Table of Contents

Przenoszenie i księgowanie zapisów kosztów

Przed zdefiniowaniem alokacji kosztów, należy zrozumieć, na jakich zasadach i na podstawie jakich źródeł są tworzone zapisy kosztów:

 • Automatyczne przenoszenie zapisów księgi głównej.
 • Ręczne księgowanie kosztów dla pustych zapisów kosztów, wewnętrzne zmiany i ręczne alokacje.
 • Automatyczne księgowanie alokacji dla rzeczywistych kosztów.
 • Przenoszenie zapisów budżetowanych kosztów do kosztów rzeczywistych.

Kryteria przenoszenia zapisów księgi głównej do zapisów kosztów

Ważne jest, aby zrozumieć kryteria dotyczące przenoszenia zapisów księgi głównej do zapisów kosztów. W trakcie przenoszenia, zadanie wsadowe Przesuń zapisy K/G do rachunku kosztów określa sposoby przenoszenia zapisów księgi głównej bazując na przedstawionych kryteriach.

Zapisy księgi głównej przenosi się w sytuacji, gdy:

 • Zapisy zawierają wartości wymiaru powiązane z centrum lub obiektem kosztów.
 • Zapisy zawierają wartości wymiaru powiązane z centrum kosztów oraz obiektem kosztów. W przypadku takich zapisów, centrum kosztów ma pierwszeństwo. Dzięki temu, udaje się uniknąć sytuacji, w której typ koszt pojawia się zarówno w obiekcie kosztów, jak i centrum kosztów i jest dwukrotnie zliczany w statystykach.
 • Numer dokumentu w zapisach jest pusty i dlatego w zapisach kosztów pojawi się jako dokument o numerze 0000.
 • Zapisy przenosi się do typu kosztu, który zezwala na łączenie zapisów. Zapisy przenoszone są w formie łączonego zapisu codziennie lub co miesiąc.

Zapisów księgi głównej nie można przenosić w sytuacji, gdy:

 • Zapisy zawierają wartości wymiaru niepowiązane z centrum kosztów lub obiektem kosztów.
 • Kwota zapisów jest równa zero.
 • Zapisy obejmują konto księgi głównej, które zostało usunięte.
 • Zapisy obejmują konto księgi głównej, niebędące typem Rachunek wyników.
 • Zapisy obejmują konto księgi głównej, do którego nie przypisano typu kosztu.
 • Zapisy zawierają datę księgowania przypadającą przed data określoną w polu Data początkowa dla przeniesienia z K/G.
 • Zapisy zostały zaksięgowane z datą zamknięcia. Są to zazwyczaj zapisy powodujące ustawienie poprzedniego salda dla rachunku wyników na koniec roku.

Przenoszenie zapisów księgi głównej do zapisów kosztów

Istnieje możliwość przeniesienia zapisów księgi głównej do zapisów kosztów.

Przed uruchomieniem procedury przenoszenia zapisów księgi głównej do zapisów kosztów, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie w celu uniknięcia ręcznego księgowania korekt.

Aby przygotować dane do przeniesienia

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia rachunku kosztów, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Ustawienia rachunku kosztów sprawdź, czy ustawiono poprawną wartość w polu Data początkowa dla przeniesienia z K/G.
 3. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Plan typów kosztu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 4. Na stronie Kartoteka typu kosztu sprawdź, czy pole Zakres kont K/G zostało połączone poprawnie dla każdego typu kosztu, aby pobierać zapisy z księgi głównej.
 5. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
 6. Dla każdego właściwego konta księgi głównej, upewnij się, że na stronie Kartoteka konta K/G pole Nr typu kosztu jest połączone prawidłowo z typem kosztu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie rachunku kosztów.
 7. Sprawdź, czy wszystkie zapisy księgi głównej zawierają wartości wymiaru powiązane z centrum kosztów oraz obiektem kosztów.

Aby przenieść zapisy księgi głównej do zapisów kosztów

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Przesuń zapisy K/G do rachunku kosztów, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Rozpocznij procedurę przenoszenia, klikając przycisk Tak. Proces obejmie wszystkie zapisy księgi głównej, które nie zostały jeszcze przeniesione.

  W trakcie przenoszenia zapisów, w tabelach Zapis kosztówi Rejestr kosztuzostaną utworzone połączenia pomiędzy zapisami. Dzięki temu możliwe będzie śledzenie źródeł zapisów kosztów.

Automatyczne przenoszenie oraz połączone zapisy

W rachunku kosztów istnieje możliwość przenoszenia zapisów księgi głównej do typu kosztu za pomocą łączonego księgowania. W polu Połącz zapisy w definicji typu kosztu można określić, czy typ kosztu ma odbierać połączone zapisy. Różne opcje przedstawiono w tabeli.

Połączone zapisy Opis
Brak Każdy zapis księgi główny jest przenoszony indywidualnie do odpowiedniego typu kosztu.
Dzień Zapisy księgi głównej z tą samą datą księgowania są przenoszone jako jeden połączony zapis do odpowiedniego typu kosztu.
Miesiąc Zapisy księgi głównej z tego samego miesiąca kalendarzowego są przenoszone jako jeden połączony zapis do odpowiedniego typu kosztu.
Ważne

W przypadku zaznaczenia pola wyboru Automatyczne przeniesienie z K/G na stronie Ustawienia rachunku kosztów, Business Central zaktualizuje rachunek kosztów po każdym księgowaniu w księdze głównej. Nie jest możliwe łączenie zapisów.

Wyniki przenoszenia zapisów księgi głównej do zapisów kosztów

Podczas przenoszenia zapisów księgi głównej do zapisów kosztów, Business Central utworzy połączenia w zapisach w tabelach Zapis K/G, Zapis kosztów i Rejestr kosztu, aby umożliwić śledzenie połączeń pomiędzy zapisami kosztów oraz zapisami księgi głównej.

Zapisy księgi głównej

Dla każdego zapisu księgi głównej przenoszonego do rachunku kosztów, Business Central wypełni pole Nr zapisu.

Zapisy kosztów

Dla każdego zapisu kosztów, Business Central zachowa numer analogicznego zapisu księgi głównej w polu Nr zapisu K/G w tabeli Zapis kosztów.

Dla połączonych zapisów kosztów Business Central zachowa numer ostatniego zapisu księgi głównej będącego zapisem o najwyższym numerze.

Pole Konto K/G w tabeli Zapis kosztów zawiera numer konta księgi głównej, z którego pochodzi zapis kosztów.

W przypadku pojedynczych zapisów kosztów, Business Central przenosi tekst księgowania z zapisu księgi głównej do pola tekstowego Opis. W przypadku połączonych zapisów, pole tekstowe zawiera informację o tym, że te zapisy są przenoszone jako połączone zapisy. Na przykład, w przypadku połączonego zapisu dotyczącego miesiąca październik 2013, pole zawiera tekst Połącz zapisy, październik 2013.

Rejestr kosztu

W tabeli Rejestr kosztu Business Central utworzy zapis z przeniesieniem źródła z księgi głównej. Oprócz numerów pierwszego i ostatniego zapisu utworzonych zapisów kosztu, w rejestrze zapisywane są pierwszy i ostatni numer zapisu ze wszystkich przenoszonych zapisów księgi głównej.

Zobacz też

Rachunek kosztów
Konfigurowanie rachunku kosztów
Definiowanie i alokowanie kosztów
Księgowanie kosztów