Table of Contents

Sprzedaż zapasów magazynowych w przepływach kompletacji na zamówienie

Jeżeli w polu Polityka kompletacji w kartotece zapasu kompletowanego znajduje się kompletacja na zamówienie, wówczas domyślny proces składania zamówienia sprzedaży zakłada, że zapas nie znajduje się w zapasach magazynowych i musi być dla tego konkretnego zamówienia sprzedaży skompletowany. Z tego powodu, po dodaniu zapasu do wiersza zamówienia sprzedaży, jest automatycznie tworzone połączone zlecenie kompletacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż zapasów w ramach przepływów kompletacji na zamówienie. Jeżeli jednak jakaś część ilości zamówienia sprzedaży jest dostępna w zapasach magazynowych, można zmniejszyć ilość zlecenia kompletacji poprzez zmianę w polu Ilość do kompletacji na zamówienie w wierszu zamówienia sprzedaży.

Ten scenariusz występuje w bardzo nielicznych przypadkach, ponieważ kompletowane na zamówienie zapasy są niemal zawsze dostosowywane do potrzeb klienta, a więc szansa, że będą one przebywały w zapasach w konfiguracji wymaganej przez innego nabywcę jest niewielka. Jeżeli jednak firma posiada pewne ilości zapasów skompletowanych na zamówienie, które w wyniku zwrotów lub anulowania zamówień znajdują się w zapasach magazynowych, ilości te powinny zostać pobrane i sprzedane przed skompletowaniem nowych zamówień.

Uwaga

W zamówieniach sprzedaży nie ma funkcjonalności automatycznego powiadamiania ani wspomagania potrącania ilości zleceń kompletacji, które już są dostępne. W związku z tym należy monitorować informacje o dostępności, np. w polu informacji Szczegóły wierszy sprzedaży.

Podobna funkcjonalność jest dostępna w przypadku sprzedaży zapasów kompletowanych z zapasów magazynowych, gdy część lub cała ilość jest niedostępna i może być dostarczona w zleceniu kompletacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż zapasów kompletowanych na zamówienie i zapasów magazynowych.

Uwaga

Do pola Ilość do wydania w wierszach zamówień sprzedaży, zawierającego ilości kompletacji na zamówienie i ilości zapasów magazynowych, odnoszą się pewne zasady. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Scenariusze artykułu Kompletacja na zamówienie i kompletacja na magazyn.

W tej procedurze, w wierszu zamówienia sprzedaży, ilości skompletowane na zamówienie są zastępowane ilością zapasów magazynowych. Kroki obejmują wykrywanie dostępności, potrącenie dostępnej ilości od połączonego zlecenia kompletacji, a następnie zarezerwowanie ilości zapasów magazynowych, aby upewnić się, że zostały one odebrane i wydane na zamówienie.

Aby sprzedać zapasy magazynowe w przepływach kompletacji na zamówienie

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązany odnośnik.

  2. Utwórz zamówienie sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż produktów.

  3. W polu Ilość, w wierszu zamówienia sprzedaży dla kompletacji na zamówienie, wpisz żądaną ilość.

  4. W polu informacji Szczegóły wierszy sprzedaży określ, czy dostępna jest całość lub część żądanej ilości.

  5. W polu Ilość do kompletacji na zamówienie odlicz dostępną ilość, aby do zamówienia była skompletowana tylko ilość niedostępna. Pole Ilość zarezerwowana jest odpowiednio zmniejszane, aby odzwierciedlić fakt, że łącze do zamówienia na zamówienie lub rezerwacja dotyczy tylko ilości, która ma zostać skompletowana.

  6. Na skróconej karcie Wiersze wybierz Funkcje, a następnie wybierz akcję Rezerwacja.

  7. Na stronie Rezerwacja wybierz wiersz zapisu księgi zapasu lub wiersze zawierające dostępne ilości, wybierz akcję Rezerwuj z bieżącego wiersza, a następnie wybierz przycisk OK.

    Pole Ilość zarezerwowana na stronie Zamówienia sprzedaży pokazuje teraz, że zarezerwowana jest cała ilość wiersza zamówienia. Pole Ilość do kompletacji na zamówienie nadal odzwierciedla ilość, która musi zostać skompletowana.

  8. Zwolnij zamówienie sprzedaży do pobrania zapasów magazynowych i kompletacji niedostępnych zapasów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Kompletacja zapasów.

Przestroga

Pole Kod pojemnika na zamówieniu sprzedaży może być wypełnione zgodnie z polem Kod poj. wyd.- kompl. na zam. lub z polem Kod pojemnika z kompletacji kartoteki lokalizacji. W takim przypadku pole Kod pojemnika w wierszu zamówienia sprzedaży może być nieprawidłowe w tej kombinacji ilości kompletacji na zamówienie i ilości kompletacji na magazyn. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie pola Kod pojemnika i upewnienie się, czy rozmieszczenie działa dla wszystkich ilości zapasów. Opcjonalnie, można wprowadzić dwie różne ilości zapasu w oddzielnych wierszach zamówień sprzedaży.

Zobacz też

Zarządzanie kompletacją
Rezerwacje zapasów
Praca z zestawieniami komponentów
Zapasy
Szczegóły projektu: Zarządzanie magazynem
Praca z Business Central