Table of Contents

Szczegóły projektu: Korekta kosztu

Głównym celem korekty kosztu jest przesłanie dalej zmian kosztu ze źródeł kosztu do adresatów kosztu, zgodnie z metodą wyceny zapasów, aby zapewnić prawidłową wycenę zapasów.

Zapas może zostać zafakturowany w sprzedaży zanim zostanie zafakturowany na zakup, co sprawia, że zarejestrowana wartość zapasów sprzedaży nie zgadza się z rzeczywistym kosztem zakupu. Korekta kosztu aktualizuje koszt własny sprzedaży dla historycznych zapisów sprzedaży, aby zapewnić, że odpowiadają one kosztom transakcji przychodzących, dla których zostały rozliczone. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Rozliczenie zapasu.

Poniżej wymieniono drugorzędne cele lub funkcje korekty kosztów:

Koszty zapasów muszą zostać skorygowane zanim zapisy wyceny będą mogły być uzgodnione z księgą główną. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Uzgodnienie przy pomocy księgi głównej.

Wykrywanie korekty

Zadanie polegające na wykryciu, czy powinna nastąpić korekta kosztu, jest wykonywane przez procedurę dziennik zapasu - księgowanie wiersza, natomiast zadanie obliczania i generowania zapisów korekty kosztu jest wykonywane przez zadanie wsadowe Koryguj koszt - Zapisy zapasu.

Aby móc przesłać dalej koszty, mechanizm wykrywania decyduje, które źródła zmieniły koszty oraz, do których kosztów należy te koszty przesłać. W Business Central istnieją trzy następujące funkcje wyszukiwania:

 • Zapis rozliczenia zapasu
 • Punkt wejścia korekty kosztu średniego
 • Poziom zamówienia

Zapis rozliczenia zapasu

Ta funkcja wykrywania jest wykorzystywana dla zapasów korzystających z metod wyceny FIFO, LIFO, Ewidencyjna oraz Specjalna oraz dla stałych scenariuszy rozliczeń. Funkcja ta działa następująco:

 • Korekta kosztu jest wykrywana poprzez zaznaczenie źródłowych zapisów księgi zapasów jako Zapis rozliczony do skorygowania zawsze, gdy zaksięgowany zostanie zapis księgi zapasów lub zapis wyceny.
 • Koszt jest przesyłany zgodnie z łańcuchami kosztu zarejestrowanymi w tabeli Zapis rozliczenia zapasu.

Punkt wejścia korekty kosztu średniego

Ta funkcja wykrywania jest używana dla zapasów, które korzystają z metody wyceny Średnia. Funkcja ta działa następująco:

 • Korekta kosztu jest wykrywana poprzez zaznaczenie rekordu w tabeli Punkt wejścia korekty kosztu średniego zawsze, gdy zaksięgowany zostanie zapis wyceny.
 • Koszt jest przesyłany dalej poprzez rozliczenie kosztów w zapisach wyceny z późniejszą datą wyceny.

Poziom zamówienia

Ta funkcja jest wykorzystywana w scenariuszach konwersji, produkcji i kompletacji. Funkcja ta działa następująco:

 • Korekta kosztów jest wykrywana poprzez oznaczenie zamówienia za każdym razem, gdy materiał/zasób jest zaksięgowany jako zużyty.
 • Koszt jest przenoszony poprzez zastosowanie kosztów materiałów/zasobów do zapisów wyjściowych powiązanych z tym samym zamówieniem.

Funkcja poziom zamówienia jest wykorzystywana, aby wykryć korekty w księgowaniu kompletacji. Struktura zapisu korekty została przedstawiona w poniższej grafice:

Przepływ zapisów w korekcie kosztów.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Księgowanie zleceń kompletacji.

Automatyczna korekta kosztu kontra ręczna korekta kosztu

Korekta kosztu może być przeprowadzona na dwa sposoby:

 • Ręcznie, uruchamiając zadanie wsadowe Korygowanie kosztu - zapisy zapasów. Zadanie wsadowe można uruchomić dla wszystkich zapasów lub tylko dla niektórych zapasów lub kategorii zapasów. Zadanie wsadowe przeprowadza korektę kosztów dla wszystkich zapasów, dla których wykonano przychodzącą transakcję, taką jak zakup. Dla zapasów, które wykorzystują metodę wyceny średnia, zadanie wsadowe przeprowadza korektę, jeśli zostały utworzone dowolne wychodzące transakcje.
 • Automatycznie, korygując koszty za każdym razem, gdy zaksięgowana zostanie transakcja zapasów oraz, gdy zakończone zostanie zlecenie produkcyjne. Korekta kosztu jest przeprowadzana dla określonego zapasu lub zapasów, których dotyczy księgowanie. Można to skorygować poprzez zaznaczenie pola wyboru Automatyczna korekta kosztu na stronie Ustawienia zapasów.

Dobrą praktyką jest automatyczne uruchamianie korekty kosztów przy księgowaniu, ponieważ koszty jednostkowe są częściej aktualizowane, a zatem dokładniejsze. Wadą jest to, że częste przeprowadzanie korekty kosztów może mieć wpływ na wydajność bazy danych.

Ponieważ ważne jest, aby koszt jednostkowy zapasu był aktualny, zaleca się jak najczęstsze uruchamianie zadania wsadowego Korygowanie kosztu - zapisy zapasów w godzinach wolnych od pracy. Alternatywnie, można wykorzystać automatyczną korektę kosztu. Dzięki temu koszt jednostkowy zapasów będzie aktualizowany codziennie.

Niezależnie od tego, czy korekta kosztu jest przeprowadzana ręcznie czy automatycznie, proces korekty i jego konsekwencje pozostają takie same. Business Central oblicza wartość transakcji przychodzącej i przesyła koszty do wszystkich transakcji wychodzących, takich jak sprzedaże lub zużycia, które zostały rozliczone w przychodzącej transakcji. Korekta kosztu tworzy zapisy wyceny, które zawierają kwoty korekty i kwoty, które kompensują zaokrąglenie.

Nowa korekta i zaokrąglające zapisy wyceny posiadają datę księgowania powiązanej faktury. Wyjątek stanowią przypadki, gdy zapisy wyceny wypadają w zamkniętym okresie obrachunkowym lub okresie zapasów, lub jeśli data księgowania jest wcześniejsza od daty w polu Dozwolone księgowanie od na stronie Ustawienia księgi głównej. Jeśli tak się stanie, zadanie wsadowe przypisuje datę księgowania jako pierwszą datę następnego otwartego okresu.

Zadanie wsadowe Korygowanie kosztu - zapisy zapasów

Podczas uruchomienia zadania wsadowego Korygowanie kosztu - zapisy zapasów można zdecydować, czy zadanie wsadowe ma zostać uruchomione dla wszystkich zapasów czy tylko dla niektórych zapasów lub kategorii.

Uwaga

Zaleca się uruchamianie zadania wsadowego zawsze dla wszystkich zapasów i wykorzystanie opcji filtrowania do skrócenia czasu wykonywania zadania wsadowego lub naprawienia kosztu pewnego zapasu.

Przykład

Poniższy przykład pokazuje zaksięgowanie zakupionego zakupu jako przyjętego i zafakturowanie go 01.01.20. Sprzedany zapas jest później księgowany jako wydany i zafakturowany 15.01.20. Następnie uruchamiane są zadania wsadowe Korygowanie kosztu - zapisy zapasów oraz Księgowanie kosztów zapasów w K/G. Zostają utworzone poniższe zapisy.

Zapisy wyceny (1)

Data księgowania Typ zapisu księgi zapasów Kwota kosztu (rzeczywista) Koszt zaksięgowany w K/G Ilość zafakturowana Nr zapisu
01.01.20 Zakup 10.00 10.00 1 1
15.01.20 Sprzedaż -10.00 -10.00 -1 2

Zapisy powiązania w tabeli K/G – Powiązania księgi zapasów (1)

Nr zapisu K/G Nr zapisu wyceny Nr rejestru K/G
1 1 1
2 1 1
3 2 1
4 2 1

Zapisy księgi głównej (1)

Data księgowania Konto K/G Nr konta (En-US Demo) Kwota Nr zapisu
01.01.20 [Konto zapasów] 2130 10.00 1
01.01.20 [Konto naliczonego kosztu bezpośredniego] 7291 -10.00 2
15.01.20 [Konto zapasów] 2130 -10.00 3
15.01.20 [Konto KWS] 7290 10.00 4

Później, księguje się powiązany dodatkowy koszt zakupu o wartości 2.00 PLN, zafakturowany 10.02.20. Uruchamiane są zadania wsadowe Korygowanie kosztu - zapisy zapasów oraz Księgowanie kosztów zapasów w K/G. Zadanie wsadowe korekty kosztu koryguje koszt sprzedaży o odpowiednio -2.00 PLN, a zadanie wsadowe Księgowanie kosztów zapasów w K/G księguje nowe zapisy wyceny w księdze głównej. Wyniki są następujące.

Zapisy wyceny (2)

Data księgowania Typ zapisu księgi zapasów Kwota kosztu (rzeczywista) Koszt zaksięgowany w K/G Ilość zafakturowana Korekta Nr zapisu
10.02.20 Zakup 2.00 2.00 0 Nie 3
01.15.20 Sprzedaż -2.00 2.00 0 Tak 4

Zapisy powiązania w tabeli K/G – Powiązania księgi zapasów (2)

Nr zapisu K/G Nr zapisu wyceny Nr rejestru K/G
5 3 2
6 3 2
7 4 2
8 4 2

Zapisy księgi głównej (2)

Data księgowania Konto K/G Nr konta (En-US Demo) Kwota Nr zapisu
10.02.20 [Konto zapasów] 2130 2.00 5
10.02.20 [Konto naliczonego kosztu bezpośredniego] 7291 -2.00 6
15.01.20 [Konto zapasów] 2130 -2.00 7
15.01.20 [Konto KWS] 7290 2.00 8

Automatyczna korekta kosztu

Aby skonfigurować automatyczne uruchamianie korekty kosztu w momencie księgowania transakcji zapasów, należy użyć pola Automatyczna korekta kosztu na stronie Ustawienia zapasów. Pole pozwala wybrać, jak daleko wstecz od bieżącej daty roboczej ma być wykonana automatyczna korekta kosztu. Istnieją poniżej wymienione opcje:

Opcja Opis
Nigdy Koszty nie są korygowane w momencie księgowania.
Dzień Koszty są korygowane jeśli księgowanie odbywa się w ciągu jednego dnia od daty roboczej.
Tydzień Koszty są korygowane jeśli księgowanie odbywa się w ciągu jednego tygodnia od daty roboczej.
Miesiąc Koszty są korygowane jeśli księgowanie odbywa się w ciągu jednego miesiąca od daty roboczej.
Tydzień Koszty są korygowane jeśli księgowanie odbywa się w ciągu jednego tygodnia od daty roboczej.
Rok Koszty są korygowane jeśli księgowanie odbywa się w ciągu jednego roku od daty roboczej.
Zawsze Koszty są zawsze korygowane, bez względu na datę księgowania.

Wybór w polu Automatyczna korekta kosztu ma duży wpływ na wydajność i dokładność kosztów. Krótsze okresy czasu, takie jak Dzień lub Tydzień, mają mniejszy wpływ na wydajność systemu, ponieważ zapewniają bardziej restrykcyjne wymaganie, które pozwala na automatyczną korektę tylko tych kosztów, które zostały zaksięgowane w ostatnim dniu lub tygodniu. Oznacza to, że automatyczna korekta kosztu nie jest tak często uruchamiana, dlatego ma mniejszy wpływ na wydajność systemu. Jednakże, oznacza to również, że koszty jednostkowe mogą być mniej dokładne.

Przykład

W poniższym przykładzie pokazano scenariusz automatycznej korekty kosztu:

 • 10 stycznia zakupiony zapas został zaksięgowany jako przyjęty i zafakturowany.
 • 15 stycznia zamówienie sprzedaży zostało zaksięgowane jako wydane i zafakturowane.
 • 5 lutego przyjęta została faktura na koszt dodatkowy frachtu pierwszego zakupu. Koszt frachtu zostaje zaksięgowany poprzez rozliczenie go na oryginalnej fakturze zakupu, co zwiększa koszt zakupu.

Jeśli automatyczna korekta kosztu została skonfigurowana, aby rozliczać księgowanie odbywające się w ciągu miesiąca lub kwartału od obecnej daty roboczej, automatyczna korekta kosztu zostanie uruchomiona i prześle koszt zakupu naprzód, do sprzedaży.

Jeśli automatyczna korekta kosztu została skonfigurowana, aby rozliczać księgowanie odbywające się w ciągu dnia lub tygodnia od obecnej daty roboczej, automatyczna korekta kosztu nie zostanie uruchomione, a koszt zakupu nie zostanie przysłany dalej do sprzedaży dopóki zadanie wsadowe Korygowanie kosztu - zapisy zapasów nie zostanie uruchomione.

Zobacz też

Korygowanie kosztów zapasów
Szczegóły projektu: Wycena zapasów
Szczegóły projektu: Uzgodnienie przy pomocy księgi głównej
Szczegóły projektu: Księgowanie zapasów
Szczegóły projektu: Odchylenie
Szczegóły projektu: Księgowanie zleceń kompletacji
Szczegóły projektu: Księgowanie zlecenia produkcyjnego
Zarządzanie kosztami zapasów
Finanse
Praca z Business Central