Table of Contents

Wycofanie i anulowanie księgowań przyjęć i wydań

Aby wycofać błędne księgowanie w dzienniku, konieczne jest zaznaczenie zapisu oraz utworzenie zapisu odwrotnego (zapisu ze znakiem przeciwnym w polu kwoty) o tym samym numerze dokumentu oraz z tą samą datą księgowania jaką ustawiono dla pierwotnego zapisu. Po wycofaniu zapisu, konieczne jest utworzenie poprawnego zapisu.

Wycofywać można tylko zapisy zaksięgowane z poziomu wiersza dziennika. Zapis można wycofać tylko raz.

Aby anulować księgowanie przyjęcia lub wydania przed zaksięgowaniem ich jako zafakturowane, należy użyć funkcji Cofnij na zaksięgowanym dokumencie. Można anulować ilości typu Zapas i Zasób.

Księgowanie można wycofać w sytuacji, gdy ujemna - nieprawidłowa ilość zapasu (np. zamówienie zakupu z niepoprawną ilością zapasu) została zaksięgowana jako przyjęta, ale nie została zafakturowana.

Księgowanie można wycofać w sytuacji, gdy dodatnia - nieprawidłowa ilość zapasu (np. wydanie sprzedaży lub wydanie zwrotu zakupu z niepoprawną ilością zapasu) została zaksięgowana jako wydana, ale nie została zafakturowana.

Aby wycofać księgowanie dziennika zapisu księgi głównej

Zapisy można wycofywać na wszystkich stronach Zapisy księgi. Przedstawiona procedura bazuje na ustawieniach na stronie Zapisy księgi głównej.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź** Ustawienia księgi głównej**, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Zaznacz zapis do wycofania, a następnie wybierz akcję Wycofaj transakcję. Należy zauważyć, że zapis musi pochodzić z księgowania dziennika.
 3. Na stronie Wycofywanie zapisów transakcji wybierz właściwy zapis, a następnie wybierz akcję Wycofaj.
 4. Wybierz przycisk Tak w komunikacie potwierdzenia.
Uwaga

Nie można wycofać zapasów, które zaksięgowano z informacjami dotyczącymi zlecania lub dla których w ramach tej samej transakcji zarejestrowano zrealizowano zyski lub starty.

Aby zaksięgować zapis ujemny

Pola Korekta można użyć do księgowania ujemnego debetu zamiast kredytu lub ujemnego kredytu zamiast debetu na koncie. Pole jest domyślnie widoczne we wszystkich dziennikach, zgodnie z wymogami prawnymi. Pola Kwota Debet oraz Kwota Kredyt zawierają zarówno zapis pierwotny, jak i zapis skorygowany. Zawartości obu pól nie mają wpływu na saldo konta.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature,wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze
 2. W polu Nazwa instancji wybierz nazwę wymaganej instancji.
 3. Wprowadź informacje w odpowiednie pola.
 4. W wierszu dziennika, który ma być aktywowany dla zapisów ujemnych, zaznacz pole wyboru Korekta.
 5. Aby zaksięgować dziennik, wybierz akcję Księguj, a następnie wybierz przycisk Tak.

Aby anulować księgowanie ilości na zaksięgowanym przyjęciu zakupu

Poniżej opisano, jak należy anulować zaksięgowane przyjęcie zapasów lub zasobów. Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku zaksięgowanych wydań.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zaksięgowane przyjęcia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz zaksięgowanie wydanie zwrotu, które ma być wycofane.
 3. Zaznacz wiersz lub wiersze, które mają być wycofane.
 4. Wybierz akcję Cofnij przyjęcie.

Wiersz korygujący wstawia się pod zaznaczonym wierszem przyjęcia. Jeśli ilość przyjęto w przyjęciu magazynowym, wiersz korygujący zostanie wstawiony w zaksięgowanym przyjęciu magazynowym.

Dla pólIlość przyjęta oraz Ilość przyjęta niezafakt. w powiązanym zamówieniu zakupu ustawia się wartość zero.

Aby anulować księgowanie ilości i ponowne zaksięgowanie ilości w zaksięgowanym wydaniu zwrotu

Poniżej opisano, w jaki sposób należy anulować zaksięgowane wydanie zwrotu, a następnie ponownie zaksięgować zwrot zakupu z nową ilością. Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku zaksięgowanych przyjęć zwrotu.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Zaksięgowane wydania zwrotu, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Otwórz zaksięgowanie wydanie zwrotu, które ma być cofnięte.

 3. Zaznacz wiersz lub wiersze, które mają być cofnięte.

 4. Wybierz akcję Cofnij wydanie zwrotu.

  Wiersz korygujący wstawia się w zaksięgowanym dokumencie, a wartości pól Ilość zwrotu wydana oraz Zwrot wydany niezafakt. ustawia się na zero.

  Wróć do zamówienia zwrotu zakupy, aby ponownie wykonać księgowanie.

 5. Na stronie Zaks. wydanie zwrotu zwróć uwagę na wartość wprowadzoną w polu Nr zamówienia zwrotu.

 6. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Zamówienia zwrotu zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

 7. Otwórz właściwe zamówienie zwrotu, a następnie wybierz akcję Otwórz ponownie.

 8. Skoryguj zapis w polu Ilość, a następnie zaksięguj ponownie zamówienie zwrotu zakupu.

Zobacz też

Cofanie księgowania kompletacji
Księgowanie transakcji bezpośrednio do księgi głównej
Praca z dziennikami głównymi
Finanse
Praca z Business Central