Table of Contents

Szczegóły projektu: Bilansowanie zapotrzebowania i dostaw

Aby zrozumieć, jak działa system planowania, niezbędne jest zrozumienie określania priorytetów celom systemu planowania, z których najważniejsze jest zapewnienie, że:

 • Dowolne zapotrzebowanie zostanie spełnione przez wystarczającą dostawę.
 • Każda dostawa służy jakiemuś celowi.

Zazwyczaj cele są osiągane poprzez bilansowanie zapotrzebowania i dostaw.

Zapotrzebowanie i dostawy

Zapotrzebowanie jest powszechnym terminem używanym dla każdego rodzaju zapotrzebowania brutto, takiego jak zamówienie sprzedaży czy zapotrzebowanie na komponenty ze zlecenia produkcyjnego. Dodatkowo, aplikacja pozwala na bardziej techniczne typy zapotrzebowania, takie jak ujemne zapasy czy zwroty zakupów.

Dostawa jest powszechnym terminem stosowanym dla każdego rodzaju ilości przychodzącej lub dodatniej, takiej jak zapasy, zakupy, kompletacja, produkcja lub przesunięcia wejścia. Dodatkowo, zwrot sprzedaży także może reprezentować dostawę.

Aby posortować liczne źródła zapotrzebowania i dostaw, system planowania organizuje je na dwóch wierszach czasu, nazwanych profilami zapasów. Jeden profil przechowuje zapotrzebowania, a drugi odpowiadające im zdarzenia dostawy. Każde zdarzenie reprezentuje jedną jednostkę sieci zamówień, taką jak wiersz zamówienia sprzedaży, zapis księgi zapasów czy wiersz zamówienia sprzedaży.

Po załadowaniu profili zapasów, różne zestawy zapotrzebowania i dostaw są bilansowane w celu uzyskania planu dostaw, który pokrywa wymienione cele.

Parametry planowania i stany magazynowe to odpowiednio inne rodzaje zapotrzebowania i dostaw, które przechodzą zintegrowane bilansowanie w celu uzupełnienia pozycji magazynowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Obsługa polityk ponownego zamawiania.

Krótki opis koncepcji bilansowania

Zapotrzebowanie tworzą nabywcy firmy. Przez dostawę rozumie się to, co firma może utworzyć i usunąć w celu osiągnięcia bilansu. System planowania zaczyna się od zapotrzebowanie niezależnego, a następnie cofa się do dostawy.

Profile zapasów są wykorzystywane do przechowywania informacji dotyczących zapotrzebowania i dostaw, a także ilości i czasu. Profile te w zasadzie tworzą dwie strony skali bilansowania.

Celem mechanizmu planowania jest zbilansowanie zapotrzebowania i dostaw na dany zapas w celu zapewnienia, że dostawa będzie odpowiadała na zapotrzebowanie w wykonalny sposób, zdefiniowany przez parametry planowania oraz reguły.

Przegląd bilansowania zapotrzebowania i dostaw.

Postępowanie z zamówieniami przed datą początkową planowania

Aby uniknąć sytuacji, w której plan dostaw mógłby okazać się niemożliwy do zrealizowania, a tym samym bezużyteczny, system planowania traktuje okres do daty początkowej planowania jako strefę zamrożoną, w której nic nie jest planowane. Poniższa reguła ma zastosowanie do strefy zamrożonej:

Wszystkie zapotrzebowania i dostawy przed datą początkową okresu planowania albo będą traktowane jako część zapasów albo zostaną wydane.

W związku z tym, system planowania poza nielicznymi wyjątkami nie będzie sugerował żadnych zmian w zamówieniach na dostawy w strefie zamrożonej, ponadto w tym okresie nie będą tworzone ani realizowane żadne łącza śledzenia zamówienia.

Wyjątki do tej reguły przedstawiono poniżej:

 • Jeżeli przewidywane dostępne zapasy, z uwzględnieniem sumy dostaw i zapotrzebowania w strefie zamrożonej, są poniżej zera.
 • Jeżeli wymagane są numery seryjne/numery partii na zamówieniu (zamówieniach) z datą wcześniejszą.
 • Jeżeli zestaw zapotrzebowania i dostaw jest połączony polityką zamówienia na zamówienie.

Jeśli początkowy stan magazynowy dostępnego zapasu jest poniżej od zera, system planowania zasugeruje zamówienie awaryjne dostawy dzień przed okresem planowania, w celu pokrycia brakującej ilości. W efekcie, przewidywane i dostępne zapasy będą zawsze wynosiły co najmniej zero w momencie rozpoczęcia planowania przyszłego okresu. W wierszu planowania dla tego zamówienia dostawy pojawi się komunikat o nagłym wypadku, a dodatkowe informacje zostaną dostarczone w wyniku wyszukiwania.

Numer seryjny/numer partii i łącza zamówienia na zamówienie są zwolnione ze strefy zamrożonej.

Jeżeli wymagane są numery seryjne/numery partii lub jeżeli istnieje połączenie zamówienia na zamówienie, system planowania nie uwzględni strefy zamrożonej i wprowadzi takie ilości, które są datowane wstecznie od daty początkowej, a także potencjalnie zasugeruje akcje korygujące, jeżeli zapotrzebowanie i dostawy nie są zsynchronizowane. Przyczyną biznesową tej zasady jest to, że tego typu określone zestawy zapotrzebowania i dostaw muszą być dopasowane, aby zapewnić spełnienie określonego zapotrzebowania.

Ładowanie profili zapasów

Aby posortować liczne źródła zapotrzebowania i dostaw, system planowania organizuje je w dwóch wierszach czasu, nazwanych profilami zapasów.

Normalne typy zapotrzebowania i dostaw z terminami realizacji w dniu początkowym planowania lub po nim są załadowane do każdego profilu zapasów. Po pobraniu, różne typy zapotrzebowania i dostaw są sortowane według ogólnych priorytetów, takich jak termin realizacji, kody niższego poziomu, lokalizacja i wariant. Dodatkowo, priorytety zamówień są stosowane do różnych typów, aby zagwarantować, że najważniejsze zapotrzebowanie zostanie zrealizowane jako pierwsze. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Priorytetyzowanie zamówień.

Jak wcześniej wspomniano, zapotrzebowanie może być także ujemne. Oznacza to, że należy je traktować jako dostawę; jednak w przeciwieństwie do normalnych typów dostaw, zapotrzebowanie ujemne jest traktowane jako dostawa stała. System planowania może je uwzględniać, ale nie będzie sugerował w nim żadnych zmian.

Ogólnie, system planowania traktuje wszystkie zamówienia dostawy złożone po dacie początkowej planowania jako możliwe do zmiany w celu pokrycia zapotrzebowania. Jednak gdy tylko dana ilość zostanie zaksięgowana na podstawie zamówienia dostawy, nie może być już zmieniona przez system planowania. W związku z tym, nie można ponownie zaplanować wymienionych poniżej zamówień:

 • Zwolnione zlecenia produkcyjne, w których zostało zaksięgowane zużycie lub produkcja.
 • Zlecenia kompletacji, w których zostało zaksięgowane zużycie lub produkcja.
 • Zlecenia przesunięcia, w których zostało zaksięgowane wydanie.
 • Zamówienia zakupu, w których zostało zaksięgowane przyjęcie.

Oprócz typów zapotrzebowania i dostaw, niektóre typy są pobierane z uwzględnieniem specjalnych reguł i zależności, które opisano poniżej.

Wymiary zapasu są rozdzielone

Planowanie dostaw musi być obliczone dla kombinacji wymiarów zapasu, takich jak wariant czy lokalizacja. Nie ma jednak powodu, aby obliczać jakąkolwiek teoretyczną kombinację. Trzeba obliczać tylko te kombinacje, które pociągają za sobą zapotrzebowanie i/lub dostawy.

System planowania kontroluje to poprzez uruchomienie profilu zapasów. Po odnalezieniu nowej kombinacji, aplikacja tworzy wewnętrzny rekord kontrolny, który przechowuje informacje dotyczące rzeczywistej kombinacji. Aplikacja wstawia jednostkę składowania zapasu (SKU) jako rekord kontrolny lub jako zewnętrzną pętlę. W wyniku tego ustawiane są właściwe parametry planowania w odniesieniu do kombinacji wariantu i lokalizacji, a aplikacja może kontynuować do pętli wewnętrznej.

Uwaga

Aplikacja nie wymaga od użytkownika wprowadzenia rekordu jednostki składowania zapasu przy wprowadzaniu zapotrzebowania i/lub dostawy dla danej kombinacji wariantu i lokalizacji. Dlatego, jeżeli jednostka składowania zapasu (SKU) nie istnieje dla danej kombinacji, aplikacja tworzy własny tymczasowy rekord jednostki składowania zapasu (SKU) na podstawie danych z kartoteki zapasu. Jeżeli Lokalizacja obowiązkowa na stronie Ustawienia zapasów jest ustawiona na Tak, należy utworzyć jednostkę składowania zapasu (SKU) lub ustawić Komponenty z lokalizacji na Tak. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Zapotrzebowanie w pustej lokalizacji.

Numery seryjne/numery partii są obciążone przez poziom specyfikacji

Atrybuty w formie numerów seryjnych/numerów partii są ładowane do profili zapasów razem z zapotrzebowaniem i dostawami, do których są przypisane.

Atrybuty zapotrzebowania i dostaw są uporządkowane według priorytetu zamówienia, a także według poziomu specyfikacji. Ponieważ dopasowania numerów seryjnych/numerów partii odzwierciedlają poziom specyfikacji, bardziej specyficzne zapotrzebowanie, takie jak numer partii wybrany specjalnie dla danego wiersza sprzedaży będzie szukać dopasowania wcześniej niż mniej konkretne zapotrzebowanie, takie jak sprzedaż z dowolnego numeru partii.

Uwaga

Nie istnieją specjalne zasady dotyczące reguł ustalania priorytetów dla zapotrzebowania i dostaw posiadających numer seryjny/numer partii, poza poziomem specyfikacji określonym przez kombinacje numerów seryjnych oraz numerów partii i ustawieniem śledzenia powiązanych zapasów.

W trakcie bilansowania system planowania uznaje dostawy oznaczone numerami seryjnymi/numerami partii za nieelastyczne i nie próbuje zwiększać ani zmieniać harmonogramu takich zamówień dostawy (chyba że są one wykorzystywane w relacji zamówienie na zamówienie). Zobacz Łącza zamówienia na zamówienie nie mogą zostać zerwane). Chroni to dostawcę przed otrzymaniem wielu, możliwie sprzecznych, komunikatów akcji, gdy dostawa posiada różne atrybuty—takie jak zestaw różnych numerów seryjnych.

Innym powodem nieelastyczności dostawy numerów seryjnych/numerów partii jest fakt, że numery seryjne/numery partii są na ogół przypisywane na późnym etapie procesu i sugerowanie zmian byłoby mylące.

Bilansowanie numerów seryjnych/numerów partii nie uwzględnia strefy zamrożonej. Jeżeli zapotrzebowanie i dostawy nie są zsynchronizowane, system planowania zasugeruje zmiany lub nowe zamówienia, niezależnie od daty początkowej planowania.

Łącza zamówienia na zamówienie nie mogą zostać zerwane

Przy planowaniu zapasu typu zamówienie na zamówienie, połączona z nią dostawa nie może być wykorzystywana do zrealizowania jakiegokolwiek innego zapotrzebowania niż to, do którego była pierwotnie przeznaczona. Połączone zapotrzebowanie nie powinno być pokryte przez żadną przypadkową dostawę, nawet jeśli aktualnie byłaby ona dostępna czasowo i ilościowo. Na przykład zlecenie kompletacji, które jest połączone z zamówieniem sprzedaży w scenariuszu kompletacji na zamówienie, nie może zostać wykorzystane do pokrycia innego zapotrzebowania.

Zapotrzebowanie typu zamówienie na zamówienie i dostawa muszą się dokładnie bilansować. System planowania zapewni dostawy w każdych okolicznościach, bez uwzględniania parametrów rozmiaru zamówienia, modyfikatorów ani ilości w zapasach (inne niż ilości odnoszące się do połączonych zamówień). Z tego samego powodu, system będzie sugerował zmniejszanie nadmiernych dostaw w przypadku zmniejszenia połączonego z nimi zapotrzebowania.

Bilansowanie wpływa również na czas. Ograniczony horyzont czasowy, jaki daje przedział czasu nie jest uwzględniany; jeżeli zmieni się czas zapotrzebowania, dostawa zostanie ponownie zaplanowana. Czas tolerancji będzie jednak przestrzegany i zapobiegnie nadmiernemu zaplanowaniu dostaw zamówienia na zamówienie, z wyjątkiem wewnętrznych dostaw będących częścią wielopoziomowego zlecenia produkcyjnego (zlecenie dla zamówienia).

Uwaga

Numery seryjne/numery partii mogą być również określone na zapotrzebowaniach typu zamówienie na zamówienie. W takim przypadku dostawa nie jest domyślnie traktowana jako nieelastyczna, jak ma to zwykle miejsce w przypadku numerów seryjnych/numerów partii. W tym przypadku system będzie zwiększany/zmniejszany w zależności od zmian zapotrzebowania. Ponadto, jeśli jedno zapotrzebowanie posiada różne numery seryjne/numery partii, np. posiada więcej niż jeden numer partii, na jedną partię zostanie zasugerowane jedno zamówienie dostawy.

Uwaga

Prognozy nie powinny skutkować utworzeniem zamówień dostaw, które są połączone zamówieniem na zamówienie. Jeżeli korzysta się z prognozy, powinna być ona wykorzystywana wyłącznie jako generator zapotrzebowania zależnego w środowisku produkcyjnym.

Zapotrzebowanie na komponenty jest załadowane zgodnie ze zmianami zleceń produkcyjnych

Podczas obsługi zleceń produkcyjnych, system planowania musi monitorować wymagane komponenty przed ich załadowaniem do profilu zapotrzebowania. Wiersze komponentu, powstałe w wyniku skorygowanego zlecenia produkcyjnego, zastąpią wiersze z zamówienia pierwotnego. Dzięki temu system planowania może zapewnić, że wiersze planowania dla zapotrzebowania na komponenty nigdy nie są zduplikowane.

Zapas bezpieczeństwa może zostać zużyty

Ilość zapasu bezpieczeństwa jest głównie typem zapotrzebowania i dlatego jest ona wprowadzana do profilu zapasów w dniu początkowym planowania.

Zapasami bezpieczeństwa nazywa się pewną ilość zapasów, która została zarezerwowana w celu zrekompensowania niestabilności zapotrzebowania w czasie realizacji uzupełnienia. Zapasy bezpieczeństwa mogą jednak zostać zużyte, jeżeli zajdzie potrzeba pobrania z nich w celu pokrycia zapotrzebowania. W takim przypadku, system planowania zapewni szybkie uzupełnienie zapasów bezpieczeństwa poprzez zasugerowanie zamówienia dostawy, mającego na celu uzupełnienie ilości zapasu bezpieczeństwa w dniu zużycia. W wierszu planowania wyświetli się ikona ostrzeżenia z komunikatem o wyjątku, oznajmująca osobie planującej, że zapas bezpieczeństwa został częściowo lub całkowicie zużyty za pomocą wyjątku od kolejności dla brakującej ilości.

Prognoza zapotrzebowania jest redukowana przez zamówienia sprzedaży

Prognoza zapotrzebowania przedstawia przewidywane na przyszłość zapotrzebowanie. Podczas prowadzania rzeczywistego zapotrzebowania, zazwyczaj jako zamówienia sprzedaży na wyprodukowane zapasy, zużywana jest prognoza.

Prognoza w rzeczywistości nie zostaje zredukowana o zamówienia sprzedaży; lecz pozostaje bez zmian. Prognozowane ilości wykorzystywane w obliczaniu planowania są jednak redukowane (o ilość zamówień sprzedaży), zanim pozostała ilość, o ile istnieje, zostanie wprowadzona do profilu zapotrzebowania na zapasy. Gdy system planowania sprawdza rzeczywistą sprzedaż w rozważanym okresie, uwzględnia zarówno otwarte zamówienia sprzedaży, jak i zapisy księgi zapasów z wydanej sprzedaży, chyba że pochodzą one z zamówienia zbiorczego.

Użytkownik jest zobowiązany do zdefiniowania prawidłowego okresu prognozy. Data na ilości prognozy definiuje początek okresu, a data na następnej prognozie określa koniec okresu.

Prognoza dla okresów poprzedzających okres planowania nie jest wykorzystywana, niezależnie od tego, czy została zużyta. Pierwsza istotna prognoza wypada albo w dniu początkowym planowania albo w datę poprzedzającą ten dzień.

Prognoza może dotyczyć zapotrzebowania niezależnego, na przykład zamówień sprzedaży lub zapotrzebowania zależnego, na przykład komponentów zleceń produkcyjnych (prognoza modułu). Zapas może posiadać oba rodzaje prognoz. Podczas planowania, zużycie ma miejsce osobno, najpierw dla zapotrzebowania niezależnego, a następnie dla zapotrzebowania zależnego.

Zapotrzebowanie na zamówienie zbiorcze jest redukowane przez zamówienia sprzedaży

Prognozowanie jest uzupełniane przez zamówienia zbiorcze sprzedaży przy pomocy określania przyszłego zapotrzebowania od określonego nabywcy. Podobnie jak w przypadku (nieokreślonej) prognozy, rzeczywista sprzedaż powinna zużywać oczekiwane zapotrzebowanie, a pozostała ilość powinna zostać wprowadzona do profilu zapotrzebowania na zapasy. Zużycie nie redukuje zamówienia zbiorczego.

Obliczanie planowania uwzględnia otwarte zamówienia sprzedaży połączone z określonym wierszem zamówienia zbiorczego, ale nie uwzględnia żadnego obowiązującego okresu czasu. Nie uwzględnia ono także zaksięgowanych zamówień, ponieważ procedura księgowania już zredukowała pozostałą ilość zamówień zbiorczych.

Nadawanie priorytetów zamówieniom

W ramach określonej jednostki składowania zapasu (SKU), żądana lub dostępna data posiada najwyższy priorytet; zapotrzebowanie na dzień dzisiejszy powinno zostać zrealizowane przed zapotrzebowaniem na następny tydzień. Jednak oprócz ogólnego priorytetu, system planowania sugeruje również, jaki rodzaj zapotrzebowania powinien zostać spełniony przed innymi. Zasugeruje on także, jakie źródło dostaw powinno być zastosowane przed innymi źródłami dostaw. Odbywa się to zgodnie z priorytetami zamówień.

Załadowane zapotrzebowanie oraz dostawy przyczyniają się do profilu dla przewidywanych zapasów zgodnie z poniżej wymienionymi priorytetami:

Priorytety na stronie zapotrzebowania

 1. Już wydane: Zapis księgi zapasów
 2. Zamówienie zwrotu zakupu
 3. Zamówienie sprzedaży
 4. Zlecenie serwisowe
 5. Zapotrzebowanie na komponenty produkcji
 6. Wiersz zlecenia kompletacji
 7. Zlecenie przesunięcia (wyjście)
 8. Zamówienie zbiorcze (które nie zostało jeszcze zużyte przez połączone zamówienia sprzedaży)
 9. Prognoza (która nie została jeszcze zużyte przez inne zamówienia sprzedaży)
Uwaga

Zwroty zakupu zazwyczaj nie są powiązane z planowaniem dostaw. Powinny one być zawsze rezerwowane z partii, która ma zostać zwrócona. Jeżeli nie są zarezerwowane, zwroty zakupu odgrywają ważną rolę w dostępności i mają wysoki priorytet, aby zapobiec sytuacji, w której system planowania sugeruje zamówienie dostawy tylko po to, aby obsłużyć zwrot zakupu.

Priorytety na stronie dostaw

 1. Już w zapasach: Zapis księgi zapasów (Elastyczność planowania = Brak)
 2. Zamówienie zwrotu sprzedaży (Elastyczność planowania = Brak)
 3. Zlecenie przesunięcia (wejście)
 4. Zlecenie produkcyjne
 5. Zlecenie kompletacji
 6. Zamówienie zakupu

Priorytet dotyczący stanu zapotrzebowania i dostaw

Oprócz priorytetów nadawanych przez typ zapotrzebowania i dostawy, aktualny stan zamówień w wykonywanym procesie także określa priorytet. Na przykład, działania magazynowe mają wpływ, podobnie jak stan sprzedaży, zakupu, przesunięcia, kompletacji i zleceń produkcyjnych jest brany pod uwagę:

 1. Częściowo zrealizowane (Elastyczność planowania = Brak)
 2. Już w trakcie w magazynie (Elastyczność planowania = Brak)
 3. Zwolnione – wszystkie typy zleceń (Elastyczność planowania = Bez ograniczeń)
 4. Potwierdzone zlecenie produkcyjne (Elastyczność planowania = Bez ograniczeń)
 5. Planowane/Otwarte – wszystkie typy zleceń (Elastyczność planowania = Bez ograniczeń)

Bilansowanie zapotrzebowania i dostaw

Podstawą systemu planowania jest bilansowanie zapotrzebowania i dostaw poprzez sugerowanie użytkownikom akcji weryfikujących zamówienia dostawy w przypadku braku balansu. Odbywa się to dla każdej kombinacji wariantu i lokalizacji.

Należy wyobrazić sobie, że każdy profil zapasów zawiera ciąg zapotrzebowań (posortowanych według daty i priorytetu) oraz odpowiadający mu ciąg zdarzeń dostawy. Każde zdarzenie odnosi się do swojego typu źródła oraz identyfikacji. Zasady bilansowania zapasów nie są skomplikowane. W dowolnym momencie procesu mogą wystąpić cztery instancje dopasowania zapotrzebowania:

 1. Brak zapotrzebowania lub dostawy na zapas => planowanie zostało zakończone (lub nie powinno się rozpocząć).

 2. Istnieje zapotrzebowanie, ale nie ma dostaw => dostawy powinny być sugerowane.

 3. Istnieje dostawa, ale nie ma na nią zapotrzebowania => dostawa powinna zostać anulowana.

 4. Zarówno zapotrzebowanie, jak i dostawa istnieją => zanim system będzie w mógł zapewnić, że zapotrzebowanie zostanie spełnione, a dostawa wystarczająca, powinny zostać zadane pytania oraz udzielane na nie odpowiedzi.

  Jeśli czas dostawy nie jest odpowiedni, prawdopodobnie można go ponownie zaplanować w przedstawiony poniżej sposób:

  1. Jeśli dostawa zostanie dostarczona wcześniej niż zapotrzebowanie, być może uda się ją ponownie zaplanować tak, aby zapasy były jak najmniejsze.
  2. Jeśli dostawa zostanie dostarczona później niż zapotrzebowanie, być może uda się ją ponownie zaplanować. W przeciwnym razie, system zasugeruje nową dostawę.
  3. Jeśli dostawa pokrywa zapotrzebowanie w danym dniu, system planowania może przystąpić do sprawdzenia, czy ilość dostawy zdoła pokryć zapotrzebowanie.

  Po ustaleniu czasu, potrzebną ilość do dostawy można obliczyć w przedstawiony poniżej sposób:

  1. Jeżeli ilość dostawy jest mniejsza niż zapotrzebowanie, możliwe jest zwiększenie ilości dostawy (lub nie jest możliwe, jeżeli jest ona ograniczona przez politykę wielkości maksymalnej).
  2. Jeżeli ilość dostawy jest większa niż zapotrzebowanie, możliwe jest zmniejszenie ilości dostawy (lub nie jest możliwe, jeżeli jest ona ograniczona przez politykę ilości minimalnej).

  Kolejno, ma miejsce jedna z poniżej wymienionych sytuacji:

  1. Bieżące zapotrzebowanie mogło zostać pokryte, a w takim wypadku można je zamknąć i rozpocząć planowanie następnego zapotrzebowania.
  2. Dostawa osiągnęła swoje maksimum, pozostawiając część zapotrzebowania bez pokrycia. W takim przypadku system planowania może zamknąć bieżącą dostawę i przejść do następnej.

Procedura rozpoczyna się od następnego zapotrzebowania i bieżącej dostawy lub odwrotnie. Bieżąca dostawa może być w stanie pokryć również następne zapotrzebowanie, lub też bieżące zapotrzebowanie nie zostało jeszcze w pełni pokryte.

Reguły dotyczące akcji związanych ze zdarzeniami dostawy

Kiedy system planowania wykonuje odgórne obliczenia, w których dostawa musi pokryć zapotrzebowanie, zapotrzebowanie jest traktowane jako dane, to znaczy znajduje się poza kontrolą systemu planowania. Można jednak zarządzać dostawą. Dlatego system planowania zasugeruje utworzenie nowych zamówień dostaw, ponowne zaplanowanie istniejących zamówień dostaw i/lub zmianę ilości zamówień. Jeśli istniejące zamówienie dostawy stanie się niepotrzebne, system planowania zasugeruje, żeby użytkownik je anulował.

Jeżeli użytkownik chce wykluczyć istniejące zamówienie dostawy z sugestii planowania, może ustawić brak elastyczności planowania (Elastyczność planowania = Brak). Następnie, nadmierna dostawa z tego zamówienia zostanie wykorzystana do pokrycia zapotrzebowania, ale żadne akcje nie zostaną zasugerowane.

Ogólnie, wszystkie dostawy posiadają elastyczność planowania, ograniczoną przez warunki każdej z zasugerowanych akcji.

 • Ponowne planowanie zewnętrzne: Datę istniejącego zamówienia dostawy można zaplanować tak, aby pokryć zapotrzebowanie w terminie realizacji, chyba że:

  • Reprezentuje ona zapasy (zawsze w dniu zero).
  • Ma zamówienie na zamówienie połączone z innym zapotrzebowaniem.
  • Znajduje się poza stroną z ponownym planowaniem określonym przez przedział czasu.
  • Istnieje bliższa dostawa, która mogłoby zostać wykorzystana.
  • Z drugiej strony, użytkownik może zdecydować się nie planować ponownie, ponieważ:
  • Zamówienie dostawy zostało już powiązane z innym zapotrzebowaniem z wcześniejszą datą.
  • Zapotrzebowanie na ponowne planowanie jest na tyle małe, że użytkownik traktuje je jako nieistotne.
 • Ponowne planowanie wewnętrzne: Data istniejącego zamówienia dostawy może zostać zaplanowana, z wyjątkiem poniżej wymienionych sytuacji:

  • Jest bezpośrednio związana z jakimś innym zapotrzebowaniem.
  • Znajduje się poza stroną z ponownym planowaniem określonym przez przedział czasu.
Uwaga

W przypadku planowania zapasu za pomocą poziomu ponownego zamówienia, w razie potrzeby zamówienie dostawy może zawsze zostać zaplanowane. Jest to popularne przy zamówieniach przyszłych dostaw, wyzwalanych przez poziom ponownego zamówienia.

 • Zwiększenie ilości: Ilość istniejących zamówień dostaw może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania, chyba że zamówienie dostawy jest bezpośrednio połączone z zapotrzebowaniem poprzez zamówienie na zamówienie.
Uwaga

Nawet jeżeli możliwe jest zwiększenie zamówienia dostawy, może ono być ograniczone ze względu na zdefiniowaną maksymalną wielość zamówienia.

 • Zmniejszenie ilości: W porównaniu do istniejącego zapotrzebowania, istniejące zamówienie dostawy z nadwyżką może zostać zmniejszone w celu spełnienia zapotrzebowania.
Uwaga

Mimo, że ilość ta mogłaby zostać zmniejszona, może pojawić się nadwyżka w stosunku do zapotrzebowania ze względu na zdefiniowaną minimalną wielkość zamówienia lub mnożnik zamówień.

 • Anuluj: Jako przypadek szczególny akcji zmniejszania ilości, zamówienie dostawy może zostać anulowane, jeżeli zmniejszono je do zera.
 • Nowe: Jeżeli nie ma już zamówienia dostaw lub nie można zmienić istniejącego zamówienia tak, aby pokryło potrzebną ilość w terminie realizacji, sugerowane jest nowe zamówienie dostawy.

Określanie ilości dostaw

Parametry planowania zdefiniowane przez użytkownika kontrolują sugerowaną ilość każdego zlecenia dostawy.

Kiedy system planowania oblicza ilość dla nowego zamówienia dostawy lub zmienia się ilość na istniejącym zamówieniu, sugerowana ilość może różnić się od rzeczywistego zapotrzebowania.

W przypadku wyboru maksymalnej ilości zapasów lub stałej ilości zamówienia, sugerowana ilość może zostać zwiększona, aby osiągnąć stałą ilość lub maksymalną ilość zapasów. Jeżeli zasady ponownego zamawiania wykorzystują poziom ponownego zamówienia, ilość może zostać zwiększona przynajmniej do osiągnięcia poziomu ponownego zamówienia.

Sugerowana ilość może być modyfikowana zgodnie z sekwencją:

 1. W dół do maksymalnej wielkości zamówienia (jeśli istnieje).
 2. W górę do minimalnej wielkości zamówienia.
 3. W górę do osiągnięcia najbliższego mnożnika zamówień. (W przypadku błędnych ustawień, może to naruszyć maksymalną wielkość zamówienia).

Łącza śledzenia zamówienia podczas planowania

W kwestii śledzenia zamówień podczas planowania, warto wspomnieć, że system planowania przeorganizowuje utworzone dynamicznie połączenia śledzenia zamówień dla kombinacji zapasu/wariantu/lokalizacji.

Są ku temu dwa powody:

 • System planowania musi być w stanie uzasadnić swoje sugestie; fakt, że całe zapotrzebowanie zostało pokryte, a także że żadne zamówienie dostawy nie jest niepotrzebne.
 • Tworzone dynamicznie łącza śledzenia zamówienia muszą być regularnie wyrównywane.

Z biegiem czasu dynamiczne łącza śledzenia zamówienia stają niewyrównane, ponieważ cała sieć śledzenia zamówień nie jest wyrównywana, dopóki nie zostanie zamknięte zdarzenie zapotrzebowania lub dostawy.

Przed bilansowaniem zapotrzebowania i dostaw aplikacja usuwa wszystkie istniejące łącza śledzenia zamówienia. Następnie w trakcie procedury bilansowania, gdy zdarzenie związane z zapotrzebowaniem lub dostawą zostanie zamknięte, ustawia nowe łącza śledzenia zamówień pomiędzy zapotrzebowaniem a dostawą.

Uwaga

Nawet jeśli zapas nie ma ustawionego dynamicznego śledzenia zamówienia, system planowania utworzy zbilansowane łącza śledzenia zamówienia, co wyjaśniono powyżej.

Zamykanie zapotrzebowania i dostawy

Po zakończeniu procedur bilansowania dostaw istnieją trzy możliwe sytuacje końcowe:

 • Zostały spełnione ilość wymagana oraz termin dla zapotrzebowania, a więc można zamknąć dla nich planowanie. Zdarzenie dostawy jest nadal otwarte i być wystarczające do pokrycia następnego zapotrzebowania, więc procedura bilansowania może rozpocząć się od początku bieżącego zdarzenia dostawy i następnego zapotrzebowania.
 • Zamówienie dostawy nie może być modyfikowane w celu pokrycia całego zapotrzebowania. Zapotrzebowanie jest nadal otwarte i posiada pewną niepokrytą ilość, która może zostać pokryta przez następne zdarzenie dostawy. W ten sposób zamykane jest bieżące zdarzenie dostawy, dzięki czemu bilansowanie może rozpocząć się od nowa z bieżącym zapotrzebowaniem i następnym zdarzeniem dostawy.
 • Całe zapotrzebowanie zostało pokryte; nie ma następnego zapotrzebowania (lub wcale nie było zapotrzebowania). Jeśli wystąpi jakaś nadwyżka dostawy, może ona zostać zmniejszona (lub anulowana), a następnie zamknięta. Możliwe, że w dalszej części łańcucha istnieją dodatkowe zdarzenia dostaw, które również powinny zostać anulowane.

W końcu, system planowania stworzy łącze pomiędzy dostawą a zapotrzebowaniem.

Tworzenie wiersza planowania (sugerowane akcje)

Jeżeli w celu zmiany zamówienia dostawy sugerowane jest wykonanie jakiejś akcji - Nowy, Zmiana ilości, Ponowne planowanie, Ponowne planowanie i zmiana ilości lub Anuluj- system planowania utworzy wiersz planowania w arkuszu planowania. Ze względu na śledzenie zamówień, wiersz planowania jest tworzony nie tylko wtedy, gdy zdarzenie dostawy jest zamknięte, ale także wtedy, gdy zamknięte jest zapotrzebowanie, nawet jeżeli zdarzenie dostawy jest nadal otwarte i może podlegać dodatkowym zmianom przy przetwarzaniu następnego zdarzenia dostawy. Oznacza to, że w momencie utworzenia, wiersz planowania może zostać ponownie zmieniony.

Aby zminimalizować dostęp do bazy danych podczas obsługi zleceń produkcyjnych, wiersz planowania może występować na trzech poziomach, jednocześnie dążąc do osiągnięcia najmniej wymagającego poziomu konserwacji:

 • Utwórz tylko wiersz planowania z aktualnym terminem realizacji i ilością, ale bez marszruty i komponentów.
 • Uwzględnij marszrutę: planowana marszruta jest ustalona włącznie z obliczeniem daty i godziny początkowej i końcowej. Jest to wymagające pod kątem dostępu do bazy danych. W celu ustalenia terminu końcowego i terminu realizacji, może zaistnieć potrzeba obliczeń, nawet jeśli zdarzenie dostawy nie zostało zamknięte (w przypadku planowania do przodu).
 • Uwzględnienie rozwinięcia BOM-u: może poczekać do momentu poprzedzającego zamknięcie zdarzenia dostawy.

Na tym kończy się opis sposobu, w jaki zapotrzebowanie i dostawa są ładowane, priorytetyzowane i bilansowane przez system planowania. Przy integracji z tym działaniem planowania dostaw, system musi zapewnić utrzymanie wymaganego poziomu zapasów każdemu planowanemu zapasowi, zgodnie z jego zasadami ponownego zamawiania.

Zobacz też

Szczegóły projektu: Centralne koncepcje systemu planowania
Szczegóły projektu: Obsługa polityk ponownego zamawiania
Szczegóły projektu: Planowanie dostaw