Table of Contents

Sprzedaż/likwidacja lub wycofanie środków trwałych

W przypadku sprzedaży lub innej metody likwidacji środka trwałego, wartość sprzedaży/likwidacji powinna być zaksięgowana w celu obliczenia i zarejestrowania zysku lub straty. Zapis sprzedaży/likwidacji powinien być ostatnim zapisem zaksięgowanym dla środka trwałego. W przypadku częściowo zlikwidowanych środków trwałych, można zaksięgować więcej niż jeden zapis sprzedaży/likwidacji. Suma wszystkich zaksięgowanych kwot musi być kwotą kredytu.

Uwaga

W przypadku transakcji wymiany środka trwałego na inny należy zarejestrować zarówno sprzedaż poprzedniego środka (likwidację) oraz zakup nowego (nabycie). Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Nabycie środków trwałych.

W przypadku poniżej wymienionych kroków procedury założono, że odpowiednie grupy księgowe zostały już zdefiniowane na stronie Grupy księgowe ŚT. Dodatkowe informacje zamieszczono w Aby skonfigurować grupy księgowe środków trwałych.

Aby księgować sprzedaż/liwidację z poziomu dziennika K/G środka trwałego

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki K/G środków trwałych, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Utwórz początkowy wiersz dziennika i wypełnij odpowiednio pola.Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

 3. W polu Typ księgowania ŚT wybierz Sprzedaż/likwidacja.

 4. Wybierz akcję Wstaw konto przeciwst. ŚT. Tworzony jest wtedy drugi wiersz dziennika dla konta przeciwstawnego, jakie jest skonfigurowane dla księgowania likwidacji/sprzedaży.

  Uwaga

  Krok 4 działa tylko w sytuacji, gdy wprowadzono następujące ustawienia: Na stronie Kartoteka gr. księgowej ŚT dla grupy księgowej środka trwałego, pole Konto sprzed./likw. zawiera konto debet K/G, a pole Konto przeciwst. sprzed./likw. zawiera konto księgi głównej, na którym mają być zaksięgowane zapisy przeciwstawne dla zwiększenia wartości. Dodatkowe informacje zamieszczono w Aby skonfigurować grupy księgowe środków trwałych.

 5. Wybierz akcję Księguj.

W przypadku sprzedaży lub likwidacji części środka trwałego, należy dokonać podziału środka przed zarejestrowaniem transakcji sprzedaży/likwidacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przeniesienie, podział lub łączenie środków trwałych.

Aby wyświetlić zapisy księgi sprzedaży/likwidacji

Podczas sprzedaży likwidacji środka trwałego, wartość sprzedaży/likwidacji jest księgowana do księgi głównej, w której można wyświetlić wynik.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Środki trwałe, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz środek trwały, którego zapisy mają być wyświetlone, a następnie wybierz akcję Księgi amortyzacji.
 3. Wybierz księgę amortyzacji, której zapisy mają być wyświetlone, a następnie wybierz akcję Zapisy księgi.
 4. Wybierz wiersz z opcją Sprzed./likw. w polu Kategoria księgowania ŚT, a następnie wybierz akcję Znajdź zapisy.
 5. Na stronie Znajdź zapisy, wybierz wiersz zapisu księgi głównej, a następnie wybierz akcję Pokaż powiązane zapisy.

Zostanie wtedy otwarta strona Zapisy księgi głównej zawierające zapisy, które zostały utworzone podczas księgowania sprzedaży/likwidacji.

Zobacz też

Środki trwałe
Konfigurowanie środków trwałych
Aby skonfigurować grupy księgowe środków trwałych.
Finanse
Przygotowywanie do prowadzenia działalności
Praca z Business Central
Znajdź zapisy