Table of Contents

Praca z okresami zapasów

Okresy zapasów umożliwiają definiowanie okresu czasu, w trakcie którego można księgować zmiany w zapasach. Okres zapasów definiuje się przy pomocy daty, która określa jego zakończenie lub datę końcową. Po zamknięciu okresu zapasów, nie można księgować żadnych zmian w zapasach, zarówno tych przewidywanych jak i fakturowanych, przed tą datą zakończenia. Nie można księgować żadnych nowych wartości w zapasach przed datą końcową. Jeśli w zamkniętym okresie znajdują się otwarte zapisy, czyli dodatnie ilości, których nie rozliczono jeszcze z wychodzącymi transakcjami, możliwe jest rozliczenie wychodzących ilości z tymi zapisami, nawet jeśli zamknięto już okres.

W kolejnych sekcjach opisano:

 • Tworzenie okresów zapasów.
 • Zamykanie okresów zapasów.
 • Ponowne otwieranie okresów zapasów.

Aby otworzyć okres zapasów

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Okresy zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Utwórz nowy wiersz.
 3. W polu Data końcowa wprowadź ostatnią datę z okresu zapasów, jaki chcesz zdefiniować. Po zamknięciu okresu po tej dacie księgowanie zmian zapasów nie będzie już możliwe.
 4. Wprowadź opisową nazwę w polu Nazwa. Wybierz przycisk OK.

Zamkanie okresu zapasów

Pole Zamknięte wskazuje, czy okres zapasów został zamknięty dla zmian wartości zapasów. Edycja tego pola nie jest możliwa.

Zamknięcie okresu inwentaryzacji jest możliwe pod warunkiem, że:

 • Nie istnieją żadne otwarte zapisy księgi zapasów. co oznacza ujemne zapasy w tym okresie.
 • Koszt wszystkich zapasów został skorygowany przy pomocy zadania wsadowego Koryguj koszt - zapisy zapasów.

Oznacza to, że wszystkie wychodzące ilości dotyczące transakcji takich jak zamówienia sprzedaży, przesunięcia-wyjście, faktury sprzedaży, zwroty zakupu lub faktury korygujące zakupu powinny być rozliczone z istniejącymi ilościami w zapasach.

Aby zamknąć okres zapasów

 1. Przed zamknięciem okresu zapasów, wybierz akcję Koryguj koszt - zapisy zapasów w celu zaksięgowania wszystkich korekt kosztów.

  Uruchom raport Zamknij okres zapasów - test w celu określenia, czy istnieją otwarte wychodzące zapisy w ramach okresu zapasów lub inne zapasy, których koszt nie został jeszcze skorygowany.

 2. Wybierz akcję Zamknij okres zapasów - test.

  Uruchom zadanie wsadowe Księgowanie kosztów zapasów w K/G w celu zaksięgowania wszystkich kosztów w księdze głównej.

 3. Wybierz akcję Księguj zapasy w K/G.

 4. Na stronie Okresy zapasów wybierz okres zapasów, który ma zostać zamknięty.

 5. Wybierz akcję Zamknij okres. Po zamknięciu okresu zapasów nie można księgować zmian zapasów przed datą końcową. Koszt wszystkich zapasów powinien być skorygowany przy pomocy zadania wsadowego Koryguj koszt - zapisy zapasów przed zamknięciem okresu zapasów.

 6. Wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz zamknąć okres lub wybierz Nr, aby anulować zamknięcie.

 7. Okres zapasów zostanie zamknięty, a po jego zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.

Ponowne otwarcie okresu zapasów

Po zamknięciu okresu zapasów nie można go usunąć. Można jednak ponownie go otworzyć, aby umożliwić księgowanie przed datą końcową okresu zapasów. Ponowne otwarcie okresu powoduje otwarcie wszystkich okresów zapasów z datami końcowymi późniejszymi od okresu ponownego otwarcia.

Aby ponowne otworzyć okres zapasów

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Okresy zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz okres zapasów, który chcesz ponownie otworzyć.
 3. Wybierz akcję Otwórz ponownie. Potwierdź, że chcesz ponownie otworzyć okres.
 4. Zostaną wtedy ponownie otwarte wszystkie okresy zapasów z datami końcowymi późniejszymi od wybranego okresu.

Zobacz też

Szczegóły projektowania: Okres zapasów
Finanse
Zapasy
Praca z finansami