Table of Contents

Powiadomienia o przyjęciu zwrotu

Przyjęcie zwrotu jest jednym z dokumentów, które można wysłać za pomocą aplikacji Advanced Intercompany. Wysłanie takiego dokumentu spowoduje wygenerowanie dedykowanego komunikatu wysyłanego do partnera międzyfirmowego z informacją o przyjętej ilości zwrotu, numerach dokumentów wydania zwrotu oraz wierszach śledzenia zapasu (opcjonalnie).

Wysyłanie powiadomienia o przyjęciu zwrotu

Dokument przyjęcia zwrotu sprzedaży można wysłać ręcznie za pomocą akcji IIC Wyślij na stronie Zaksięgowane wydania sprzedaży lub automatycznie - przy użyciu kolejki zleceń. Szczegółowe informacje zamieszczono w artykule Automatyzacja kolejki zleceń. Po wysłaniu zaksięgowanego przyjęcia zwrotu sprzedaży, jest ono umieszczane w firmie partnera międzyfirmowego w buforze zakupu IIC z typem Przyjęcie zwrotu.

Ważne

Po zaakceptowaniu powiadomienia o przyjęciu zwrotu mogą istnieć automatyczne księgowania dla zamówienia zwrotu zakupu i odpowiadającego mu zamówienia zwrotu sprzedaży do nabywcy końcowego, jeśli na stronie IIC Konfiguracja zaznaczono pole Autom. księguj przyjęcia dostaw bezpośrednich.

Celem powiadomienia o przyjęciu zwrotu jest poinformowanie odbiorcy o tym, że towary zostały przyjęte przez firmę SPRZEDAJĄCEGO. Po zaakceptowaniu powiadomienia o przyjęciu zwrotu, system tworzy zapis w tabeli IIC Zapis zlecenia wysyłki. Powiadomienie zawiera także informacje o numerach śledzenia przesyłek.

Na stronie Wiersze zamówienia zwrotu zakupu znajdują się dwa dodatkowe pola, które umożliwiają użytkownikom śledzenie wydanych ilości:

  • IIC Stan wydania
  • Ilość wydana (podst. JM) IIC

Synchronizowanie wierszy śledzenia zapasu

Komunikat powiadomienia o wydaniu zwrotu w aplikacji Advanced Intercompany może także synchronizować wiersze śledzenia zapasu. Wiersze śledzenia zapasu są synchronizowane podczas wysyłania powiadomienia o wydaniu zwrotu, jeśli pole Synchronizuj śledzenie zapasu zostało zaznaczone na stronie IIC Konfiguracja zarówno w firmach SPRZEDAJĄCEGO, jak i KUPUJĄCEGO. Użytkownik zobaczy, że wiersze śledzenia zapasu zostały zsynchronizowane w wierszu dokumentu bufora sprzedaży w polu typu FlowField Liczba wierszy śledzenia. Po zaakceptowaniu bufora dokumentu sprzedaży, wiersze śledzenia zapasu są dodawane do wiersza zamówienia zwrotu sprzedaży.