Table of Contents

Ubezpieczenie środków trwałych

Polisy ubezpieczeniowe środków trwałych są zawarte w kartotece ubezpieczenia. Możliwe jest przypisanie jednego środka trwałego do jednej polisy ubezpieczeniowej lub wielu środków trwałych do jednej polisy.

Środek trwały przypisuje się do polisy ubezpieczeniowej poprzez zaksięgowanie go w księdze pokrycia ubezpieczenia ze strony Dziennik ubezpieczenia.

Dodatkowo, można przypisać środek trwały do polisy ubezpieczeniowej, a następnie utworzyć zapisy księgi pokrycia po zaksięgowaniu kosztu nabycia. W tym celu należy zaksięgować koszt nabycia z dziennika środka trwałego w polu Nr ubezpieczenia. Pole wyboru Automat. księgow. ubezpiecz. na stronie Ustawienia ŚT powinno być zaznaczone. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aby ręcznie księgować nabycia środka trwałego przy pomocy dziennika K/G środków trwałych.

Jeśli zaznaczono pole wyboru w Automat. księgow. ubezpiecz. na stronie Ustawienia ŚT, w wyniku księgowania nabycia z dziennika środków trwałych zostaną utworzone wiersze na stronie Dziennik ubezpieczenia, który należy następnie zaksięgować ręcznie.

Ostrzeżenie

Jeśli pole wyboru Automat. księgow. ubezpiecz. na stronie Ustawienia ŚT, dziennik ubezpieczeń powinien opierać się na szablonie dziennika bez serii numeracji. Wynika to z tego, że numery dokumentów wstawione z wiersza dziennika środka trwałego będą w przeciwnym razie niezgodne z serią numeracji dziennika ubezpieczenia. Dodatkowe informacje na temat szablonów dzienników i instancji zamieszczono w artykule Ogólna konfiguracja środków trwałych.

Po przypisaniu środka trwałego do polisy ubezpieczeniowej, pole wyboru Ubezpieczone zostanie zaznaczone na kartotece środka trwałego. Po sprzedaży środka trwałego, pole wyboru zostanie automatycznie wyłączone.

Aby utworzyć lub zmodyfikować kartotekę ubezpieczeń

Polisy ubezpieczeniowe środków trwałych powinny być odzwierciedlone w kartotece ubezpieczenia.

Po otrzymaniu informacji dotyczących zamian w kwocie pokrycia, należy wprowadzić nowe informacje na stronie Kartoteka ubezpieczenia, aby zagwarantować poprawne przeanalizowanie pokrycia polisy ubezpieczeniowej.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ubezpieczenie, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową kartę dla polisy ubezpieczeniowej.Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
 3. Alternatywnie, wybierz polisę ubezpieczeniową, której dotyczą zmiany, a następnie wybierz akcję Edycja.

Aby przypisać środek trwały do polisy ubezpieczeniowej poprzez zaksięgowanie go z dziennika ubezpieczenia

Środek trwały przypisuje się do polisy ubezpieczeniowej poprzez zaksięgowanie go w księdze pokrycia ubezpieczenia.

Poniższa procedura objaśnia sposób ręcznego tworzenia wiersza dziennika ubezpieczenia. Jeśli pole wyboru Automat. księgow. ubezpiecz. zostało zaznaczone na stronie Ustawienia ŚT, wiersze dziennika ubezpieczenia są automatycznie tworzone podczas księgowania kosztów nabycia. W takim przypadku należy tylko zaksięgować dziennik.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki ubezpieczeń, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Otwórz odpowiedni dziennik, a następnie wypełnij odpowiednio wiersze dziennika.

 3. Aby przypisać wiele środków trwałych do jednej polisy ubezpieczeniowej, utwórz wiersze dziennika z tą samą wartością w polu Nr ubezpieczenia i różnymi wartościami w polu Nr ŚT.

 4. Wybierz akcję Księguj.

  Uwaga

  Zapisy z dziennika ubezpieczenia są księgowane tylko do księgi pokrycia ubezpieczenia.

Aby zaktualizować wartości ubezpieczenia środka trwałego

Aktualizację wartości środków trwałych objętych ubezpieczeniem można przeprowadzić przy pomocy zadania wsadowego Indeksowanie ubezpieczenia.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Indeksowanie ubezpieczenia, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wypełnij odpowiednio pola.

  Uwaga

  W polu Współczynnik indeksowania zmniejszenie o np. 5% wprowadza się jako 95, a zwiększenie o %2 jako 102.

 3. Wybierz przycisk OK.

  Zadanie wsadowe oblicza nową kwotę jako procent całkowitej wartości ubezpieczenia określonej na stronie Statystyka ubezpieczenia, a następnie tworzy wiersz w dzienniku ubezpieczeń.

 4. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki ubezpieczeń, a następnie wybierz powiązane łącze.

 5. Otwórz odpowiedni dziennik ubezpieczeń, przejrzyj utworzone wartości, a następnie zaksięguj je w księdze pokrycia ubezpieczenia.

Aby monitorować pokrycie ubezpieczenia

Business Central zawiera specjalne raporty i strony statystyk wykorzystywane w analizie polis ubezpieczeniowych oraz tego, czy zawarto je na odpowiednią wartość dla poszczególnych środków trwałych.

Zestawienie polis ubezpieczeniowych

Aby przejrzeć zestawienia polis ubezpieczeniowych, wyświetl lub wydrukuj raport Ubezpieczenia - lista. Raport zawiera wszystkie polisy i najważniejsze pola z kartotek ubezpieczeniowych.

Pokrycie ubezpieczenia

Aby sprawdzić, które polisy ubezpieczeniowe obejmują każdy składnik aktywów i w jakiej kwocie, można wyświetlić podgląd raportu Ubezpieczenie - ubezpieczona wartość razem lub go wydrukować.

Ubezp. powyżej/poniżej wartości

Istnieją następujące sposoby sprawdzenia, czy środki trwałe są nadmiernie lub niewystarczająco ubezpieczone:

 • Strona Statystyka ubezpieczenia. Kwota dodatnia w polu Ubezp. powyżej/poniżej wart. oznacza, że środek trwały jest nadmiernie ubezpieczony. Kwota ujemna oznacza, że jest niedoubezpieczony.
 • Strona Statystyka środka trwałego. Wybierz pole Ubezpieczona wartość razem, aby wyświetlić stronę Zapisy księgi pokrycia.
 • Raport Ubezp. powyżej/poniżej wart..
 • Raport Analiza ubezpieczenia.

Nieubezpieczone środki trwałe

Aby sprawdzić, czy nie zapomniałeś przypisać środka trwałego do polisy ubezpieczeniowej, możesz wydrukować lub wyświetlić podgląd raportu o Ubezpieczenie - nieubezp. ŚT. Ten raport wyświetla środki trwałe, których kwoty nie zostały zaksięgowane do księgi pokrycia ubezpieczenia.

Aby wyświetlić zapisy księgi pokrycia ubezpieczenia

Możliwe jest wyświetlenie zapisów wprowadzonych w księdze pokrycia ubezpieczenia.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ubezpieczenie, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz odpowiednią polisę ubezpieczeniową, a następnie wybierz akcję Zapisy księgi pokrycia.

Aby wyświetlić wartości ubezpieczenia środków trwałych

Dedykowana strona macierzy pokazuje wartości ubezpieczenia, które zarejestrowano dla każdej polisy ubezpieczeniowej dla każdego środka trwałego w wyniku zaksięgowania kwot związanych z ubezpieczeniem.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ubezpieczenie, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz odpowiednią polisę ubezpieczeniową, a następnie wybierz akcję Całkowita wartość ubezpieczenia wg ŚT.
 3. Wypełnij odpowiednio pola.
 4. Wybierz akcję Pokaż macierz.
 5. Aby wyświetlić podstawowe zapisy księgi pokrycia ubezpieczenia, wybierz wartość w macierzy.

Aby skorygować zapisy księgi pokrycia ubezpieczenia

Jeśli środek trwały został załączony do niewłaściwej polisy ubezpieczeniowej, można go skorygować poprzez tworzenie dwóch zapisów podziału z dziennika ubezpieczenia.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki ubezpieczeń, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Utwórz jeden wiersz dziennika dla środka trwałego i skoryguj polisę ubezpieczeniową, w przypadku której wartość w polu Kwota jest dodatnia.
 3. Utwórz inny wiersz dziennika dla środka trwałego i niepoprawnej polisy ubezpieczeniowej, w przypadku której wartość w polu Kwota jest ujemna.
 4. Wybierz akcję Księguj.

Środek trwały zostanie odłączony od niepoprawnej polisy ubezpieczeniowej, w drugim wierszu, i dołączony do właściwej polisy ubezpieczeniowej, w pierwszym wierszu.

Zobacz też

Środki trwałe
Konfigurowanie środków trwałych
Finanse
Praca z Business Central