Table of Contents

Konfigurowanie i raportowanie Intrastat

Przedsiębiorstwa działające w obrębie Unii Europejskiej mają obowiązek raportowania działań handlowych prowadzonych z innymi krajami/regionami należącymi do UE. Są zobowiązane do przekazywania raportów dotyczących przepływów towarów do urzędów statystycznych w danym kraju/regionie raz w miesiącu. Tego typu sprawozdania są nazywane raportami Intrastat. Do wypełnienia okresowych raportów Intrastat, wykorzystuje się stronę Dziennik Intrastat.

Wymagane ustawienia oraz ustawienia opcjonalne

Korzystanie z dzienników Intrastat oraz tworzenie raportów jest możliwe po wcześniejszym zdefiniowaniu poniżej wymienionych ustawień:

 • Ustawienia Intrastat: Strona Ustawienia Intrastat umożliwia konfigurację domyślnych ustawień raportowania Intrastat oraz raportowanie. Użytkownik może określić, czy raporty Intrastat mają być generowane na podstawie wydań (wysyłek) czy przyjęć (odbiorów) towarów lub obu tych czynności w zależności od progów zgodnych z wymaganiami lokalnymi. Można również definiować domyślne typy transakcji dla typowych dokumentów i zwrotów wykorzystywanych w raportowaniu transakcji.
 • Szablony dzienników Intrastat: Konieczne jest skonfigurowanie instancji oraz szablonów dziennika Intrastat. Z uwagi na fakt, że raporty Intrastat przygotowuje się raz w miesiącu, konieczne jest zdefiniowanie i utworzenie 12 instancji dziennika Intrastat na podstawie tego samego szablonu.
 • Kody asortymentu: Organy celne i podatkowe opracowały kody numeryczne, według których klasyfikuje się zapasy i usługi. Kody te definiuje się dla zapasów.
 • Kody typu transakcji: Kraje i regiony korzystają z różnych kodów określających typy transakcji Intrastat, takich jak zwykłe zakupy, wymiana zwróconych towarów, a także wymiana niezwróconych towarów. Niezbędne jest ustawienie wszystkich kodów obowiązujących w danym kraju/regionie. Kody te będą używane w dokumentach sprzedaży i zakupu, a także podczas przetwarzania zwrotów.
 • Metody transportu: Istnieje siedem jednocyfrowych kodów odpowiadających metodom transportu. 1 morski, 2 kolejowy, 3 drogowy, 4 powietrzny, 5 pocztowy, 7 stałe urządzenia transportowe, oraz 9 transport własny (na przykład, prowadzenie samochodu). Business Central nie wymaga podawania kodów, jednak zaleca się używania opisów o podobnym znaczeniu.

Opcjonalnie, można również skonfigurować:

 • Specyfikacje transakcji: Specyfikacji używa się do uzupełnienia opisów typów transakcji.
 • Obszary: Funkcji obszarów używa się do uzupełnienia informacji dotyczących krajów i regionów.
 • Punkty wejścia/wyjścia: Funkcji tej używa się do określenia lokalizacji, w których następuje wydanie lub przyjęcie zapasów wysyłanych do/z innych krajów. Przykładowym punktem wyjścia może być lotnisko Heathrow. Punkty wejścia i wyjścia wprowadza się w dokumentach sprzedaży i zakupu na skróconej karcie Handel zagraniczny. Informacje te są także kopiowane z zapisów zapasu w trakcie tworzenia dziennika Intrastat.

Aby skonfigurować szablony i instancji Intrastat

W zadaniach wsadowych Intrastat uwzględniane są tylko zapisy zapasu, nie zapisy księgi głównej. Jeśli istnieją zapisy księgi głównej kwalifikujące się do raportowania Intrastat, należy je wprowadzić ręcznie. Dla przykładu, jeśli zakupiono komputer z innego kraju lub regionu UE, towar ten nie zostanie zarejestrowany w zapasach, leczc zaksięgowany na koncie księgi głównej. Zapis tego typu należy wprowadzić ręcznie w dzienniku Intrastat.

Zapisy można wyeksportować do pliku, a następnie przesłać do urzędów odpowiedzialnych za obsługę transakcji Intrastat. Informacje w formularzach otrzymanych od urzędów można wprowadzić ręcznie, a wygenerowany raport wydrukować i przesłać dalej.

Uwaga

Zaleca się ustawienie instancji dziennika Intrastat dla każdego miesiąca.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Szablony dzienników Intrastat, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.. Utwórz szablon dla każdego używanego formularza Intrastat.
 3. Aby utworzyć instancje, wybierz akcję Instancje.
 4. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.. Utwórz szablon dla każdego używanego formularza Intrastat.
Uwaga

W polu Okres statystyk, wprowadź okres statystyczny w formie czterocyfrowej liczby, w której pierwsze dnie cyfry oznaczają rok, a kolejne dnie oznaczają miesiąc. Na przykład, cyfry 1706 oznaczają czerwiec 2017 roku.

Aby skonfigurować kody asortymentu

Dla wszystkich zapasów podlegającym zakupom oraz sprzedaży należy ustawić kod asortymentu.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Kody asortymentu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
 3. Aby przypisać kod asortymentu do zapasu, przejdź do strony Kartoteka zapasu, rozwiń skróconą kartę Księgowanie kosztów, a następnie wprowadź kod w polu Kod asortymentu.

Aby skonfigurować kody typu transakcji

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Kody typu transakcji, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Porada

Jeśli wybranego kodu typu transakcji używa się często, można go ustawić jako domyślny. W tym celu, przejdź do strony Ustawienia Intrastat, aby wybrać kod.

Aby skonfigurować metody transportu

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Metody transportu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Aby skonfigurować obowiązkowe pola w raporcie Intrastat

W niektórych krajach, takich jak Hiszpania czy Wielka Brytania, wymaga się, aby raporty Intrastat uwzględniały metody dostawy dla zakupionych towarów lub inne wartości rejestrowane w przypadku osiągnięcia określonych progów wielkości sprzedaży. Po wybraniu opcji Ustawienia listy kontrolnej Intrastat na stronie Ustawienia Intrastat, użytkownik może zdefiniować obowiązkowe pole na stronie Dziennik Intrastat.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Ustawienia Intrastat, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Ustawienia listy kontrolnej Intrastat.
 3. Na stronieUstawienia listy kontrolnej Intrastat wybierz w polu Nazwa pola, aby wskazać pole raportu Intrastat jako obowiązkowe.

Aby utworzyć raporty Intrastat

Po uzupełnieniu dziennika Intrastat, można uruchomić akcję Raport kontrolny w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych informacji. Obowiązkowe pola zdefiniowane na stronie Ustawienia listy kontrolnej Intrastat niezawierające żadnych wartości zostaną wyświetlone w artykule Błędy oraz polu informacji ostrzeżenia na stronie Dziennik Intrastat. W ostatnim kroku, użytkownik może wydrukować raport Intrastat jako formularz lub utworzyć plik, który zostanie przesłany do właściwego urzędu podatkowego w danym kraju/regionie.

Aby wypełnić dzienniki Intrastat

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dziennik Intrastat, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Dziennik Intrastat w polu Nazwa Batch Name field, choose the relevant journal batch, and then choose OK.
 3. Wybierz akcję Sugeruj wiersze. Pola Data początkowa oraz Data końcowa będą zawierały już daty określone dla okresu statystycznego w instancji dziennika.
 4. W polu Korekta kosztu (%), można wprowadzić wartość procentową, aby uwzględnić koszty transportu i ubezpieczenia. W przypadku wprowadzenia wartości procentowej, wartość pola Wartość statystyczna w dzienniku zostanie proporcjonalnie zwiększona.
 5. Aby uruchomić zadanie wsadowe, wybierz przycisk OK.

Zadanie wsadowe pobiera wszystkie zapisy zapasu z okresu statystyk i wstawia je w wiersze dziennika Intrastat. W razie potrzeby, wiersze można edytować.

Ważne

Zadanie wsadowe pobiera tylko te zapisy, które zawierają kod kraju/regionu, dla którego wprowadzono kod Intrastat na stronie Kraje/Regiony. Dlatego też, konieczne jest wprowadzenie kodów Intrastat dla tych kodów kraju/regionu, dla których ma zostać uruchomione zadanie wsadowe.

Raporty Intrastat w formularzu lub pliku

Aby uzyskać informacje niezbędne do wypełnienia formularza Intrastat od urzędu statystycznego, konieczne jest wydrukowanie raportu Intrastat - formularz. Przed wykonaniem tego działania, niezbędne jest jednak przygotowanie i uzupełnienie dziennika Intrastat. Wymagane jest wypełnienie osobnego formularza dla transakcji sprzedaży oraz osobnego dla transakcji zakupu. W związku z tym, raport drukuje się dwukrotnie.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dzienniki Intrastat, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Dziennik Intrastat, w polu Nazwa instancji wybierz odpowiednią instancję dziennika.
 3. Jeśli działanie to nie zostało wykonane wcześniej, dziennik należy wypełnić ręcznie lub automatycznie poprzez wybranie akcji Sugeruj wiersze.
 4. Wybierz akcję Drukuje dziennik Intrastat.
 5. Na skróconej karcie Wiersz dziennika Intrastat, dodaj filtr Typ, a następnie określ, czy wybranym typem ma być Przyjęcie, czy Wydanie.
 6. Wybierz przycisk Wyślij do, aby wydrukować raport.

Generowanie raportów Intrastat w formie pliku

Raport Intrastat można przesłać w formie pliku. Przed jego utworzeniem, można wydrukować listę kontrolną zawierającą wszystkie informacje, które znajdą się w wygenerowanym pliku.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dziennik Intrastat, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Dziennik Intrastat wybierz odpowiednią instancję w polu Nazwa instancji.
 3. Jeśli to już zrobiłeś, wypełnij dziennik ręcznie lub wybierając akcję Sugeruj wiersze.
 4. Wybierz akcję Utwórz plik.
 5. Na stronie instancja dziennika wybierz przycisk OK.
 6. Wybierz przycisk Zapisz.
 7. Wybierz lokalizację, w której ma zostać zapisana nazwa pliku, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

Reorganizacja dzienników Intrastat

Z powodu konieczności comiesięcznego składania raportów Intrastat oraz potrzeby utworzenia nowej instancji dziennika dla każdego raportu, użytkownik musi zarządzać wieloma instancjami. Wiersze dziennika nie są usuwane automatycznie. Użytkownik ma możliwość okresowego porządkowania nazw instancji dziennika, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niepotrzebne instancje dziennika można usuwać. Wiersze dziennika w tych dziennikach zostaną także usunięte.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dzienniki Intrastat, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Aby wyświetlić opcje, wybierz pole Nazwa instancji.
 3. Wybierz instancje dziennika do usunięcia, a następnie wybierz przycisk Usuń.

Numery taryf

W wielu krajach organy celne i podatkowe ustalają 8-cyfrowe kody pozycji dla towarów. Aby zapisy zapasów importowane do wiersza dziennika Intrastat zawierały niezbędne dane, należy wcześniej wprowadzić na stronie Numery taryf informacje dotyczące numeru taryfy. Należy znaleźć kody dla zapasów obsługiwanych przez firmę i wprowadzić je na stronie Numery taryf.

Na stronie Numery taryf należy dodać wszystkie używane kody. Kody muszą zostać wprowadzone w kartotece zapasu przed rozpoczęciem księgowania. Po skonfigurowaniu kodów należy je wprowadzić w polu Nr taryfy w kartotece zapasu. W kartotece zapasu należy także wypełnić pole Waga netto.

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Zarządzanie Finansami