Table of Contents

Dostęp do danych Business Central w celu zbudowania aplikacji biznesowej przy pomocy Power Apps

Dane z Business Central mogą być użyte w Microsoft Power Apps jako źródło danych.

Uwaga

Wymagane jest posiadanie aktywnego konta w Business Central oraz instalacja usługi Power Apps.

Aby dodać Business Central jako źródło danych w Power Apps

  1. Otwórz w przeglądarce stronę powerapps.microsoft.com i zaloguj się.

  2. Na stronie głównej w sekcji Rozpocznij od danych, wybierz kafelek Inne źródła danych.

    Otworzy się Power Apps Studio. Podczas pierwszego logowania należy określić kraj/region.

  3. Z listy dostępnych połączeń wybierz Business Central, a następnie wybierz przycisk Utwórz.

    Power Apps połączy się z Business Central przy użyciu poświadczeń, których użyto do logowania. Jeśli nie jesteś administratorem Business Central, konieczne może być zalogowanie się przy użyciu innego konta.

  4. W Power App wyświetli się lista Środowiska i firmy, które są dostępne w Business Central. Wybierz środowisko i firmę zawierającą dane, z którymi chcesz się połączyć, na przykład Produkcja - moja firma.

  5. Następnie zostanie wyświetlona lista tabel, które są przedstawione jako cześć API wybranego środowiska. Wybierz tabelę, z którą chcesz się połączyć, a następnie wybierz opcję Połącz.

Wybrane tabele są przedstawione przez łącznik Business Central jako punkty końcowe dla Power Apps.

Uwaga

Jeżeli dane z innych tabel z Business Central mają zostać uwzględnione w aplikacji, należy skontaktować się z programistą, aby zdefiniować niestandardowe API w Business Central, a następnie pobrać je za pomocą niestandardowego łącznika w Power Apps. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie niestandardowego łącznika od podstaw.

Na tym etapie połączenie z danymi Business Central zostało wykonane pomyślnie i można zacząć tworzenie własnej aplikacji PowerApp. Możliwe jest dodanie kolejnych ekranów i połączenie dodatkowych danych z Business Central. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie aplikacji kanwy z próbki w Power Apps.

Po zaprojektowaniu i zbudowaniu aplikacji można udostępnić ją współpracownikom. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Jak zapisać i opublikować aplikacje kanwy w Power Apps.

Uwaga

Aby połączyć się z Business Central on-premises, należy wybrać łącznik Business Central (on-premises) w kroku 3.

Zobacz też

Tworzenie aplikacji kanwy z próbki w Power Apps
Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych
Konfigurowanie Business Central
Wprowadzenie do tworzenia aplikacji Connect dla Dynamics 365 Business Central