Table of Contents

Szczegóły projektu: Przegląd magazynu

Aby wesprzeć fizyczną obsługę zapasów na poziomie strefy i pojemnika, należy prześledzić wszystkie informacje dla każdej transakcji lub przesunięcia w magazynie. Zarządzanie tymi informacjami odbywa się w tabeli Zapisy magazynowe. Każda transakcja jest przechowywana w rejestrze magazynowym.

Dokumenty magazynowe oraz dziennik magazynowy są wykorzystywane do rejestracji przesunięć zapasów w magazynie. Za każdym razem, gdy zapas w magazynie zostaje przesunięty, przyjęty, odłożony, pobrany, wydany lub skorygowany, rejestrowane są zapisy magazynowe, które przechowują fizyczne informacje na temat strefy, pojemnika oraz ilości.

Tabela Zawartość pojemnika jest wykorzystywana do obsługi wszystkich różnych wymiarów zawartości pojemnika dla zapasu takich jak jednostka miary, ilość maksymalna i ilość minimalna. Tabela Zawartość pojemnika zawiera również pola typu Flow Field do zapisów magazynowych, instrukcji magazynowych oraz wierszy dziennika magazynowego, co pozwala zagwarantować szybkie obliczanie dostępności zapasu dla pojemnika oraz pojemnika dla zapasu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Dostępność w magazynie.

Gdy księgowanie zapasów odbywa się poza modułem magazynu, do synchronizacji zapisów magazynowych oraz zapisów zapasów wykorzystywany jest domyślny pojemnik korekty. Podczas fizycznej inwentaryzacji magazynu, wszelkie różnice pomiędzy obliczonymi oraz policzonymi ilościami są zapisywane w pojemniku korekty, a następnie księgowane jako korygujące zapisy księgi zapasów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Integracja z zapasami.

Poniższa ilustracja przedstawia typowy przepływ magazynu.

Przegląd procesów magazynowych.

Podstawowe lub zaawansowane magazynowanie

Funkcjonalność magazynowa w Business Central można wdrożyć na różnych poziomach złożoności, w zależności od procesów firmy oraz wielkości zamówień. Główną różnicą jest to, że aktywności w podstawowych konfiguracjach magazynu są wykonywane zamówienie po zmówieniu, natomiast w zaawansowanych konfiguracjach magazynu są skonsolidowane dla wielu zamówień.

Aby rozróżnić pomiędzy różnymi poziomami złożoności, dokumentacja rozróżnia dwa ogólne rodzaje, magazynowanie podstawowe oraz zaawansowane. To proste rozróżnienie obejmuje kilka różnych poziomów złożoności określonych przez funkcjonalności produktu oraz ustawienia lokalizacji, z których każdy jest wspierany przez różne dokumenty interfejsu użytkownika. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Ustawienia magazynu.

Uwaga

Najbardziej zaawansowany poziom magazynowania jest w tej dokumentacji określany mianem „Instalacji WMS”, ponieważ wymaga zaawansowanej funkcjonalności Zarządzania magazynem.

Poniżej wymienione różne dokumenty interfejsu użytkownika są wykorzystywane w podstawowym oraz zaawansowanym zarządzaniu magazynem.

Podstawowe dokumenty interfejsu użytkownika

 • Odłożenie zapasu
 • Pobranie zapasu
 • Przesunięcie zapasu
 • Dziennik zapasów
 • Dziennik przesunięć zapasów
 • (Różne raporty)

Zaawansowane dokumenty interfejsu użytkownika

 • Przyjęcie magazynowe
 • Arkusz odłożenia
 • Odłożenie magazynowe
 • Arkusz pobrania
 • Pobranie magazynowe
 • Arkusz przesunięcia
 • Przesunięcie magazynowe
 • Wewnętrzne pobranie magazynowe
 • Wewnętrzne odłożenie magazynowe
 • Arkusze tworzenia pojemników
 • Arkusz tworzenia zawartości pojemnika
 • Dziennik zapasów magazynowych
 • Dziennik przesunięć zapasów magazynowych
 • (Różne raporty)

Dodatkowe informacje na temat każdego dokumentu zamieszczono w odpowiadających im artykułach.

Terminologia

W celu zachowania zgodności z finansowymi koncepcjami zakupów i sprzedaży, w dokumentacji magazynu Business Central są wykorzystywane następujące terminy, w odniesieniu do przepływu zapasów w magazynie.

Termin Opis
Przepływ przychodzący Zapasy wchodzące do lokalizacji magazynu, takie jak zakupy oraz przesunięcia - wejścia.
Przepływ wewnętrzny Zapasy poruszające się w środku lokalizacji magazynu, takie jak komponent produkcyjne oraz produkcja.
Przepływ wychodzący Zapasy wychodzące z lokalizacji magazynu, takie jak sprzedaże oraz przesunięcia - wyjścia.

Zobacz też

Szczegóły projektu: Zarządzanie magazynem