Table of Contents

Konserwacja środków trwałych

Koszty konserwacji to okresowe koszty ponoszone rutynowo w celu zachowania wartości środków trwałych. W odróżnieniu od inwestycji kapitałowych, nie zwiększają one wartości.

Rejestrowanie na bieżąco konserwacji i serwisowania środków trwałych w dedykowanym pliku zapewnia łatwy dostęp do kompletnej ewidencji konserwacji środków trwałych. Za każdym razem, gdy środek trwały podlega serwisowaniu, rejestruje się wszystkie istotne informacje, takie jak data serwisu, numer dostawcy i numer telefonu agenta usługi. Rejestracja konserwacji jest prowadzona dla każdego środka trwałego z odpowiedniej kartoteki środka trwałego.

Indeksacja jest wykorzystywana w celu skorygowania wartości w przypadku ogólnych zmian poziomów cenowych. Można skorzystać z zadania wsadowego Indeksowanie środków trwałych w celu obliczenia kosztów konserwacji.

Aby rejestrować prace dotyczące konserwacji środka trwałego

Każdorazowa wykonana konserwacja, taka jak wizyta serwisowa, może być zarejestrowana dla danego środka trwałego na stronie Rejestracje konserwacji.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Środki trwałe, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz środek trwały, dla którego ma być zarejestrowana konserwacja, a następnie wybierz akcję Rejestracja konserwacji.
 3. Na stronie Rejestracja konserwacji wypełnij odpowiednio pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Aby zaksięgować koszty konserwacji z dziennika K/G środka trwałego

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Lista ksiąg amortyzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz księgę amortyzacji, która ma zostać przypisana do środka trwałego, a następnie wybierz akcję Edycja.

 3. Upewnij się, że pole wyboru Konserwacja na strona kartoteki Kartoteka księgi amortyzacji nie jest zaznaczone. Oznacza to, że koszty konserwacji nie są księgowane w księdze głównej.

 4. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki ŚT K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.

 5. Utwórz początkowy wiersz dziennika i wypełnij odpowiednio pola.

 6. W polu Typ księgowania ŚT wybierz opcję Konserwacja.

 7. Wybierz akcję Wstaw konto przeciwst. ŚT. Tworzony jest wtedy drugi wiersz dziennika dla konta przeciwstawnego, jakie jest skonfigurowane dla księgowania konserwacji.

  Uwaga

  Krok 7 działa tylko w sytuacji, gdy skonfigurowano następujące ustawienia: Na stronie Kartoteka gr. księgowej ŚT dla grupy księgowej środka trwałego, pole Konto konserwacji zawiera konto debet K/G, a pole Konto przeciwst. dla konserw. zawiera konto księgi głównej, na którym mają być zaksięgowane zapisy przeciwstawne dla zwiększenia wartości. Dodatkowe informacje zamieszczono w Aby skonfigurować grupy księgowe środków trwałych.

 8. Wybierz akcję Księguj.

Aby śledzić wizyty serwisowe dotyczące środków trwałych

Wydrukowanie raportu Konserwacja -kolejny serwis umożliwia sprawdzenie, dla których środków trwałych zaplanowano wizyty serwisowe. Można również użyć tego raportu podczas aktualizowania pola Data następnego serwisu w kartotekach środków trwałych.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Konserwacja - następny serwis, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij pola Data początkowa oraz Data końcowa.
 3. Wybierz Drukuj lub Podgląd.

Aby monitorować koszty konserwacji

Koszty konserwacji można wyświetlić ramach statystyk środka trwałego.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Środki trwałe, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz środek trwały, dla którego mają być wyświetlone koszty konserwacji, a następnie wybierz akcję Księgi amortyzacji.
 3. Na stronie Księga amortyzacji ŚT wybierz odpowiednią księgę amortyzacji środków trwałych, a następnie wybierz akcję Statystyki.
 4. Na stronie Statystyka środka trwałego wybierz pole Konserwacja.

Zostanie otwarta strona Zapisy księgi konserwacji zawierające zapisy, które składają się na kwotę w polu Konserwacja.

Aby wyświetlić lub wydrukować koszty konserwacji dla wielu środków trwałych

W raporcie Konserwacja - analiza można określić, czy konserwacja ma być wyświetlana według jednego, dwóch lub trzech kodów dla określonej daty lub okresu. Możesz zobaczyć sumę wszystkich wybranych zasobów lub sumę dla każdego zasobu.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Analiza konserwacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio pola.
 3. Wybierz Drukuj lub Podgląd.

Aby wyświetlić zapisy księgi konserwacji

Koszty konserwacji można również analizować, przeglądając zapisy księgi konserwacji.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Środki trwałe, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz środek trwały, którego zapisy księgi mają być wyświetlone, a następnie wybierz akcję Księgi amortyzacji.
 3. Na stronie Księga amortyzacji ŚT wybierz odpowiednią księgę amortyzacji środków trwałych, a następnie wybierz akcję Zapisy księgi konserwacji.

Aby wyświetlić lub drukować zapisy księgi konserwacji dla wielu środków trwałych

W raporcie Konserwacja — szczegóły można wyświetlać lub wydrukować zapisy księgi konserwacji dla jednego lub wielu środków trwałych.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Szczegóły konserwacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio pola.
 3. Wybierz Drukuj lub Podgląd.

Zobacz też

Środki trwałe
Konfigurowanie środków trwałych
Finanse
Przygotowywanie do prowadzenia działalności
Praca z Business Central