sprawdź poprawność komunikatu potwierdzenia faktury korygującej i zaakceptuj go. W rezultacie, faktura korygująca zakupu zostanie zaksięgowana, a zamówienie zwrotu zakupu usunięte.
Ważne

Jeśli wybrano opcję Obow. dokł. odwrócenie kosztu na stronie Sprzedaż i należności lub Zakupy i zobowiązania, wypełnienie pola Rozliczający zapis zapasu w wierszu dokumentu sprzedaży lub zakupu (lub w wierszach śledzenia zapasu) jest obowiązkowe. W firmie inicjującej proces pole Rozliczający zapis zapasu może być wypełnione automatycznie, jeśli akcja Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania zostanie użyta podczas tworzenia wierszy dokumentu. Po przesłaniu do firmy, pole Rozliczający zapis zapasu należy zaktualizować ręcznie.

Poniższa tabela opisuje, jak proces wpływa na stan IIC w obu firmach:

Przepływ stanu

Krok Stan zamówienia zwrotu zakupu w firmie kupującego Stan zamówienia zwrotu sprzedaży w firmie sprzedającego
Utworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży
Zwolnienie i wysłanie zamówienia zwrotu sprzedaży WYCHODZĄCY
Wysłanie komunikatu IC z kolejki WYSŁANY
Walidacja dokumentu w buforze zakupu
Utworzenie zamówienia zwrotu zakupu NOWY
Utworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży dla nabywcy końcowego
Zwolnienie i wysłanie zamówienia zwrotu zakupu ZAAKCEPTOWANY WYCHODZĄCY/WYSŁANY
Walidacja dokumentu w buforze sprzedaży
Akceptacja i wysłanie dokumentu z bufora POTWIERDZONY POTWIERDZONY
Zaksięgowanie zamówienia zwrotu sprzedaży u nabywcy końcowego
Zaksięgowanie zamówienia zwrotu zakupu ZAMKNIĘTY ZAMKNIĘTY