Table of Contents

Usuwanie i ponowne rozliczanie zapisów księgi zapasów

Strona Arkusz rozliczaniaumożliwia wyświetlanie i ręczne korygowanie określonych zapisów rozliczenia zapasu, które tworzy się automatycznie podczas transakcji magazynowych.

W trakcie księgowania transakcji przesunięć magazynowych, pomiędzy każdym zwiększeniem a zmniejszeniem stanu zapasów tworzy się rozliczenie zapasu. Rozliczenia te określają przepływ kosztów pomiędzy zapasami przyjętymi w magazynie a zapasami wychodzącymi z magazynu. Ze względu na sposób kalkulacji kosztu jednostkowego, nieprawidłowe rozliczenie zapasu może spowodować niewłaściwe obliczenie średniego kosztu i kosztu jednostkowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektowania: Rozliczenie zapasu.

Wycofanie rozliczenia lub ponowne rozliczenie zapisów księgi zapasów może być wymagane w następujących przypadkach:

 • Użytkownik zapomniał utworzyć rozliczenie stałe.
 • Utworzono nieprawidłowe rozliczenie stałe.
 • Należy zwrócić zapas, którego sprzedaż została już rozliczona.

Jeśli to możliwe, do ponownego rozliczenia zapisu księgi zapasów należy użyć dokumentu. Przykładowo, jeśli konieczne jest zwrócenie zakupu dla zapasu, którego sprzedaż została już rozliczona, użytkownik może ją ponownie rozliczyć poprzez utworzenie i zaksięgowanie dokumentu zwrotu zakupu przy użyciu pola Rozliczający zapis zapasu w wierszu zwrotu zakupu. Realizację procedury może usprawnić użycie funkcji Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania lub Kopiuj dokument. Podczas księgowania dokumentu, zapis księgi zapasów jest automatycznie rozliczany ponownie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przetwarzanie zamówień sprzedaży lub anulowania.

W sytuacji, gdy do ponownego rozliczenia nie można użyć dokumentu, jak w przypadku korekty rozliczenia stałego, do poprawnego rozliczenia należy użyć strony Arkusz rozliczania.

Ostrzeżenie

Poniżej przedstawiono istotne wskazówki dotyczące pracy z arkuszem rozliczania: Nie zaleca się pozostawiania nierozliczonych zapisów przez dłuższy czas, ponieważ uniemożliwia to innym użytkownikom przetwarzanie uwzględnionych zapasów aż do momentu ponownego rozliczenia zapisów lub zamknięcia strony Arkusz rozliczania. Przy próbie uruchomienia akcji wymagających ręcznego rozliczenia nierozliczonego zapisu, wyświetli się następujący komunikat o błędzie: „Nie można wykonać tej akcji, ponieważ zapisy zapasu XXX nie zostały rozliczone w arkuszu rozliczania przez użytkownika XXX.”

 • Aby uniknąć konfliktów z innymi użytkownikami, którzy księgują transakcje obejmujące te same zapasy, zapisy księgi zapasów należy ponownie rozliczyć poza godzinami pracy.
 • Po zamknięciu arkusza rozliczania, Business Central należy sprawdzić czy rozliczono wszystkie zapisy. Na przykład, jeśli usunięto rozliczenie ilości, ale nie utworzono nowego rozliczenia, zostanie ono utworzone po zamknięciu arkusza rozliczania. Dzięki temu koszt pozostanie niezmieniony. Jednak w przypadku usunięcia rozliczenia stałego, nowe stałe rozliczenie nie jest tworzone automatycznie po zamknięciu arkusza. Nowe rozliczenie w arkuszu należy wykonać ręcznie.
 • Z poziomu arkusza możliwe jest jednoczesne usunięcie rozliczeń dla co najmniej jednego zapisu. Ponieważ rozliczanie wpływa na grupę zapisów dostępnych do rozliczenia, utworzenie rozliczenia dla więcej niż jednego zapisu w danym momencie nie jest możliwe.
 • Nie można wykonać rozliczenia przy pomocy arkusza rozliczenia w poniżej opisanej sytuacji: Jeśli poziom zapasów znajdujących się w magazynie nie jest wystarczający, nie można wykonać rozliczenia przy pomocy arkusza rozliczenia, w przypadku rozliczenia zapisu zmniejszenia stanu zapasów niezawierającego informacji o śledzeniu zapasu z zapisem zwiększenia stanu zapasów.

Aby usunąć rozliczenia zapasu przy użyciu arkusza rozliczenia

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Arkusz rozliczania, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Arkusz rozliczania zostaną wyświetlone istniejące zapisy księgi zapasów dla wszystkich zapasów.
 3. Wprowadź filtry na skróconej karcie Ogólne, aby ułatwić wyszukanie zapisu księgi zapasów, dla którego rozliczenie ma zostać zmienione.
 4. Wybierz zapis księgi zapasów, a następnie wybierz akcję Zapisy rozliczone. Po otwarciu strony Widok zapisów rozliczonych - Zapisy rozliczone, wyświetlone zostaną zapisy aktualnie rozliczane dla wybranego zapisu.
 5. Wybierz zapis księgi zapasów, dla którego rozliczenie ma zostać usunięte.
 6. Wybierz akcję Usuń rozliczenie. Uruchomienie akcji spowoduje usunięcie zapisu rozliczenia zapasu, który łączy dwa zapisy oraz jego przeniesienie na stronę Widok zapisów rozliczonych - Zapisy nierozliczone.
 7. Zamknij stronę Widok zapisów rozliczonych - Zapisy rozliczone.

Wartość pola Ilość pozostała dla obu zapisów księgi zapasów zostanie zwiększona o ilość, która nie została jeszcze rozliczona. Usunięty zapis księgi zapasów jest teraz dostępny do ponownego rozliczenia na stronie Widok zapisów rozliczonych - Zapisy nierozliczone.

Ważne

Nie zaleca się pozostawiania nierozliczonych zapisów przez dłuższy czas, ponieważ uniemożliwia to innym użytkownikom przetwarzanie uwzględnionych zapasów aż do momentu ponownego rozliczenia zapisów lub zamknięcia strony Arkusz rozliczania. Przy próbie uruchomienia akcji wymagających ręcznego rozliczenia nierozliczonego zapisu, wyświetli się następujący komunikat o błędzie:

Nie można wykonać tej akcji, ponieważ zapisy zapasu nie zostały rozliczone w arkuszu rozliczania przez użytkownika .

Aby ponownie rozliczyć zapas przy użyciu arkusza rozliczenia

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Arkusz rozliczania, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Arkusz rozliczania zostaną wyświetlone istniejące zapisy księgi zapasów dla wszystkich zapasów.

 3. Aby ponownie rozliczyć zapisy, które usunięto po otwarciu arkusza, zaznacz zapis księgi zapasów do ponownego rozliczenia, a następnie wybierz akcję Rozlicz ponownie.

  Uwaga

  Ponowne rozliczenie pierwotnego salda odbywa się automatycznie również po zamknięciu strony Arkusz rozliczania.

 4. Aby rozliczyć dostępny, otwarty zapis z innym zapisem, należy go zaznaczyć. Wybierz akcję Zapisy nierozliczone. Otworzy się strona Widok zapisów rozliczonych - Zapisy rozliczone.

 5. Zaznacz co najmniej jeden zapis księgi zapasów, który ma zostać rozliczony z zapisem wybranym na stronie Arkusz rozliczania, a następnie wybierz przycisk OK.

  Zapis rozliczenia zapasu zostanie utworzony pomiędzy dwoma zapisami księgi zapasów. Wartość pola Ilość pozostała dla obu zapisów zostanie zmniejszona o rozliczoną ilość.

  Uwaga

  Jeśli wybrano rozliczenie, którego utworzenie spowoduje także utworzenie pętli nieskończonej w procesie korygowania kosztu, zasugerowane przez użytkownika rozliczenie nie zostanie wykonane. Może się tak zdarzyć w sytuacji, gdy pierwotne zapisy wpłynęły na utworzenie ujemnego stanu zapasów. Rozliczenie nie zostało wykonane. Należy wybrać inny zapis do rozliczenia.

 6. Jeśli dla pola Automatyczna korekta kosztu na stronie Ustawienia zapasów wybrano opcję Zawsze, zadanie wsadowe korekty kosztu jest uruchamiane automatycznie po wykonaniu ponownego rozliczenia. W pozostałych przypadkach, w celu zaktualizowania wszystkich kosztów, konieczne jest uruchomienie zadania wsadowego Korygowanie kosztu - zapisy zapasów.

Zobacz też

Zamykanie otwartych zapisów księgi zapasu będących wynikiem stałego rozliczania w dzienniku zapasów
Przetwarzanie zwrotów lub anulowań zakupu
Zarządzanie kosztami zapasów
Szczegóły projektowania: Rozliczenie zapasu
Praca z Business Central