Table of Contents

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja jest wykorzystywana do alokowania kosztu środków trwałych, takich jak maszyny i wyposażenie według okresu amortyzacji. W przypadku każdego środka trwałego należy zdefiniować, jak będzie amortyzowany.

Istnieją dwa sposoby księgowania amortyzacji:

 • Automatycznie, uruchamiając zadanie wsadowe Oblicz amortyzację.
 • Ręcznie, za pomocą dziennika K/G środka trwałego.

Przy pomocy Business Central można obliczyć dzienną amortyzację, według której można obliczyć amortyzację dla dowolnego okresu. Dzięki temu można przeanalizować bieżące wyniki operacyjne, na przykład w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym. Kalkulacje są wykonywane dla standardowego roku 360 dni i standardowego miesiąca 30 dni. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Metody amortyzacji.

Jeśli kilka działów używa środka trwałego, amortyzacja okresowa może zostać automatycznie przydzielona do tych działów zgodnie ze zdefiniowaną przez użytkownika tabelą alokacji.

Można anulować niepoprawne zapisy amortyzacji za pomocą zadania wsadowego Anuluj zapisy księgi ŚT. Następnie można zaksięgować poprawną kwotę, uruchamiając ponownie zadanie wsadowe Oblicz amortyzację. Poprawione błędy są księgowane jako zapisy księgi błędów środków trwałych.

Indeksacja jest wykorzystywana w celu skorygowania wartości w przypadku ogólnych zmian poziomów cenowych. Można skorzystać z zadania wsadowego Indeksowanie środków trwałych w celu obliczenia kwot amortyzacji.

Aby automatycznie obliczyć amortyzację

Raz w miesiącu lub w zależności od wyboru, można uruchomić zadanie wsadowe Oblicz amortyzację. Zadanie wsadowe ignoruje środki trwałe, które zostały sprzedane, są zablokowane lub nieaktywne, lub używa metody amortyzacji ręcznej.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Oblicz amortyzację, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

 3. Wybierz przycisk OK.

  Zadanie wsadowe oblicza amortyzację i tworzy wiersze w dzienniku środka trwałego K/G.

 4. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki ŚT K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.

  Na stronie Dziennik K/G środków trwałych w polu Liczba dni amortyzacji jest widoczna liczba dni, dla których obliczono amortyzację.

 5. Wybierz akcję Księguj.

Uwaga

Po zaznaczeniu pola Użyj opcji wymusz. l. dni oraz ustawieniu w polu Wymuszaj liczbę dni wartości, która spowoduje, że data księgowania po odjęciu wartości pól Liczba dni będzie datą w poprzednim roku kalendarzowym, zaksięgowanie amortyzacji nie będzie możliwe. Obejście procedury ma na celu zmniejszenie wartości pola Wymuszaj liczbę dni do wartości nie większej niż obliczona liczba dni przed upływem daty księgowania przy użyciu 30 dni/miesiąc lub wybranie pola Rok finansowy 365 dni w księdze amortyzacji. Zaleca się użycie pierwszej opcji, ponieważ zmiana użycia 30 dni/miesięcy dla amortyzacji może nie być wymagana. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rok finansowy 365 dni.

Aby ręcznie zaksięgować amortyzację z dziennika K/G środka trwałego

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dziennik K/G środka trwałego, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Utwórz początkowy wiersz dziennika i wypełnij odpowiednio pola.
 3. W polu Typ księgowania ŚT wybierz opcję Amortyzacja.
 4. Wybierz akcję Wstaw konto przeciwst. ŚT. Tworzony jest wtedy drugi wiersz dziennika dla konta przeciwstawnego, jakie jest skonfigurowane dla księgowania amortyzacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w Aby skonfigurować grupy księgowe środków trwałych.
 5. Aby zaksięgować dziennik, wybierz akcjęKsięguj.

Pole Wartość księgowa na stronie Kartoteka środka trwałego zostanie wtedy odpowiednio zaktualizowane.

Jeśli klucze alokacji środków trwałych zostały skonfigurowane w celu alokowania kwot do różnych działów lub projektów, kwoty są przydzielane podczas księgowania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ogólna konfiguracja środków trwałych.

Aby zarządzać końcową wartością księgową

W polu Końcowa wartość księgowa na stronie Księgi amortyzacji ŚT można określić wartość księgową, jaką ma mieć środek trwały w bieżącej księdze amortyzacji po zakończeniu całkowitej amortyzacji. Wartość tą można dodać ręcznie lub najpierw wprowadzić wartość w polu Domyśl. końcowa wart. księgowa na powiązanej stronie Księga amortyzacji, która zostanie automatycznie użyta przy wypełnianiu pola.

Uwaga

Jeśli w wyniku ostatniej amortyzacji pole Wartość księgowa na stronie Kartoteka środka trwałego zawiera zero, ostatnia amortyzacja zostanie automatycznie zmniejszona do tej kwoty.

Jeśli wartość w polu Wartość księgowa jest większa od zero po ostatniej amortyzacji, na przykład z powodu problemu z zaokrąglaniem lub z powodu wartości odzyskanej, wartość w polu Końcowa wartość księgowa na stronie Księga amortyzacji ŚT zostanie zignorowana. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby zaksięgować wartość odzyskaną z kosztem nabycia.

Aby obliczyć alokacje w dzienniku K/G środka trwałego

Jeśli kilka działów używa środka trwałego, amortyzacja okresowa może zostać automatycznie zaalokowana do tych działów zgodnie ze zdefiniowaną przez użytkownika tabelą alokacji.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dziennik K/G środka trwałego, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Utwórz bieżący wiersz, a następnie wypełnij odpowiednio pola.
 3. W polu Typ księgowania ŚT wybierz Alokacja.
 4. Wybierz akcję Wstaw konto przeciwst. ŚT. Tworzony jest wtedy drugi wiersz dziennika dla konta przeciwstawnego, jakie jest skonfigurowane dla księgowania alokacji.
 5. Aby zaksięgować dziennik, wybierz akcjęKsięguj.

Aby przygotować księgowanie w wielu księgach amortyzacji przy pomocy list duplikacji

Po wypełnieniu wierszy dziennika w celu zaksięgowania w księdze amortyzacji można powielać wiersze w osobnym arkuszu, aby można było księgować w innej księdze amortyzacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Księgowanie zapisów w różnych księgach amortyzacji.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Księgi amortyzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz księgę amortyzacji, a następnie zaznacz pole wyboru Część listy duplikacji.
Ważne

Po zaznaczeniu pola Użyj listy duplikacji nie należy korzystać z serii numeracji w dzienniku. Powodem jest to, że seria numeracji dla dziennika środka trwałego K/G nie jest serią numeracji dla dziennika środka trwałego.

Aby zaksięgować zapisy w różnych księgach amortyzacji

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dziennik K/G środka trwałego, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. W dzienniku, przy pomocy którego ma być zaksięgowana amortyzacja, zaznacz pole wyboru Użyj listy duplikacji.

 3. Wypełnij odpowiednio pozostałe pola.

 4. Wybierz akcję Księguj.

 5. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki ŚT, a następnie wybierz powiązane łącze.

  Uwaga

  Strona Dziennik środka trwałego zawiera nowe wiersze dla różnych księgi amortyzacji zgodnie z listą duplikacji.

 6. Przejrzyj lub edytuj wiersze, a następnie wybierz akcję Księguj.

  Uwaga

  Innym sposobem duplikowania zapisu w oddzielnej księdze jest wprowadzenie kodu księgi amortyzacji w polu Duplikuj w księdze amortyzacji podczas wypełniania wiersza dziennika.

Można kopiować zapisy z jednej księgi amortyzacji do innej przy pomocy zadania wsadowego Kopiuj księgę amortyzacji. Zadanie wsadowe tworzy wiersze dziennika w instancji dziennika, które zostały określone na stronie Ustawienia dziennika ŚT dla księgi amortyzacji, do której chcesz skopiować. Dodatkowe informacje zamieszczono w poniższej procedurze.

Aby kopiować zapisy środków trwałych między księgami amortyzacji

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Księgi amortyzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz odpowiednią kartotekę księgi amortyzacji, a następnie wybierz akcję Kopiowanie księgi amortyzacji.
 3. Na stronie Kopiowanie księgi amortyzacji wypełnij odpowiednio pola.
 4. Wybierz przycisk OK.

Skopiowane wiersze są tworzone albo w dzienniku środka trwałego K/G albo w dzienniku środka trwałego w zależności od tego, czy księga amortyzacji, która jest kopiowana, jest zintegrowana z księgą główną.

Zobacz też

Środki trwałe
Konfigurowanie środków trwałych
Finanse
Praca z Business Central