Table of Contents

Kompletacja na zamówienie i kompletacja na magazyn

Zapasy kompletowane mogą być dostarczane w dwóch poniżej wymienionych procesach:

 • Kompletacja na zamówienie.
 • Kompletacja na magazyn.

Kompletacja na zamówienie

Dla zapasów, które nie powinny być magazynowane, zazwyczaj stosowana jest Kompletacja na zamówienie. Zapasy te nie powinny być magazynowane, by zminimalizować koszty związane z przenoszeniem zapasów magazynowych, a także dlatego, że są dostosowywane do wymagań nabywcy. Obsługiwana funkcjonalność obejmuje:

 • Możliwość dostosowania zapasów kompletowanych przy przyjmowaniu zamówienia sprzedaży.
 • Przegląd dostępności zapasu kompletowanego i jego komponentów.
 • Możliwość natychmiastowego rezerwowania komponentów kompletacji w celu zagwarantowania realizacji zamówienia.
 • Funkcję do określania rentowności niestandardowego zamówienia poprzez akumulację ceny i kosztów.
 • Integrację z magazynem w celu ułatwienia kompletacji i księgowania.
 • Możliwość kompletacji na zamówienie w punkcie składania oferty sprzedaży lub zamówienia zbiorczego sprzedaży.
 • Możliwość łączenia ilości zapasów magazynowych z ilościami kompletowanymi na zamówienie.

W procesie kompletacji na zamówienie zapas jest kompletowany w odpowiedzi na zamówienie sprzedaży, a pomiędzy zleceniem kompletacji a zamówieniem sprzedaży istnieje powiązanie jeden-do-jednego.

Po wprowadzeniu kompletacji na zamówienie do wiersza sprzedaży, automatycznie tworzone jest zlecenie kompletacji z nagłówkiem, opartym na wierszu sprzedaży, oraz z wierszami opartymi na BOM-ie kompletacji zapasu, pomnożonym przez ilość zamówienia. Na stronie Wiersze kompletacji na zamówienie można wyświetlić powiązane wiersze kompletacji na zamówienie, co jest przydatne w dostosowywaniu zapasu kompletowanego do własnych potrzeb oraz w ustaleniu daty dostawy, bazującej na informacji o dostępności komponentów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż zapasów w ramach przepływów kompletacji na zamówienie.

Uwaga

Chociaż nie jest to część domyślnego procesu, można sprzedawać zapasy magazynowe razem z zapasami kompletowanymi na zamówienie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż zapasów magazynowych w przepływach kompletacji na zamówienie.

Aby włączyć ten proces, pole Polityka kompletacji w kartotece zapasu musi być ustawione na Kompletacja na zamówienie.

Kompletacja na magazyn

Kompletacja na magazyn zazwyczaj jest używana dla zapasów, które trzeba skompletować przed sprzedażą, np. w celu przygotowania się do kampanii zestawu, a następnie przechowywać w magazynie do czasu, gdy zostaną zamówione. Te zapasy to zazwyczaj zapasy standardowe, takie jak pakietowane zestawy, których dostosowanie do wymagań nabywcy nie jest możliwe.

W procesie kompletacji na magazyn, zapas jest kompletowany bez natychmiastowego zapotrzebowania sprzedaży i jest składowany w magazynie jako zapas magazynowy do późniejszej sprzedaży lub zużycia jako element składowy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Kompletacja zapasów. Od tego momentu zapas jest pobierany i przetwarzany jako pojedynczy zapas i traktowany jak zakończony zapas produkcyjny.

Przy wprowadzaniu do wiersza sprzedaży zapasu kompletowanego na magazyn, wiersz ten jest, jak każdy inny zapas, sprzedawany z zapasów magazynowych. Przykładowo dostępność jest sprawdzana wyłącznie dla zapasu kompletowanego.

Uwaga

Chociaż nie jest to część domyślnego procesu, można skompletować zapas na zamówienie, nawet jeśli jest on skonfigurowany do kompletacji na magazyn. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż zapasów kompletowanych na zamówienie i zapasów magazynowych.

Aby włączyć ten proces, pole Polityka kompletacji w kartotece zapasu musi być ustawione na Kompletacja na magazyn.

Scenariusze kombinowane

W zarządzaniu kompletacją obowiązuje zasada, że w przypadku wystąpienia kombinacji w wierszu zamówienia sprzedaży, ilości skompletowane na zamówienie muszą być zaksięgowane przed zapasami magazynowymi.

Jeśli zlecenie kompletacji jest połączone z wierszem zamówienia sprzedaży, wartość w polu Ilość do kompletacji na zamówienie w wierszu zamówienia sprzedaży jest kopiowana do pola Ilość do kompletacji, poprzez pole Ilość w nagłówku zlecenia kompletacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż zapasów w ramach przepływów kompletacji na zamówienie.

Ponadto wartość w polu Ilość do kompletacji jest związana z polem Ilość do wydania w wierszu zamówienia sprzedaży, a zależność ta zarządza zarówno częściowym, jak i całkowitym księgowaniem ilości do kompletacji na zamówienie. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy pełna ilość wierszy sprzedaży jest kompletowana na zamówienie, jak i scenariuszy kombinowanych, w których część ilości w wierszu sprzedaży jest kompletowana na zamówienie, a pozostała część jest księgowana z zapasów magazynowych. W scenariuszu kombinowanym istnieje jednak dodatkowa elastyczność przy księgowaniu częściowym, ponieważ można modyfikować pole Ilość do kompletacji w ramach wcześniej zdefiniowanych zasad, aby określić, ile jednostek należy zaksięgować częściowo z zapasów, a ile częściowo przez kompletację na zamówienie.

Jeśli całkowita ilość wiersza sprzedaży musi zostać skompletowana na zamówienie i zaksięgowana, wartość w polu Ilość do wydania jest kopiowana do pola Ilość do kompletacji w połączonym zleceniu kompletacji przy zmianie ilości do zaksięgowania. Gwarantuje to, że zaksięgowana ilość jest w pełni dostarczona przez ilość skompletowaną na zamówienie.

W scenariuszach kombinowanych, pełna wartość w polu Ilość do wydania nie jest kopiowana do pola Ilość do kompletacji w nagłówku zlecenia montażu. Zamiast tego, w polu Ilość do kompletacji znajduje się wartość domyślna, obliczana na podstawie pola Ilość do wydania, zgodnie z wcześniej zdefiniowaną regułą, zapewniającą księgowanie ilości kompletowanych na zamówienie w pierwszej kolejności.

Chcąc odbiec od ustawień domyślnych, przykładowo w celu kompletacji większej lub mniejszej ilości w polu Ilość do wydania, można zmodyfikować pole Ilość do kompletacji, ale tylko w ramach wcześniej zdefiniowanych zasad, co zostało przedstawione poniżej.

Przykładem powodu, dla którego pojawia się potrzeba modyfikacji ilości do kompletacji jest przypadek, w którym trzeba częściowo zaksięgować wydanie ilości magazynowych zanim produkty kompletacji będą mogły zostać wydane.

W poniższej tabeli wyjaśniono zasady określające minimalne i maksymalne wartości, które można wprowadzić w polu Ilość do kompletacji, aby odbiec od wartości domyślnej w scenariuszu kombinowanym. W tabeli przedstawiono scenariusz kombinowany, w którym pole Ilość do wydania w powiązanym wierszu zamówienia sprzedaży zostaje zmienione z 7 na 4, w związku z czym domyślnie ustawiona wartość w polu Ilość do kompletacji wynosi 4.

- Wiersz zamówienia sprzedaży Nagłówek zlecenia kompletacji
Ilość Ilość do wydania Ilość do kompletacji na zamówienie Ilość wydana Ilość Ilość do kompletacji Ilość skompletowana Ilość pozostała
Initial 10 7 7 0 7 7 0 7
Zmień 4 4 (domyślnie wstawiany)

W oparciu o powyższą sytuację, można zmodyfikować pole Ilość do kompletacji wyłącznie w podany poniżej sposób:

 • Minimalna ilość, którą można wprowadzić to 1. Wynika to z faktu, że aby móc sprzedać te cztery jednostki, trzeba skompletować przynajmniej jedną, zakładając, że pozostałe trzy są dostępne w zapasach magazynowych.
 • Maksymalna ilość, którą można wprowadzić to 4. Ma to zapewnić, że nie zostanie skompletowana większa ilość zapasu kompletowanego na zamówienie niż ilość potrzebna na sprzedaż.

Zobacz też

Zarządzanie kompletacją
Praca z zestawieniami komponentów
Zapasy
Szczegóły projektu: Zarządzanie magazynem
Praca z Business Central