Table of Contents

Zarządzanie środkami trwałymi

Funkcjonalność środków trwałych w Business Central dostarcza informacji o środkach trwałych firmy, zapewnia jednocześnie poprawność okresowej amortyzacji. Funkcjonalność pozwala śledzić koszty utrzymania/konserwacji, księgować transakcje, generować raporty oraz statystyki, a także zarządzać polisami ubezpieczeniowymi przypisanymi do danych środków trwałych.

Dla każdego środka trwałego należy skonfigurować kartotekę zawierającą informacje o tym środku. Jako środki trwałe można skonfigurować budynki lub urządzenia produkcyjne, uwzględniając listę komponentów. Środki trwałe można grupować w różny sposób, na przykład według klasy, działu lub lokalizacji. Nabycie, sprzedaż oraz obsługa środków trwałych są możliwe po ich wcześniejszym zdefiniowaniu. Użytkownik ma także możliwość konfiguracji środków budżetowanych. Dzięki temu, przewidywane nabycia oraz sprzedaż można uwzględniać w raportach.

Aby umożliwić śledzenie amortyzacji środków trwałych, a także pozostałych transakcji powiązanych ze środkami trwałymi, niezbędne jest skonfigurowanie co najmniej jednej księgi amortyzacji dla każdego środka trwałego w organizacji. Aby obliczyć okresową amortyzację, należy uruchomić odpowiedni raport. Wyniki gotowe do zaksięgowania należy wprowadzić do dziennika. Business Central wspiera obsługę kilku metod amortyzacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Metody amortyzacji. Dla wybranego środka trwałego można skonfigurować kilka ksiąg amortyzacji, które można wykorzystywać do różnych celów, np. raportowania podatku lub sprawozdań wewnętrznych.

Dla każdego środka trwałego można rejestrować koszty konserwacji, a także datę następnego serwisu. Śledzenie kosztów konserwacji ma kluczowe znaczenie w budżetowaniu, a także w podejmowaniu decyzji o zastąpieniu środka trwałego.

Poszczególne środki trwałe można również przypisać do jednej lub kilku polis. Ułatwia to weryfikację zgodności kwot polis z wartością środków przypisanych do danej polisy. W rezultacie upraszcza to również monitorowanie corocznych składek ubezpieczeniowych.

Uwaga

Można rejestrować transakcje na stronie Dziennik środka trwałego K/G lub na stronie Dziennik środka trwałego w zależności od tego, czy transakcje zostaną uwzględnione w raportowaniu finansowym lub w raportach zarządczych. W plikach pomocy dotyczących środków trwałych opisano,w jaki sposób można korzystać ze strony Dziennik K/G środka trwałego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ustawienia amortyzacji środków trwałych.

Zarządzanie środkami trwałymi jest możliwe po wcześniejszym skonfigurowaniu wartości domyślnych, grup księgowych, kluczy alokacji, dzienników oraz typów księgowania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie środków trwałych.

W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań oraz podano łącza do powiązanych artykułów.

Aby Zobacz
Tworzyć środki trwałe, przypisywać metody amortyzacji, księgować nabycie, wartości odzyskane i drukować list środków trwałych. Nabycie środków trwałych
Rejestrować wizyty serwisowe, księgować koszty konserwacji, monitorować koszty konserwacji. Konserwacja środków trwałych
Aktualizować informacje dotyczące ubezpieczeń, księgować koszty nabycia w polisach ubezpieczeniowych, modyfikować pokrycia ubezpieczenia, wyświetlać statystyki ubezpieczenia oraz listy polis ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie środków trwałych
Dokonać podziału środków trwałych, przenosić środki trwałe do różnych lokalizacji, dzielić lub łączyć środki trwałe. Przesunięcie, podział lub łączenie środków trwałych
Skorygować wartości środków trwałych, księgować transakcje zwiększenia wartości, księgować transakcje zmniejszenia wartości. Przeszacowanie środków trwałych
Obliczyć amortyzację, zaksięgować amortyzację oraz analizować amortyzację w raportach środków trwałych. Amortyzacja środków trwałych
I Księgować transakcje sprzedaży/likwidacji, wyświetlać zapisy księgi sprzedaży/likwidacji oraz księgować częściową sprzedaż/likwidację. Sprzedaż/likwidacja lub wycofanie środków trwałych
Zarządzać budżetami środków trwałych, planować koszty nabycia, planować sprzedaż/likwidację środków trwałych oraz planować amortyzację. Zarządzanie budżetami środków trwałych

Podgląd wideo

Poniższy film omawia podstawy środków trwałych.

Zobacz też

Konfigurowanie środków trwałych
Zmiana wyświetlanych funkcji
Finanse
Przygotowywanie do prowadzenia działalności
Praca z Business Central

Rozpocznij pracę z darmową wersją próbną!