Table of Contents

Definiowanie i alokowanie kosztów

Funkcja alokacji kosztów umożliwia przenoszenie kosztów i przychodów między typami kosztów, centrami kosztów oraz obiektami kosztów. Użytkownik może zdefiniować dowolną liczbę alokacji. Każda alokacja obejmuje:

 • źródło alokacji,
 • co najmniej jeden cel alokacji.

Za pomocą źródła alokacji określa się typ kosztów do zaalokowania. Cel alokacji umożliwia ustalenie miejsca alokacji. Przykładowym źródłem alokacji mogą być koszty, takie jak energia elektryczna oraz ogrzewanie. Wszystkie koszty związane z energią elektryczną i ogrzewaniem są alokowane do trzech centrów kosztów: Warsztat, Produkcja i Sprzedaż. Centra kosztów stanowią cele alokacji.

Dla każdego źródła alokacji konieczne jest zdefiniowanie poziomu alokacji, okresu ważności oraz wariantu pełniącego rolę identyfikatora grupowania. Za pomocą zadania wsadowego można ustawić filtry w taki sposób, aby możliwe było automatyczne uruchomienie alokacji kosztów po wybraniu definicji alokacji.

Dla każdego celu alokacji należy zdefiniować podstawę alokacji. Podstawa alokacji może być statyczna lub dynamiczna.

 • Alokacje statyczne opierają się na konkretnej wartości (np. powierzchnia kwadratowa) lub ustalonym współczynniku alokacji , na przykład 5:2:4.
 • Alokacje dynamiczne bazują na wartościach zmiennych, takich jak liczba pracowników w centrum kosztów lub przychody ze sprzedaży dla obiektu kosztów dla wybranego okresu czasu.

W tabeli opisano sekwencję zadań wraz z łączami do artykułów, które je opisują.

Konfigurowanie źródeł i celów alokacji

Każda alokacja obejmuje źródło oraz co najmniej jeden cel alokacji. Źródło alokacji definiuje koszty, które mają być zaalokowane. Cele alokacji określają miejsce alokacji kosztów.

Aby skonfigurować alokacje kosztów

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Alokacja kosztu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Alokacja kosztu wybierz akcję Edycja.
 3. W poluIdentyfikatorwprowadź identyfikator dla źródła alokacji.
 4. Zdefiniuj poziom, wybierając liczbę z przedziału 1-99 w polu Poziom. Księgowanie alokacji będzie się odbywać według kolejności poziomów.
 5. W polu Zakres typu kosztu wprowadź typ kosztu, aby określić jakie typy kosztu zostaną zaalokowane. Jeśli dla typu kosztu mają być zaalokowane wszystkie koszty, zakres pozostaje nieokreślony.
 6. W polu Kod centrum kosztu wprowadź centru kosztu wraz z kosztami do zaalokowania.
 7. W polu Kod obiektu kosztów wprowadź obiekt kosztów wraz z kosztami do zaalokowania. W większości przypadków, pole pozostaje puste, ponieważ obiekty kosztów rzadko alokuje się do innych obiektów.
 8. Wprowadź typ kosztu w polu Kredyt dla typu kosztu. Alokowane koszty zostaną zaksięgowane po stronie kredytowej dla źródłowego typu kosztu. Księgowanie po stronie kredytowej zostanie wykonane dla typu kosztu podanego w tym miejscu.
 9. Na skróconej karcie Wiersze zdefiniuj cele alokacji. W pierwszym wierszu, w polu Docelowy typ kosztuwprowadź typ kosztu. Definiuje on typ kosztu, dla którego alokacja jest księgowana po stronie debetowej.
 10. W pierwszym wierszu, w polu Docelowe centrum kosztów lub Docelowy obiekt kosztówwprowadź pierwszy cel alokacji. Oba pola określają, w którym centrum lub obiekcie kosztów alokacja zostanie zaksięgowana po stronie debetowej. Użytkownik może wypełnić tylko jedno z pól.
 11. Powtórz te same kroki w drugim wierszu, aby skonfigurować dodatkowe cele alokacji.
 12. Po skonfigurowaniu celu i źródeł alokacji, wybierz akcję Oblicz klucz alokacji, aby oblicz całkowitą wartość udziału.
Uwaga

Należy zaznaczyć pole wyboru Zablokowane, aby dezaktywować ustawienia alokacji.

Konfigurowanie filtrów dla podstaw dynamiczniej alokacji

Metoda dynamicznej alokacji jest oparta o zmienne wartości. Na przykład, liczba pracowników w centrum kosztów lub zapasów sprzedawanych według danego obiektu kosztów określonym czasie. Istnieje dziewięć predefiniowanych podstaw alokacji i dwanaście dynamicznych zakresów dat. Filtry konfiguruje się według podstaw alokacji.

Konfigurowanie filtrów dla podstaw dynamiczniej alokacji

Poniższa tabela pokazuje, jakie filtry można ustawić dla różnych podstaw alokacji i których wartości są prawidłowe w polach Filtr nr i Filtr grupy. Naciśnij klawisz F1 Kod filtru daty w celu odczytania szczegółowych opisów.

Podstawa Filtr nr Kod filtru daty Filtr centrum kosztów Filtr obiektu kosztów Filtr grupy
Zapisy K/G Konto K/G Tak Tak Tak Nie dotyczy
Zapisy budżetu K/G Konto K/G Tak Tak Tak Nazwa budżetu K/G
Zapisy typu kosztu Typ kosztu Tak Tak Tak Nie dotyczy
Zapisy budżetu kosztów Typ kosztu Tak Tak Tak Nazwa budżetu
Liczba pracowników Nie dotyczy Tak Tak Tak Nie dotyczy
Sprzedane zapasy (ilość) Nr zapasu Tak Tak Tak Grupa księgowa zapasów
Zakupione zapasy (ilość) Nr zapasu Tak Tak Tak Grupa księgowa zapasów
Sprzedane zapasy (Kwota) Nr zapasu Tak tak Tak Grupa księgowa zapasów
Zakupione zapasy (kwota) Nr zapasu Tak Tak Tak Grupa księgowa zapasów

Scenariusz 1: Definiowanie statycznych alokacji według wskaźnika alokacji

Metoda statycznej alokacji opiera się na konkretnej wartości (np. zużyta powierzchnia kwadratowa) lub ustalonym współczynniku alokacji, na przykład 5:2:4.

W tym artykule opisano, w jaki sposób można zdefiniować trzy nowe docelowe obiekty kosztów dla centrum kosztów źródła alokacji PROD przy pomocy wskaźnika alokacji 5:2:4. Trzy docelowe obiekty kosztów to ACCESSO, FARBA oraz WYPOSAŻENIE.

Uwaga

W przykładzie użyto danych demonstracyjnych w Business Central.

Aby zdefiniować centrum kosztu źródła alokacji PROD na skróconej karcie Ogólne

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Alokacja kosztu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Alokacja kosztu wybierz akcję Nowy.
 3. W polu Identyfikator naciśnij przycisk Enter lub wprowadź identyfikator.
 4. W polu Poziom wprowadź 1.
 5. W polach Obowiązuje od i Obowiązuje do wprowadź odpowiednie daty.
 6. W polu Kod centrum kosztu wprowadź PROD.
 7. W polu Kredyt dla typu kosztu wprowadź typ kosztu 9903.

Aby zdefiniować obiekty kosztów dla alokacji docelowej na skróconej karcie Wiersze

 1. W pierwszym wierszu, w polu Docelowy typ kosztu wprowadź 9903.
 2. W pierwszym wierszu, w polu Docelowy obiekt kosztów wprowadź ACCESSO.
 3. W pierwszym wierszu w polu Typ docelowy alokacji wybierz Wszystkie koszty w celu zdefiniowania sposobu alokacji wszystkich poniesionych kosztów.
 4. W pierwszym wierszu w polu Podstawa wybierz Statyczny, aby użyć statycznej metody alokacji.
 5. W pierwszym wierszu w polu Udział wprowadź wskaźnik alokacji 5.
 6. W drugim wierszu, w polu Docelowy typ kosztu wprowadź 9903.
 7. W drugim wierszu, w polu Docelowy obiekt kosztów wprowadź FARBA.
 8. W drugim wierszu w polu Typ docelowy alokacji wybierz Wszystkie koszty w celu zdefiniowania sposobu alokacji wszystkich poniesionych kosztów.
 9. W drugim wierszu w polu Podstawa wybierz Statyczny, aby użyć statycznej metody alokacji.
 10. W drugim wierszu w polu Udział wprowadź wskaźnik alokacji 2.
 11. W trzecim wierszu, w polu Docelowy typ kosztu wprowadź 9903.
 12. W trzecim wierszu, w polu Docelowy obiekt kosztów wprowadź WYPOSAŻENIE.
 13. W trzecim wierszu w polu Typ docelowej alokacji wybierz Wszystkie koszty w celu zdefiniowania sposobu alokacji wszystkich poniesionych kosztów.
 14. W trzecim wierszu w polu Podstawa wybierz Statyczny, aby użyć statycznej metody alokacji.
 15. W trzecim wierszu w polu Udział wprowadź wskaźnik alokacji 4.
Ważne

Business Central oblicza automatycznie wartość pola Wartość procentowa przy użyciu stawki procentowej zależnej od wszystkich trzech współczynników alokacji, które wprowadzono w polu Udział dla wszystkich trzech wierszy.

Scenariusz 2: Definiowanie dynamicznych alokacji na podstawie sprzedawanych zapasów

W tym artykule przedstawiono przykładowy sposób definiowania alokacji przy pomocy dynamicznej metody alokacji. W przykładzie, aby zarejestrować nowy obiekt kosztów SPRZĘT IT, można zmienić dynamiczną alokację kosztów dla centrum kosztów SPRZEDAŻ. Pakiety SPRZĘT IT zawierają numery zapasów w zakresie od 8904-W do 8924-W. Udział oblicza się na podstawie danych liczbowych dotyczących sprzedaży z zeszłego roku. Alokacja jest księgowana do pomocniczego typu kosztu 9903.

Uwaga

W przykładzie użyto danych demonstracyjnych w Business Central.

Aby zdefiniować dynamiczne alokacje na podstawie zapasów sprzedanych w zeszłym roku

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Alokacje kosztu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Alokacja kosztu wybierz akcję Nowy.
 3. W polu Identyfikator naciśnij przycisk Enter lub wprowadź identyfikator.
 4. W polu Poziom wprowadź 1.
 5. W polach Obowiązuje od i Obowiązuje do wprowadź odpowiednie daty.
 6. W polu Kod centrum kosztu wprowadź SPRZEDAŻ.
 7. W polu Kredyt dla typu kosztu wprowadź typ kosztu 9903.
 8. W polu Docelowy typ kosztu wprowadź typ kosztu 9903.
 9. W polu Docelowy obiekt kosztów wybierz Nowy, aby utworzyć nowy obiekt kosztów SPRZĘT IT i wypełnij odpowiednio wszystkie pola. Wybierz SPRZĘT IT. Pozostaw pole Docelowe centrum kosztów puste.
 10. W polu Typ docelowej alokacji wybierz Wszystkie koszty w celu zdefiniowania sposobu alokacji wszystkich poniesionych kosztów.
 11. W polu Podstawa wybierz podstawę alokacji Sprzedane zapasy (kwota).
 12. Polu Filtr nr wprowadź 8904-W..8924-W.
 13. W polu Kod filtru daty wprowadź Poprzedni rok.
 14. Wybierz akcję Oblicz klucz alokacji, aby obliczyć udział.
Ważne

Business Central wykorzystuje dane dotyczące sprzedaży z poprzednich lat, aby obliczyć udział w kwocie 1596,50 PLN z wartością 100% dla pakietów SPRZĘT IT. Oznacza to, że wszystkie zapasy sprzedane w poprzednim roku zostaną zaalokowane do obiektu kosztów SPRZĘT IT.

Zobacz też

Konfigurowanie rachunku kosztów
Przenoszenie i księgowanie zapisów kosztów
Księgowanie kosztów
Terminologia w rachunku kosztów
Rachunek kosztów