Table of Contents

Przesunięcie, podział i łączenie środków trwałych

Do przenoszenia, dzielenia lub łączenia środków trwałych wykorzystywane są dzienniki ŚT. Wyniki podziału można wyświetlić lub wydrukować przy użyciu raportu Środek trwały - wart. ks. 02.

Aby przenieść środek trwały do innego działu

Przenoszenie środka trwałego może być konieczne w sytuacji, gdy środek ze statusem W budowie jest przekazywany do działu produkcji, a następnie do działu administracji po zmianie statusu na Zakończone.

 1. Konfiguracja nowego środka trwałego. Wprowadź nowy dział jako wymiar.

 2. Przypisz księgę amortyzacji do nowego środka trwałego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Nabycie środków trwałych.

 3. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki podziału środków trwałych, a następnie wybierz powiązane łącze.

 4. Utwórz dziennik podziału, w którym pole Nr ŚT zawiera pierwotny środek trwały, a pole Nowy nr ŚT zawiera nowy środek do przeniesienia. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola.

 5. Wybierz akcję Podział.

  W dzienniku K/G środka trwałego utworzono dwa wiersze przy użyciu szablonu i instancji określonych na stronie Ustawienia dziennika ŚT dla wybranej księgi amortyzacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ustawienia amortyzacji środków trwałych.

 6. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki ŚT K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.

 7. Na stronie Dziennik K/G środka trwałego, wybierz akcję Księguj, aby zaksięgować podział przeprowadzony w krokach 4 i 5.

Po zaksięgowaniu kosztu nabycia dla jednego środka, można użyć dziennika podziału do podziału kosztu na kilka środków trwałych.

Aby dokonać podziału środka trwałego na trzy

Środek trwały można podzielić na kilka środków trwałych, na przykład w sytuacji, gdy konieczne jest rozdystrybuowanie go do trzech różnych działów. W takim przypadku, 25% kosztu nabycia oraz amortyzacji pierwotnego środka trwałego można przenieść do drugiego środka, a 45% do trzeciego. Pozostałe 30% jest nadal przypisane do pierwotnego środka trwałego.

 1. Skonfiguruj dwa nowe środki trwałe. Wprowadź odpowiednie działy jako wymiary.

 2. Przypisz księgi amortyzacji do nowych środków trwałych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Nabycie środków trwałych.

 3. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki podziału środków trwałych, a następnie wybierz powiązane łącze.

 4. Utwórz dwa wiersze dziennika podziału dla każdego nowego środka trwałego.

 5. W pierwszym wierszu, wprowadź drugi środek trwały w polu Nowy nr ŚT oraz wartość 25 w polu Podziel koszt nabycia (%).

 6. W drugim wierszu, wprowadź pierwszy środek trwały w polu Nowy nr ŚT oraz wartość 40 w polu Podziel koszt nabycia (%).

 7. W obu wierszach, zaznacz pola wyboru Podziel koszt nabycia i Podziel amortyzację.

 8. Wybierz akcję Podział.

  W dzienniku K/G środka trwałego utworzono dwa wiersze przy użyciu szablonu i instancji określonych na stronie Ustawienia dziennika ŚT dla wybranej księgi amortyzacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ustawienia amortyzacji środków trwałych.

 9. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki ŚT K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.

 10. Na stronie Dziennik K/G środka trwałego, wybierz akcję Księguj, aby zaksięgować podział przeprowadzony w krokach 4 i 8.

Aby połączyć dwa środki trwałe w jeden

Istnieje możliwość połączenia kilku środków trwałych w jeden, na przykład w sytuacji, gdy podzielone środki są przenoszone do jednego działu. Po zaksięgowaniu kosztów nabycia oraz amortyzacji dla środka trwałego do przeniesienia, wartości zostaną połączone w jeden środek trwały.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki podziału środków trwałych, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Utwórz dziennik podziału, w którym pole Nr ŚT zawiera środek trwały do przeniesienia/połączenia, a pole Nowy nr ŚT zawiera środek trwały, z którym wcześniejszy zostanie połączony.

 3. Pole Podziel koszt nabycia (%) pozostaw puste, aby przenieść/połączyć cały koszt nabycia.

 4. Zaznacz pola wyboru Podziel koszt nabycia i Podziel amortyzację.

 5. Wybierz akcję Podział.

  W dzienniku K/G środka trwałego utworzono dwa wiersze przy użyciu szablonu i instancji określonych na stronie Ustawienia dziennika ŚT dla wybranej księgi amortyzacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ustawienia amortyzacji środków trwałych.

 6. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki K/G środków trwałych, a następnie wybierz powiązane łącze.

 7. Na stronie Dziennik K/G środka trwałego, wybierz akcję Księguj, aby zaksięgować podział przeprowadzony w krokach 2 i 5.

Aby wyświetlić wartości księgowe księgi amortyzacji zmienne w wyniku podziału środków trwałych

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Wartość księgowa ŚT 02, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio pola.
 3. Wybierz Drukuj lub Podgląd.

Zobacz też

Środki trwałe
Konfigurowanie środków trwałych
Finanse
Przygotowywanie do prowadzenia działalności
Praca z Business Central