Table of Contents

Aktualizowanie cen ewidencyjnych

Wymagane jest okresowe aktualizowanie cen ewidencyjnych komponentów, a także akumulacja nowych kosztów dla zapasu nadrzędnego. Proces zazwyczaj składa się z czterech kroków:

 1. Aktualizowanie kosztów na poziomie komponentu oraz zdolności produkcyjnych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule dotyczącej zadania wsadowego Sugerowanie ceny ewid. zapasu.
 2. Konsolidacja i akumulacja kosztów komponentów i zdolności produkcyjnych w kalkulacji całkowitych kosztów kompletacji i produkcji zapasów.
 3. Implementowanie cen ewidencyjnych wprowadzonych podczas uruchamiania wcześniejszych zadań wsadowych. Ceny ewidencyjne zaczynają obowiązywać po ich zaimplementowaniu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Implementowanie zmian cen ewid.
 4. Implementowanie zmian w celu zaktualizowania wartości pola Koszt jednostkowy w kartotece zapasu oraz przeszacowania zapasów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przeszacowanie zapasów.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Obliczanie cen ewidencyjnych.

Aby zaktualizować ceny ewidencyjne

 1. Uruchom zadanie wsadowe Korygowanie kosztu - zapisy zapasów.

 2. Uruchom zadanie wsadowe Księgowanie kosztów zapasów w K/G.

 3. Otwórz stronę Arkusz cen ewidencyjnych, a następnie użyj jednej z następujących funkcji:

  1. Uruchom zadanie wsadowe Sugerowanie ceny ewid. zapasu.
  2. Sprawdź wyniki i wprowadź konieczne zmiany.
  3. Uruchom zadanie wsadowe Sugeruj standardowy koszt zdolności produkcyjnych.
  4. Sprawdź wyniki i wprowadź konieczne zmiany.
  5. Uruchom zadanie wsadowe Akumuluj ceny ewidencyjne.
  6. Sprawdź wyniki i wprowadź konieczne zmiany.
  7. Uruchom zadanie wsadowe Implementowanie zmian cen ewidencyjnych.
 4. Sprawdź i zaksięguj stronę Dziennik przeszacowania, na której wprowadzono zapisy z poprzednich kroków procedury.

Zobacz też

Obliczanie cen ewidencyjnych
Zarządzanie kosztami zapasów
Szczegóły projektowania: Metody wyceny Finanse
Praca z Business Central