Table of Contents

Konfigurowanie amortyzacji środków trwałych

Podczas przygotowywania sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych można wykorzystywać różne metody amortyzacji. Wiele korporacji korzysta z metody liniowej w przypadku sprawozdań finansowych, ponieważ umożliwia ona raportowanie wyższych przychodów. Natomiast w celach związanych z rozliczeniem podatku firmy z reguły korzystają z metody przyśpieszonej amortyzacji, takiej jak amortyzacja metodą degresywną. Metodę amortyzacji definiuje się w polu Metoda amortyzacji na stronie Kartoteka środka trwałego. Dodatkowe informacje na temat metod amortyzacji zamieszczono w artykule Metody amortyzacji.

W księgach amortyzacji można definiować różne sposoby kalkulacji amortyzacji dla poszczególnych typów środków trwałych. Każda księga amortyzacji określa indywidualne warunki amortyzacji. Na przykład można określić, że środek trwały ma być amortyzowany przez okres trzech lat w jednej księdze amortyzacji i przez okres pięciu lat w innej księdze amortyzacji.

Po utworzeniu ksiąg amortyzacji, należy przypisać co najmniej jedną do każdego środka trwałego. Księgę amortyzacji, którą przypisuje się do środka trwałego, określa się nazwą księga amortyzacji środka trwałego. Można zdefiniować dowolną liczbę ksiąg amortyzacji dla danego środka trwałego.

Aby utworzyć księgę amortyzacji

W księdze amortyzacji środka trwałego określa się sposób amortyzacji środków trwałych. Możliwość skonfigurowania wielu ksiąg amortyzacji pozwala na zastosowanie różnych metod amortyzacji.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Księgi amortyzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Lista ksiąg amortyzacji, wybierz akcję Nowy.

 3. Na stronie Kartoteka księgi amortyzacji wypełnij wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

  Uwaga

  Można rejestrować transakcje na stronie Dziennik środka trwałego K/G lub na stronie Dziennik środka trwałego w zależności od tego, czy transakcje zostaną uwzględnione w raportowaniu finansowym, czy też w raportach zarządczych. Wykonaj kolejny krok, aby zdefiniować, który typ dziennika jest wykorzystywany w różnych działaniach dotyczących środków trwałych.

 4. Na skróconej karcie Integracja zaznacz pole dla każdego działania dotyczącego środka trwałego, którego dotyczą transakcje przeznaczone do księgowania na stronie Dziennik K/G środka trwałego.

 5. Powtórz kroki 2-4 dla każdej metody amortyzacji lub księgowania, która ma zostać przypisana do środków trwałych jako księga amortyzacji.

Ważne

Wybierz pole Zaokr. amort. do pełn.wart., aby zaokrąglić obliczone kwoty amortyzacji do pełnych wartości. Na przykład, jeśli firma stosuje zaokrąglanie faktur do pełnych wartości na stronie Ustawienia księgi głównej, zaokrąglanie również kwot amortyzacji do pełnych wartości może pomóc w zapewnieniu przejrzystości.

Przykładowo, w przypadku sprzedaży/likwidacji środka trwałego, gdzie księga amortyzacji nie określa zaokrąglenia, ale ustawienia księgi głównej firmy wymagają zaokrąglenia, po dokonaniu sprzedaży/likwidacji środka trwałego, wyświetli się komunikat o błędzie informujący, że kwota w zapisie księgi musi być zaokrąglona.

Aby przypisać księgę amortyzacji do środka trwałego

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Środki trwałe, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz środek trwały, dla którego ma być skonfigurowana księga amortyzacji środka trwałego.

 3. Na karcie skróconej Księga amortyzacji odpowiednio wypełnij pola.

 4. Jeśli konieczne jest przypisanie więcej niż jednej księgi amortyzacji do środka trwałego, wybierz akcję Dodaj więcej ksiąg amortyzacji.

 5. Opcjonalnie, wybierz akcję Księgi amortyzacji, aby określić co najmniej jedną księgę amortyzacji środka trwałego.

  Uwaga

  W sytuacji, gdy wybrano ręczną metodę amortyzacji, konieczne jest jej ręczne wprowadzanie w dzienniku K/G środka trwałego. Użycie funkcji Oblicz amortyzację spowoduje pominięcie środków trwałych, w przypadku których używana jest ręczna metoda amortyzacji. Metody tej można użyć w przypadku aktywów, które nie podlegają amortyzacji, na przykład gruntów.

  Uwaga

  W przypadku korzystania z metody amortyzacji zdefiniowanej przez użytkownika, księgę amortyzacji należy przypisać w inny sposób. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Amortyzacja zdefiniowana przez użytkownika.

Aby przypisać księgi amortyzacji do kilku środków trwałych przy pomocy zadania wsadowego

W sytuacji, gdy księga amortyzacji ma być przypisana do kilku środków trwałych, istnieje możliwość utworzenia ksiąg amortyzacji za pomocą zadania wsadowego Utwórz księgi amortyzacji ŚT.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Środki trwałe, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz środek trwały, który ma zostać przypisany do księgi amortyzacji, a następnie wybierz akcję Edycja.

 3. Na stronie Kartoteka księgi amortyzacji wybierz akcję Utwórz księgi amortyzacji ŚT.

 4. Na stronie Utwórz księgi amortyzacji ŚT, wypełnij pole Księga amortyzacji.

 5. Wybierz pole Kopiuj z nr ŚT, a następnie wybierz numer środka trwałego, który ma być używany jako podstawa do tworzenia nowych ksiąg amortyzacji środków trwałych.

  Po wypełnieniu tego pola, pola dotyczące amortyzacji w nowych księgach amortyzacji będą zawierały te same informacje co powiązane pola w księdze amortyzacji środka trwałego, z której kopiowane są wartości. Pola nie należy wypełniać w sytuacji, gdy mają zostać utworzone nowe księgi amortyzacji środków trwałych z pustymi polami amortyzacji.

 6. Na skróconej karcie Środek trwały można ustawić filtr, aby wybrać środki, dla których chcesz utworzyć księgi amortyzacji środków trwałych.

 7. Wybierz przycisk OK.

Aby skonfigurować typy księgowania amortyzacji

W przypadku każdej księgi amortyzacji należy określić, w jaki sposób Business Central ma obsługiwać różne typy amortyzacji. Na przykład, należy określić, czy w księgowaniu mają być uwzględniane wartości kredyt czy debet oraz czy typ księgowania ma być brany pod uwagę w kalkulacji podstawy amortyzacji.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Księgi amortyzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz księgę amortyzacji, która ma być skonfigurowana, a następnie wybierz akcję Ustawienia typów księgow. ŚT.

 3. Na stronie Ustawienia typów księgow. ŚT wypełnij wymagane pola.

  Uwaga

  Nie można wstawiać ani usuwać wierszy na stronie Ustawienia typów księgow. ŚT. Można modyfikować tylko istniejące wiersze.

Nie zaleca się wprowadzania zmian w ustawieniach ksiąg amortyzacji dla zaksięgowanych już zapisów. Zmiany nie będą miały wpływu na zapisy, które zostały już zaksięgowane, co może spowodować błędną interpretację statystyk ksiąg amortyzacji.

Aby skonfigurować domyślne szablony i instancje dla amortyzacji środka trwałego

Dla każdej księgi amortyzacji można zdefiniować domyślne szablony i instancje. Tych domyślnych ustawień używa się w celu zduplikowania wierszy z jednego dziennika do drugiego przy pomocy zadań wsadowych Oblicz amortyzację lub Indeksowanie środków trwałych, zduplikowanych kosztów nabycia w dzienniku ubezpieczenia.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Księgi amortyzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz księgę amortyzacji, dla której mają zostać zdefiniowane dzienniki domyślne, a następnie wybierz akcję Ustawienia dziennika ŚT.
 3. Jeśli dla każdego użytkownika ma być zdefiniowana domyślna konfiguracja, wybierz pole Identyfikator użytkownika, aby wybrać ze strony Użytkownicy.
 4. W pozostałych polach wybierz szablon dziennika lub instancję dziennika jako domyślne.

Rok finansowy 365 dni

Podczas obliczania amortyzacji, zadanie wsadowe Oblicz amortyzację korzysta ze standaryzowanego roku składającego się z 360 dni, w którym każdy z miesięcy ma po 12 dni.

W przypadku zaznaczenia pola, zadanie wsadowe Oblicz amortyzację użyje roku kalendarzowego liczącego 365 dni, gdzie każdy miesiąc jest liczony z taką samą liczbą dni jak w kalendarzu. Jedyny wyjątek stanowi luty w latach przestępnych, który w zadaniu wsadowym będzie traktowany jako mający 28, a nie 29 dni. Z tego powodu wszystkie lata, w tym lata przestępne, uznaje się za mające 365 dni.

Zobacz też

Konfigurowanie środków trwałych
Środki trwałe
Finanse
Przygotowywanie do prowadzenia działalności
Praca z Business Central