Table of Contents

Konfigurowanie kosztów i wyceny zapasów

Aby upewnić się, że koszty zapasów są rejestrowane poprawnie, należy zdefiniować różne pola i strony przed rozpoczęciem transakcji zapasów. Zazwyczaj firmy wybierają określoną metodę kalkulacji kosztów i stosują ją dla zapasów magazynowych, na przykład w celu ułatwienia śledzenia wartości zapasów znajdujących się w magazynie.

Porada

Wprowadzenie do funkcjonalności kosztów w Business Central zamieszczono w artykule Wycena zapasów.

W tabeli opisano sekwencję zadań wraz z łączami do artykułów, które je opisują.

Aby Zobacz
Określić domyślną metodę wyceny dla firmy oraz sposób użycia przychodzących kosztów do wyceny wartości zapasów oraz kosztów sprzedanych zapasów. Konfigurowanie ogólnych informacji o zapasach
Określić metodę wyceny dla poszczególnych zapasów, jeśli wymagana jest inna metoda wyceny. Rejestrowanie nowych zapasów
Upewnić się, że przy każdym księgowaniu transakcji dotyczącej zapasów koszt jest automatycznie księgowany w księdze głównej. Pole Automatyczne księgow. kosztu na stronie Ustawienia zapasów
Upewnić się, że przewidywane koszty są księgowane w księdze głównej, aby poprzez tymczasowe konta K/G sprawdzić przewidywane kwoty zobowiązań oraz koszt zapasów w wymianie handlowej przed wystawieniem faktury. Pole Księg. kosztu przewid. w K/G na stronie Ustawienia zapasów
Skonfigurować system tak, aby podczas każdego księgowania transakcji zapasów, dokonywał korekty uwzględniającej zmiany kosztów. Korygowanie kosztów zapasów
Określić, czy średni koszt ma być obliczany tylko dla jednej pozycji, czy dla każdej jednostki magazynowej i każdego wariantu pozycji. PoleTyp kalk. kosztu średniego na stronie Ustawienia zapasów
Wybrać okres czasu, jaki ma być użyty w aplikacji przy obliczaniu średniego ważonego kosztu zapasów, dla których zdefiniowano metodę kosztu średniego. Pole Okres kalkulacji kosztu średniego na stronie Ustawienia zapasów
Zdefiniować kresy zapasów, dzięki którym można kontrolować wartość zapasów w czasie poprzez uniemożliwienie księgowania transakcji w zamkniętych okresach zapasów. Praca z okresami zapasów
Upewnić się, że zwroty sprzedaży są rozliczane z pierwotnymi wychodzącymi transakcjami w celu zachowania wartości zapasów. Pole Obow. dokł. odwrócenie kosztu na stronie Sprzedaż i należności
Upewnić się, że zwroty zakupu są stosowane do pierwotnej transakcji przychodzącej, aby zachować wartość zapasów. PoleObow. dokł. odwrócenie kosztu na stronie Zakupy i zobowiązania
Skonfigurować zasady zaokrąglania stosowane podczas korekty lub sugerowania cen zakupu lub korekty lub korygowania cen ewidencyjnych. Strona Metoda zaokrąglania

Zobacz też

Zarządzanie kosztami zapasów
Konfigurowanie ogólnych informacji o zapasach
Uzgadnianie kosztów zapasów w księdze głównej
Najlepsze praktyki konfiguracji: Metoda wyceny
Szczegóły projektowania: Wycena zapasów
Szczegóły projektowania: Zmiana metody wyceny zapasów
Praca z Business Central
Finanse