Table of Contents

Uzgadnianie kosztów zapasów w księdze głównej

W trakcie księgowania transakcji magazynowych, takich jak wydania sprzedaży, faktury zakupu i korekty zapasów, koszty zmienionego zapasu rejestruje się w zapisach wyceny zapasu. Aby uwzględnić zmiany wartości zapasów w księgach finansowych, koszty zapasów są automatycznie księgowane na powiązanych kontach zapasów w księdze głównej. Dla każdej księgowanej transakcji magazynowej odpowiednie wartości księguje się na koncie zapasów, koncie korekty i koncie KWS w księdze głównej.

Ustawienia automatycznego księgowania kosztu wprowadza się w polu Automatyczne księgow. kosztu na stronie Ustawienia zapasów.

Pomimo tego, że koszty zapasów są księgowane automatycznie w księdze głównej, użytkownik powinien sprawdzić, czy koszty towarów są przekazywane do powiązanych wychodzących transakcji sprzedaży. Jest to istotne szczególnie w sytuacji, gdy produkty są sprzedawane przed zafakturowaniem zakupu. Działanie to nazywa się korektą kosztu. Koszty zapasu są automatycznie korygowane po zaksięgowaniu transakcji na zapasach. Korektę można jednak też przeprowadzić ręcznie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korygowanie kosztów zapasów.

Aby ręcznie zaksięgować koszty zapasów

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Księgowanie kosztów zapasów w K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Zaksięguj ręcznie koszty zapasów w księdze głównej, uruchamiając zadanie wsadowe. Uruchomienie zadania wsadowego spowoduje utworzenie zapisów księgi głównej na podstawie zapisów wyceny. Zapisy można zaksięgować jako sumy dla poszczególnych grup księgowych.
Uwaga

Podczas uruchamiania zadania wsadowego mogą wystąpić błędy będące wynikiem brakujących lub nieprawidłowych ustawień wymiarów. W przypadku wykrycia błędów w ustawieniach wymiarów, błędy zostaną nadpisane i zostaną użyte wymiary zapisu wyceny. Jeśli zidentyfikowane zostaną inne typy błędów, uruchomienie zadania wsadowego spowoduje pominięcie księgowania zapisów wyceny. Zapisy zostaną wyświetlone w formie listy umieszczonej w sekcji raportu o tytule „Pominięte zapisy”. Aby zaksięgować te zapisy, należy poprawić błędy.

Aby wyświetlić listę błędów przed uruchomieniem zadania wsadowego księgowania, można uruchomić raport Księgowanie kosztów zapasów w K/G - test. Lista będzie zawierać wszystkie błędy, które wystąpiły podczas księgowania testowego. Po usunięciu błędów, można uruchomić zadanie wsadowe księgowania kosztów zapasów bez pomijania zapisów.

Istnieje możliwość uzyskania podglądu wartości do księgowania bez konieczności wykonywania rzeczywistego księgowania zapisów w księdze głównej. Aby to zrobić, należy uruchomić zadanie wsadowe Księgowanie kosztów zapasów w K/G. Następnie, należy usunąć znacznik wyboru z pola Księguj na stronie żądania. Dzięki temu, raport generowany po uruchomieniu zadania wsadowego będzie wyświetlał wartości, które zostały przygotowane do księgowania, ale nie zostały jeszcze zaksięgowane.

Aby zweryfikować uzgodnienia pomiędzy księgą zapasów i księgą główną

Strona Zapasy - uzgadnianie K/Gumożliwia wykonanie następujących działań:

  • Przedstawienie rozbieżności zidentyfikowanych podczas uzgadniania poprzez porównanie wartości zarejestrowanych w K/G z wartościami zarejestrowanymi w księdze zapasów (zapisy wyceny).
  • Wyświetlenie nieuzgodnionych kwot kosztów w zapisach wyceny w księdze zapasów poprzez zmapowanie ich do odpowiednich kont powiązanych z zapasami w K/G, a także porównanie ich z rzeczywistymi sumami zarejestrowanymi na tych samych kontach w K/G.
  • Przedstawienie struktury księgi głównej zgodnie z regułą podwójnego zapisu. Na przykład, zapis KWS posiada analogiczny zapis zapasu.
  • Wyświetlenie szczegółowych danych dotyczących zapisów składających się na kwoty kosztu.
  • Dodanie filtrów umożliwiających ograniczenie wyników analiz według daty, zapasu i lokalizacji.
  • Przedstawienie przyczyn różnic w uzgodnieniach w formie informacyjnych komunikatów.

Kolumna Nazwa znajdująca się po lewej stronie siatki zawiera listę typów kont K/G powiązanych z zapasami.

Kolumny Zapasy, Zapasy (tymczasowe) i Zapasy - RWT zawierają sumy zafakturowane i niezafakturowane, a także sumy RWT dla każdego typu konta K/G. Oblicza się je na podstawie zapisów wyceny, tj. szacuje na typach kont K/G, na których zostaną zakończone po zaksięgowaniu.

Kolumna Suma zawiera sumę (pogrubiona czcionka) kwot zapisów wyceny w trzech kolumnach zapasów.

Kolumna K/G razem zawiera kwoty (oznaczone pogrubioną czcionką) dla każdego typu konta K/G istniejącego w K/G. Kwoty te oblicza się na podstawie zapisów K/G, oznaczających koszty zapasów zaksięgowane już w K/G.

Kolumna Różnicaoznacza różnicę pomiędzy wartościami pól K/G razem i Suma.

W górnej części strony Zapasy - uzgadnianie K/G, użytkownik może wprowadzić filtry, aby określić przedział czasowy, dla którego mają być wyszukane informacje.

Po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż ostrzeżenie, w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy sumami zapasów a sumami K/G, program wyświetli komunikat w polu Ostrzeżenie informujący o przyczynie rozbieżności. Po kliknięciu pola Ostrzeżenie, program wyświetli dodatkowe informacje dotyczące zaistniałej różnicy wartości.

Po wprowadzeniu wszystkich istotnych filtrów, należy wybrać akcję Pokaż macierz. Strona macierzy zostanie otwarta po obliczeniu danych.

W kolumnie znajdującej się po lewej stronie siatki można zobaczyć typy kont K/G powiązane z zapasami. Z poziomu siatki widoczne są pozycje zafakturowane i niefakturowane (tymczasowe), a także sumy zapasów RWT dla każdego z typów kont. Sumy te oblicza się na podstawie zapisów wyceny.

Następna kolumna zawiera sumy dla tych samych typów kont, obliczone na podstawie zapisów księgi głównej.

Zapisy raportu zapasów, których użyto w kalkulacji sum można zobaczyć, klikając kwotę w dowolnym polu sumy. W przypadku sum zapasów, zapisy raportu stanowią sumy zapisów wyceny zapasów. W przypadku sum K/G, zapisy raportu stanowią sumy z zapisów księgi głównej.

Raportowanie kosztów i uzgodnienia z księgą główną

Inne raporty, funkcje śledzenia oraz specjalne narzędzie do uzgadniania kosztów udostępniono dla audytora lub kontrolera odpowiedzialnego za raportowanie prawidłowych i zbilansowanych wartości zapasów do działu finansowego.

Opisano je w poniższej tabeli.

Aby Zobacz
Wyświetlić wartość zapasów dla wybranego zapasu, w tym informacje o ilościach oraz wartości zwiększenia i zmniejszenia ilości w zapasach na stanie w wybranym okresie. Raport Wartość zapasów
Wyświetlić wartość wybranych zleceń produkcyjnych w zapasach RWT (roboty w toku), takich jak ilości i wartości zużyć, zużycia zdolności produkcyjnych oraz produkcja z bieżących zleceń produkcyjnych. Raport Wycena zapasów- RWT
Wyświetlić wartość zapasów dla wybranego zapasu, w tym przewidywany i rzeczywisty koszt określonego dnia. Raport Wycena zap. - spec. kosztów
Użyć raportu do analizy przyczyn odchyleń kosztów lub poznać udział w kosztach sprzedanych zapasów (KWS). Raport Podział udziałów w kosztach

Zobacz też

Zarządzanie kosztami zapasów
Zakup
Sprzedaż
Praca z Business Central
Ogólna funkcjonalność dla firm