Table of Contents

Korygowanie kosztów zapasów

Koszt zakupionego i sprzedawanego zapasu (wartość magazynowa) może się zmieniać na różnych etapach jego cyklu życia, na przykład w sytuacji, gdy do kosztu zakupu zapasu po jego sprzedaży dodano koszt frachtu. Korygowanie kosztów jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy zapasy są dostępne do sprzedaży przed zaksięgowaniem transakcji ich zakupu. Aby zapewnić wgląd w prawidłowe wartości zapasów, konieczne jest systematyczne korygowanie kosztów. Dzięki temu, przechowywane w systemie dane dotyczące zysków i statystyk sprzedażowych będą poprawne i aktualne. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Korekta kosztu.

Z reguły, wartość pola Koszt jednostkowy w kartotece zapasu jest obliczana na podstawie ceny ewidencyjnej zapasów, dla których zastosowano standardową metodę wyceny. W przypadku zapasów wycenianych przy użyciu pozostałych metod wyceny, w obliczeniach uwzględnia się dostępne zapasy (koszty zafakturowane i przewidywane) podzielone przez ilość rzeczywistą. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Kalkulacja kosztu jednostkowego.

W Business Central koszty zapasów są automatycznie korygowane każdorazowo podczas transakcji magazynowej, na przykład podczas księgowania faktury zakupu dla zapasu.

Użytkownik może też użyć funkcji ręcznego korygowania kosztów dla co najmniej jednego zapasu. Funkcja ta jest przydatna na przykład wtedy, gdy wiadomo, że koszty zapasów uległy zmianie z innych powodów niż przetwarzanie transakcji dotyczących zapasów.

Koszty zapasów są korygowane przy użyciu metody FIFO lub Średnia, w zależności od ustawień w oknie wspomaganej konfiguracji Konfigurowanie firmy lub w polu Metoda wyceny w kartotece zapasu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestracja nowych zapasów.

W przypadku użycia metody wyceny FIFO, koszt jednostkowy zapasu odpowiada rzeczywistej wartości dowolnego przyjęcia zapasu. Wycena zapasów odbywa się przy założeniu, że jako pierwsze sprzedaje się te zapasy, które jako pierwsze zostały przyjęte w magazynie.

Jeśli użytkownik korzysta z metody wyceny Średnia, koszt jednostkowy oblicza się jako średni koszt jednostkowy dla każdego punktu w czasie po dokonaniu zakupu. Wycena zapasów odbywa się przy założeniu, że wszystkie zapasy na stanie są sprzedawane jednocześnie. W przypadku zapasów wycenionych przy pomocy tej metody można wybrać pole Koszt jednostkowy w kartotece zapasu, aby wyświetlić historię transakcji, na podstawie których obliczana jest wartość kosztu średniego.

Po uruchomieniu funkcji korekty kosztu przetwarzane są tylko te zapisy wyceny, które nie zostały jeszcze skorygowane. Jeśli w trakcie działania funkcji wystąpi sytuacja, w której zmienione koszty czynności magazynowych na wejściu muszą zostać przekazane do powiązanych zapisów czynności magazynowych na wyjściu, są tworzone nowe zapisy wyceny korekty, oparte na informacjach z pierwotnych zapisów wyceny, ale zawierające kwotę korekty. W korygowaniu kosztu wykorzystuje się datę księgowania pierwotnego zapisu wyceny w zapisie korekty, chyba że data ta przypada w zamkniętym okresie księgowania zapasów. W takim przypadku, aplikacja używa daty początkowej następnego otwartego okresu księgowania zapasów. Jeśli okresy zapasów nie są używane, data w polu Dozw. księgowanie od na stronie Ustawienia księgi głównej umożliwia zdefiniowanie, kiedy zostanie zaksięgowany zapis korekty.

Aby ręcznie skorygować koszty zapasów

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Korygowanie kosztu - zapisy zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W oknie Korygowanie kosztu - zapisy zapasów określ zapasy, których koszty mają zostać skorygowane.
  3. Wybierz przycisk OK.

Aby wprowadzić ogólne zmiany w bezpośrednim koszcie jednostkowym

Aby zmienić bezpośredni koszt jednostkowy dla kilku zapasów można użyć zadania wsadowego Korygowanie kosztów/cen zapasów.

Uruchomienie zadania wsadowego spowoduje zmianę zawartości pola Cena jednostkowa w kartotece zapasu. Zmiana wartości pola odbywa się w taki sam sposób dla wszystkich lub wybranych zapasów. W wyniku uruchomienia zadania wsadowego, wartość pola zostaje pomnożona przez określony współczynnik korekty.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Korygowanie kosztów/cen zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W polu Koryguj pole określ, które pole z kartoteki zapasu lub jednostki składowania zapasu ma zostać skorygowane.
  3. W polu Współczynnik korekty określ współczynnik, o jaki wartość zostanie skorygowana. Na przykład, aby zwiększyć wartość o 50%, wprowadź 1,5.
  4. Na skróconej karcie Zapas ustaw filtry, aby przykładowo określić, które zapasy mają być przetworzone przy użyciu zadania wsadowego.
  5. Wybierz przycisk OK.

Kalkulacja kosztu jednostkowego

Z reguły, wartość pola Koszt jednostkowy w kartotece zapasu jest obliczana na podstawie ceny ewidencyjnej zapasów, dla których zastosowano standardową metodę wyceny. W przypadku zapasów wycenianych przy użyciu pozostałych metod wyceny, w obliczeniach uwzględnia się dostępne zapasy (koszty zafakturowane i przewidywane) podzielone przez ilość rzeczywistą.

Sposób, w jaki zawartość pola Metoda wyceny wpływa na obliczenia kosztu jednostkowego dla zakupów i sprzedaży, opisano szczegółowo w poniższych sekcjach.

Kalkulacja kosztu jednostkowego dla zakupów

Podczas zakupu zapasów wartość w polu Ostatni koszt bezpośredni w kartotece zapasu jest kopiowana do pola Bezpośr. koszt jednostkowy w wierszu zakupu lub do wiersza Kwota za jednostkę w wierszu dziennika zapasów.

Wybór opcji w polu Metoda wyceny wpływa na sposób, w jaki Business Central oblicza wartość pola Koszt jednostkowy w wierszach.

Metody wyceny FIFO, LIFO, Specjalna i Średnia

Business Central oblicza zawartość pola Koszt jednostkowy (PLN) w wierszu zakupu lub zawartość pola Koszt jednostkowy w wierszu dziennika zapasów zgodnie z następującą formułą:

Koszt jednostkowy (PLN) = (Bezpośr. koszt jedn. – (Kwota rabatu / Ilość)) x (1 + Koszt pośredni % / 100) + Stawka narzutów

Wycena na podstawie ceny ewidencyjnej

W polu Koszt jednostkowy (PLN) w wierszu zakupu lub polu Koszt jednostkowy w wierszu dziennika zapasów wprowadza się skopiowaną wartość pola Koszt jednostkowy z kartoteki zapasu. Gdy metoda wyceny jest ustawiona jako Ewidencyjna, zapasy wycenia się zawsze na podstawie ceny ewidencyjnej.

Podczas księgowania zakupu koszt jednostkowy z wiersza zakupu lub wiersza dziennika zapasów jest kopiowany do zapisu faktury zakupionego zapasu i może być wyświetlany na liście zapisów danego zapasu.

Wszystkie metody wyceny

Koszt jednostkowy z wiersza dokumentu źródłowego służy do obliczania wartości pola Kwota kosztu (rzeczywista) lub, w razie potrzeby, pola Kwota kosztu (przewidywana), które jest powiązane z tym zapisem zapasu niezależnie od użytej metody wyceny.

Kalkulacja kosztu jednostkowego dla sprzedaży

Podczas sprzedawania zapasów koszt jednostkowy jest kopiowany z pola Koszt jednostkowy w kartotece zapasu do wiersza sprzedaży lub wiersza dziennika zapasów.

Podczas księgowania, koszt jednostkowy jest kopiowany do zapisu zapasu w fakturze sprzedaży i można go zobaczyć na liście zapisów dla tego zapasu. Business Central wykorzystuje koszt jednostkowy z wiersza dokumentu źródłowego do obliczenia zawartości pola Kwota kosztu (rzeczywista) lub, w razie potrzeby, Kwota kosztu (przewidywana) w zapisie wyceny powiązanym z zapisem zapasu.

Zobacz też

Zarządzanie kosztami zapasów
Zapasy
Sprzedaż
Zakup
Praca z Business Central