Table of Contents

Niezależna faktura korygująca

W niektórych przypadkach wymiana dokumentów nie wymaga potwierdzeń i negocjacji pomiędzy stronami - firmami kupującego i sprzedającego. Istnieją procesy, w których jedna firma wysyła dokument i działanie to powinno zawsze skutkować utworzeniem tego samego dokumentu po stronie partnera międzyfirmowego. Przykładem takiego procesu jest faktura korygująca serwisu.

Uwaga

W tej sytuacji, zamiast zamówienia zwrotu tworzona jest faktura korygująca, a proces jest inicjowany w firmie sprzedającego.

Przetwarzanie niezależnej faktury korygującej

Niezależna faktura korygująca to specyficzny typ faktury korygującej sprzedaży. Aby utworzyć i przetworzyć niezależną fakturę korygującą:

  1. Utwórz nowy dokument faktury korygującej sprzedaży i wybierz nabywcę międzyfirmowego w polu Nr nabywcy (sprzedaż).
  2. Przygotuj dokument i wypełnij wiersze dokumentu.
  3. Zaznacz pole IIC Niezależna faktura korygująca na skróconej karcie Ogólne.
Uwaga

Jeśli pole IIC Niezależna faktura korygująca nie jest zaznaczone, a faktura korygująca sprzedaży zawiera tylko wiersze następujących typów: Konto K/G, Zasób, Koszt dodatkowy (zapas), podczas zwalniania faktury korygującej sprzedaży aplikacja zapyta użytkownika, czy dokument ma zostać przekonwertowany na niezależną fakturę korygującą.

  1. Zwolnij dokument faktury korygującej sprzedaży. Po zwolnieniu dokumentu, negocjowanie niezależnej faktury korygującej nie jest konieczne. Pole IIC Stan pozostaje puste, dlatego zarządzanie stanem (otwieranie/zwalnianie) może odbywać się bez żadnych ograniczeń.
  2. Zaksięguj niezależną fakturę korygującą sprzedaży.
Ważne

Niezależną fakturę korygującą można wysłać po zaksięgowaniu.

  1. Przejdź do strony Zaks. faktura kor. sprzedaży, znajdź powiązany dokument i użyj akcji IIC Wyślij.
  2. Upewnij się, że wychodzące komunikaty zostały wysłane do firmy kupującego.
  3. Przełącz firmę na firmę kupującego.
  4. Po wysłaniu niezależnej faktury korygującej do firmy kupującego, jest ona umieszczana w buforze zakupu IIC. Przejdź do bufora zakupu IIC, sprawdź poprawność dokumentu i zaakceptuj go. W rezultacie, zostanie utworzona faktura korygująca zakupu z polem IIC Kod stanu ustawionym na NIEZALEŻNA.
Uwaga

Niezależną fakturę korygującą zakupu można zwolnić automatycznie, jeśli zaznaczono pole Autom. zwolnij niezależne faktury korygujące na stronie IIC Konfiguracja.