Table of Contents

Planowanie zadań przy pomocy kolejek zleceń

Kolejki zleceń w Business Central pozwalają użytkownikom na planowanie i uruchamianie określonych raportów i jednostek kodu. Zlecenia mogą wykonywać się pojedynczo lub cyklicznie. Można, na przykład, uruchomić co tydzień raport Sprzedawca * Statystyka sprzedaży, aby śledzić sprzedaż sprzedawców w danym tygodniu lub można codziennie uruchomić jednostkę kodu Deleguj żądania akceptacji, aby zapobiec gromadzeniu dokumentów, co może w innym wypadku zablokować przepływ pracy.

Strona Zapisy kolejki zleceń wyświetla listę wszystkich istniejących zleceń. Jeśli nowy zapis kolejki zleceń zostanie dodany do harmonogram, należy określić informacje na temat typu obiektu, który ma zostać uruchomiony, na przykład raport lub jednostka kodu, nazwę i identyfikator obiektu. Można również dodać parametry, aby określić zachowanie zapisu kolejki zadań. Na przykład, można dodać parametr, który pozwala na wysyłanie tylko zamówień sprzedaży. Brak uprawnień pozwalających na uruchomienie danego raportu lub jednostki kodu spowoduje zwrócenie błędu po uruchomieniu kolejki zleceń.

Ważne

Zestaw uprawnień SUPER zawarty w Business Central pozwala wszystkim użytkownikom na uruchamianie wszystkich obiektów w licencji. Nie jest to wystarczające dla administratorów delegowanych lub użytkowników z licencją urządzenia, którzy nie mogą tworzyć zapisów kolejki zleceń.

Kolejka zleceń może mieć wiele zapisów, które są zleceniami zarządzanymi i uruchamianymi przez kolejkę. Informacje w zapisie określają uruchamianą jednostkę kodu lub raport, częstotliwość uruchamiania zapisu, kategorię uruchamianego zlecenia i sposób działania.

Po skonfigurowaniu i uruchomieniu kolejek zleceń, stan może się zmieniać w każdym z cyklicznych okresów:

  • Wstrzymane
  • Gotowe
  • W trakcie
  • Błąd
  • Zakończone

Jeśli zlecenie nie jest zleceniem cyklicznym i zostało pomyślnie ukończone, zostaje usunięte z listy zapisów kolejki zleceń. Jeśli jest zleceniem cyklicznym, pole Najwcześniejsza godzina początkowa zostaje skorygowane, aby wyświetlać następną godzinę oczekiwanego wykonania zlecenia.

Aby wyświetlić stan lub błędy kolejki zleceń

Dane wygenerowane w uruchomionej kolejce zleceń są przechowywane w bazie danych, aby umożliwić rozwiązywanie problemów kolejki zleceń.
Dla każdego zapisu kolejki zleceń można wyświetlić i zmienić stan. Utworzony zapis kolejki zleceń ma stan Wstrzymany. Przykładowo, stan można ustawić na Gotowy, a następnie z powrotem zmienić na Wstrzymany. W innym przypadku, informacje o stanie są aktualizowane automatycznie.

W poniższej tabeli opisano wartości pola Stan.

Stan Opis
Gotowy Oznacza, że zapis kolejki zleceń jest gotowy do uruchomienia.
W trakcie Oznacza, że zapis kolejki zleceń jest w trakcie wykonywania. Pole jest aktualizowane dopóki kolejka zleceń jest uruchomiona.
Wstrzymany Domyślny stan. Oznacza stan nowego zapisu kolejki zleceń. Wybierz akcję Ustaw stan jako Gotowy, aby zmienić stan na Gotowy. Wybierz akcję Ustaw jako wstrzymane lub Wstrzymaj, aby zmienić stan z powrotem na Wstrzymany.
Błąd Oznacza, że pojawił się błąd. Wybierz Pokaż błąd, aby zobaczyć komunikat o błędzie.
Zakończony Oznacza, że zapis kolejki zleceń jest zakończony.

Aby wyświetlić stan dowolnego zlecenia

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zapisy kolejki zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Zapisy kolejki zleceń wybierz zapis kolejki zleceń, a następnie wybierz akcję Zapisy dziennika.
Porada

W Business Central online, stan zapisów kolejki zleceń można sprawdzić również za pomocą Application Insights w Microsoft Azure. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Analiza telemetrii śladowej cyklu życia kolejki zleceń w zawartości dla administracji i programistów Business Central.

Element Moja kolejka zleceń

Element Moja kolejka zleceń w widoku głównym użytkownika wyświetla zapisy kolejki zleceń, które zostały uruchomione, ale nie zostały zakończone. Element nie jest domyślnie widoczny, dlatego trzeba go dodać do widoku głównego użytkownika. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego.

Element wyświetla, które dokumenty z danym identyfikatorem w polu Identyfikator przypisanego użytkownika są przetwarzane lub są w kolejce, łącznie z tymi związanymi z księgowaniem w tle. Element pozwala na określenie od razu czy podczas księgowania dokumentu lub w zapisie kolejki zleceń pojawiły się błędy. Element pozwala również anulować nie działające w danym momencie księgowanie dokumentu.

Aby wyświetlić błąd z poziomu elementu Moja kolejka zleceń

  1. W zapisie o stanie Błąd, wybierz akcję Pokaż błąd.
  2. Sprawdź komunikat o błędzie i napraw problem.

Przykłady zleceń, które można zaplanować za pomocą kolejki zleceń

Planowanie raportów

Możesz zaplanować raport lub zadanie wsadowe, aby uruchomić raport o wybranej dacie i godzinie. Zaplanowane raporty i zadania wsadowe są zapisane w kolejce zleceń i przetworzone w harmonogramie czasu, podobnego do innych prac. Wybierz akcję Harmonogram po wybraniu akcji Odbiorcy i następnie zapisz informację taką jak drukarka, czas i data, cykl.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Planowanie uruchomienia raportu

Planowanie synchronizacji pomiędzy Business Central oraz Dataverse

Zintegrowanie Business Central z Dataverse pozwala na wykorzystanie kolejki zleceń do planowania synchronizacji danych między rekordami sprzężonymi w obydwu aplikacjach biznesowych. W zależności od kierunku i zasad zdefiniowanych dla integracji, zlecenia synchronizacji mogą tworzyć nowe rekordy w docelowej aplikacji, aby dopasować ją do źródła. Na przykład, jeśli sprzedawca utworzy nowy kontakt w Dynamics 365 Sales, zlecenie synchronizacji może utworzyć kontakt dla sprzężonego sprzedawcy w Business Central. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Planowanie synchronizacji między Business Central i Dynamics 365 Sales.

Planowanie księgowania zamówień sprzedaży i zakupu

Kolejki zleceń są skutecznym narzędziem planowania działania procesów biznesowych w tle, na przykład gdy wielu użytkowników próbuje księgować zamówienia sprzedaży, ale tylko jedno zamówienie na raz może zostać przetworzone.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aby skonfigurować księgowanie w tle z kolejki zleceń

Zobacz też

Administracja
Konfigurowanie Business Central
Zmiana podstawowych ustawień
Analiza telemetrii śladowej cyklu życia kolejki zleceń