Table of Contents

Zliczanie, korekta i podział zapasów przy pomocy dzienników

Co najmniej raz w roku obrachunkowym należy przeprowadzić inwentaryzację, polegającą na zliczeniu wszystkich zapasów znajdujących się w magazynie, aby sprawdzić, czy ilość zarejestrowana w bazie danych jest taka sama jak rzeczywista, fizyczna ilość magazynowa. Gdy rzeczywista, fizyczna ilość zapasów jest znana, należy ją zaksięgować w księdze głównej jako część wyceny zapasu na koniec okresu.

Mimo tego, że wszystkie zapasy w magazynie zlicza się co najmniej raz w roku, liczenie niektórych z nich - zapasów szybko rotujących lub tych o wyższej wartości, stanowiących znaczną część firmy - może odbywać się częściej. W tym celu, zapasom tym można przypisać specjalne okresy inwentaryzacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby przeprowadzić inwentaryzację ciągłą.

Jeżeli zachodzi potrzeba korekty zarejestrowanych ilości zapasów, w związku z ich zliczaniem lub do innych celów, zmiany można wprowadzić bezpośrednio w zapisach dziennika zapasów przy użyciu dziennika zapasów, bez konieczności księgowania transakcji. Opcjonalnie, korektę można wprowadzić dla jednego zapasu w kartotece zapasu.

W przypadku konieczności zmiany atrybutów zapisów księgi zapasów, użytkownik może skorzystać z dziennika przesunięć zapasów. Typowe atrybuty do podziału obejmują wymiary i kody kampanii sprzedaży, ale można także wykonywać przesunięcia w ramach systemu poprzez podzielenie kodów pojemników i kodów lokalizacji. Specjalne kroki mają zastosowanie gdy zachodzi potrzeba podziału numerów seryjnych lub partii oraz dat ich wygaśnięcia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z numerami seryjnymi i numerami partii.

Uwaga

W przypadku zaawansowanych konfiguracji magazynowych, zapasy rejestruje się w pojemnikach jako zapisy magazynowe, a nie jako zapisy księgi zapasów. Dlatego, zliczanie, korygowanie i przesuwanie zapasów wykonuje się w specjalnych dziennikach magazynowych obsługujących pojemniki. Następnie, należy użyć funkcji specjalnych do zsynchronizowania nowych lub zmienionych zapisów magazynowych z powiązanymi zapisami księgi zapasów, aby uwzględnić zmiany w ilościach i wartościach zapasów. Funkcje te opisano w procedurach poniżej, tam, gdzie stosowne.

Aby przeprowadzić inwentaryzację

Celem inwentaryzacji jest zliczenie rzeczywistej ilości zapasów oraz sprawdzenie, czy zarejestrowana ilość jest taka sama jak fizyczna ilość magazynowa. Inwentaryzację przeprowadza się co najmniej raz w roku, na koniec roku obrachunkowego. W przypadku wystąpienia różnic, należy zaksięgować je na kontach zapasów przed wykonaniem wyceny zapasów.

Uwaga

Procedura opisuje sposób przeprowadzenia inwentaryzacji przy użyciu dziennika, strony Dziennik inwentaryzacji. Inwentaryzację można też przeprowadzić przy pomocy dokumentów - stron Zlecenie inwentaryzacji i Rejestr inwentaryzacji, zapewniających wyższy poziom kontroli i obsługi poprzez przypisanie zliczania wielu pracownikom. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Inwentaryzacja na podstawie dokumentów.

Należy zwrócić uwagę, że funkcjonalności bazującej na dokumentach nie można użyć do zliczania zapasów w pojemnikach, zapisach magazynowych.

Oprócz fizycznego zliczania zapasów, cały proces obejmuje trzy następujące zadania:

 • Obliczanie przewidywanej ilości zapasów.
 • Drukowanie raportu używanego podczas zliczania.
 • Wprowadzenie i zaksięgowanie rzeczywistej, zliczonej ilości zapasów.

Inwentaryzację można przeprowadzić w jeden z następujących sposobów, w zależności od konfiguracji magazynu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie zarządzania magazynem.

 • Jeśli w wybranej lokalizacji nie korzysta się z funkcji bezpośredniego odłożenia i pobrania (podstawowa konfiguracja magazynowa), należy użyć strony Dziennik inwentaryzacji w menu Zapasy. Procedura inwentaryzacji jest taka sama, jak w przypadku inwentaryzacji niewykonywanej ciągle.
 • Jeśli w lokalizacji stosuje się bezpośrednie odłożenia i pobrania (zaawansowana konfiguracja magazynowa), w pierwszej kolejności należy użyć strony Dziennik inwentaryzacji mag., a następnie Dziennik zapasów, aby uruchomić funkcję Oblicz korektę mag..

Aby obliczyć przewidywane zapasy w podstawowej konfiguracji magazynu

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dzienniki inwentaryzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Oblicz ilość zapasów.
 3. W oknie Oblicz ilość zapasów ustaw warunki, których należy użyć do utworzenia wierszy dziennika. Przykładowo, można określić, czy mają być uwzględniane zapasy z zarejestrowaną zerową ilością magazynową.
 4. Ustaw filtry, aby zliczone zostały tylko zapasy dla wybranych pojemników, lokalizacji i wymiarów.
 5. Wybierz przycisk OK.
Uwaga

Zapisy zapasów są przetwarzane zgodnie z informacjami wprowadzonymi przez użytkownika, a wiersze zostaną utworzone w dzienniku inwentaryzacji. Należy zwrócić uwagę na to, że w polu Ilość (inwentaryzacja) zostanie automatycznie wstawiona wartość równa wartości pola Ilość (obliczona). W przypadku tej funkcji nie jest konieczne wprowadzanie zliczonej ilości dostępnych zapasów, które są takie same jak obliczona ilość. Jeśli jednak zliczona ilość różni się od wartości wprowadzonej w polu Ilość (obliczona), należy zastąpić ją rzeczywistą ilością zliczoną.

Aby wydrukować raport używany podczas zliczania

 1. Na stronie Dziennik inwentaryzacji zawierającej obliczoną, przewidywaną ilość zapasów wybierz akcję Drukuj.
 2. Na stronie Lista inwentaryzacji określ, czy obliczona ilość ma być wyświetlana w raporcie oraz, czy w raporcie powinny być widoczne numery seryjne/partii zapasów magazynowych.
 3. Ustaw odpowiednie filtry, jeśli raport ma być wydrukowany tylko dla wybranych zapasów, pojemników, lokalizacji lub wymiarów.
 4. Wybierz przycisk Drukuj.

Pracownicy mogą teraz kontynuować zliczanie zapasów i rejestrować wszelkie rozbieżności w wydrukowanym raporcie.

Uwaga

Pomiędzy wydrukowaniem raportu i odesłaniem go w celu dalszego przetwarzania i księgowania może upłynąć nawet kilka dni. Kiedy użytkownik określa i księguje rzeczywiste zliczone zapasy, system dostosowuje ilość zapasów, tak aby została uwzględniona różnica pomiędzy przewidywaną ilością zapasów a rzeczywistymi zliczonymi zapasami. Należy zapisać pierwotnie obliczone wiersze dziennika i nie przeliczać ponownie przewidywanej ilości zapasów, ponieważ ilość ta może być inna, co w konsekwencji spowoduje obliczenie nieprawidłowych stanów magazynowych. Jeśli konieczne jest wygenerowanie wielu raportów, na przykład dla różnych lokalizacji lub grup zapasów, należy utworzyć i utrzymywać różne instancje dziennika.

Aby wprowadzić i zaksięgować rzeczywistą, zliczoną ilość zapasów w podstawowej konfiguracji magazynu

 1. W każdym wierszu na stronie Dziennik inwentaryzacji, na której rzeczywista ilość dostępnych zapasów określona w trakcie inwentaryzacji różni się od obliczonej ilości, wprowadź rzeczywistą, dostępną ilość zapasu w polu Ilość (inwentaryzacja).

  Odpowiednie pola zostaną zaktualizowane.

  Uwaga

  Jeśli w trakcie fizycznego zliczania zidentyfikowano różnice wynikające z zaksięgowania zapasów z niepoprawnymi kodami lokalizacji, nie należy wprowadzać różnic w dzienniku inwentaryzacji. Zamiast tego, do przekierowania zapasów do odpowiednich lokalizacji należy użyć dziennika przesunięć lub zlecenia przesunięcia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Dziennik przesunięć zapasów lub Tworzenie zleceń przesunięcia.

 2. Aby skorygować obliczone ilości do rzeczywistych wartości, wybierz akcję Księguj.

  Zostaną utworzone zarówno zapisy księgi zapasów, jak i zapisy księgi inwentaryzacji. Aby wyświetlić utworzone zapisy księgi inwentaryzacji, należy otworzyć kartotekę zapasu.

 3. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązane łącze.

 4. Aby sprawdzić poprawność inwentaryzacji, otwórz daną kartotekę zapasu, a następnie wybierz akcję Zapisy księgi inwentaryzacji.

Aby obliczyć przewidywaną ilość zapasów w zaawansowanej konfiguracji magazynowej

Przed przeprowadzeniem inwentaryzacji należy zsynchronizować księgę zapasów i magazyn,w przeciwnym razie wyniki zaksięgowane w dzienniku inwentaryzacji i księdze zapasów w ostatniej części procesu będą wynikami inwentaryzacji połączonymi z innymi korektami magazynowymi dla zliczonych zapasów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Synchronizacja ilości w księdze zapasów i magazynie

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dziennik inwentaryzacji mag., a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz akcję Oblicz ilość zapasów. Otworzy się strona żądania zadania wsadowego Oblicz zapasy na mag..

 3. Ustaw filtry, aby ograniczyć liczbę zapasów które będą zliczane w dzienniku, a następnie wybierz przycisk OK .

  Aplikacja utworzy wiersz dla każdego pojemnika spełniającego wymagania filtra. Można w tym momencie usunąć niektóre wiersze, ale jeśli wyniki mają być księgowane jako Inwentaryzacja, należy policzyć zapas we wszystkich pojemnikach, w których się znajduje.

  Jeżeli użytkownik ma czas tylko na zliczenie zapasu w niektórych pojemnikach, można zidentyfikować niezgodności, zarejestrować je i później zaksięgować w dzienniku zapasów używając funkcji Oblicz korektę mag..

Aby wydrukować raport używany podczas zliczania

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Lista inwentaryzacji mag., a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz stronę żądania raportu i wydrukuj listy, na których pracownicy mają rejestrować ilość zapasów zliczoną dla każdego pojemnika.

Pracownicy mogą teraz kontynuować zliczanie zapasów i rejestrować wszelkie rozbieżności w wydrukowanym raporcie.

Aby wprowadzić i zaksięgować rzeczywistą, zliczoną ilość zapasów w zaawansowanej konfiguracji magazynu

 1. Po zakończeniu zliczania, wprowadź zliczone ilości w polu Ilość (inwentaryzacja) w dzienniku inwentaryzacji magazynowej.

  Uwaga

  Wartość pola Ilość (obliczona) w dzienniku inwentaryzacji magazynowej jest uzupełniania automatycznie na podstawie rekordów pojemnika magazynowego, a następnie kopiowana do pola Ilość (fizyczna) w każdym wierszu. Jeśli ilość zliczona przez pracownika magazynu różni się od ilości wprowadzonej przez aplikację w polu Ilość (fizyczna), należy wprowadzić rzeczywistą ilość.

 2. Po wprowadzeniu wszystkich zliczonych ilości, wybierz akcję Rejestruj.

  Podczas rejestrowania dziennika aplikacja tworzy dwa zapisy magazynowe w rejestrze magazynowym dla każdego wiersza, który został zliczony i zarejestrowany:

  • Jeśli zliczone ilości i ilości fizyczne są różne, dla pojemnika zostanie zarejestrowana ilość ujemna lub dodatnia, a ilość przeciwstawna zostanie zaksięgowana w pojemniku korekty lokalizacji.
  • Jeżeli obliczona ilość jest równa ilości fizycznej, aplikacja zarejestruje zapis o wartości 0 zarówno dla pojemnika, jak i dla pojemnika korekty. Zapisy stanowią informację o tym, że w dniu rejestracji przeprowadzono inwentaryzację magazynową, a w ilościach magazynowych danego zapasu nie było żadnych rozbieżności.

Podczas rejestrowania inwentaryzacji magazynowej nie są księgowane dane w księgach zapasów, księdze inwentaryzacji ani księdze wartości. Jednak rekordy są dostępne do natychmiastowego uzgodnienia, jeśli zachodzi taka potrzeba. Jeśli jednak mają zostać zapisane dokładne dane dotyczące czynności magazynowych i zliczono wszystkie pojemniki, w których zarejestrowano zapasy, należy natychmiast zaksięgować wyniki magazynowe jako inwentaryzację zapasów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Synchronizacja ilości w księdze zapasów i magazynie.

Aby przeprowadzić inwentaryzację ciągłą

Mimo tego, że wszystkie zapasy w magazynie zlicza się co najmniej raz w roku, liczenie niektórych z nich - zapasów szybko rotujących lub tych o wyższej wartości, stanowiących znaczną część firmy - może odbywać się częściej. W tym celu, zapasom tym można przypisać specjalne okresy inwentaryzacji.

Inwentaryzację ciągłą można wykonać korzystając z jednej z następujących metod, w zależności od konfiguracji magazynu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie zarządzania magazynem.

 • Jeśli w wybranej lokalizacji nie korzysta się z funkcji bezpośredniego odłożenia i pobrania (podstawowa konfiguracja magazynowa), należy użyć strony Dziennik inwentaryzacji w menu Zapasy. Procedura inwentaryzacji jest taka sama, jak w przypadku inwentaryzacji niewykonywanej ciągle.
 • Jeśli w lokalizacji stosuje się bezpośrednie odłożenia i pobrania (zaawansowana konfiguracja magazynowa), w pierwszej kolejności należy użyć strony Dziennik inwentaryzacji mag., a następnie Dziennik zapasów, aby uruchomić funkcję Oblicz korektę mag..

Aby skonfigurować okresy inwentaryzacji

Inwentaryzację przeprowadza się zazwyczaj w regularnych odstępach czasu, na przykład co miesiąc, raz na kwartał lub rok. Można skonfigurować dowolną ilość okresów inwentaryzacji.

Należy zdefiniować okresy inwentaryzacji, które mają być użyte, a następnie przypisać jeden z nich do każdego zapasu. Podczas wykonywania inwentaryzacji i używania strony Oblicz okres inwentaryzacji w dzienniku inwentaryzacji, wiersze dla zapasów są tworzone automatycznie.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Okresy inwentaryzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Aby przypisać okres inwentaryzacji do zapasu

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz zapas, do którego chcesz przypisać okres inwentaryzacji.
 3. W polu Kod okresu inwentaryzacji wybierz odpowiedni okres inwentaryzacji.
 4. Wybierz przycisk Tak, aby zmienić kod i obliczyć pierwszy okres inwentaryzacji dla zapasu. Przy kolejnym wyborze opcji obliczania okresu inwentaryzacji w dzienniku inwentaryzacji, zapas wyświetli się jako wiersz na stronie Wybór zap. do inwentaryzacji. Następnie można rozpocząć okresowe zliczanie zapasu.

Aby zainicjować zliczanie na podstawie okresów inwentaryzacji w podstawowych konfiguracjach magazynowych

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dziennik inwentaryzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz akcję Oblicz okres inwentaryzacji .

  Otworzy się strona Wybór zap. do inwentaryzacji wyświetlająca zapasy, do których przypisano okresy inwentaryzacji i które należy zliczyć zgodnie z nimi.

 3. Wykonaj inwentaryzację. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby przeprowadzić inwentaryzację.

Aby zainicjować zliczanie na podstawie okresów inwentaryzacji w zaawansowanych konfiguracjach magazynu

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dziennik inwentaryzacji mag., a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz akcję Oblicz okres inwentaryzacji .

  Otworzy się strona Wybór zap. do inwentaryzacji wyświetlająca zapasy, do których przypisano okresy inwentaryzacji i które należy zliczyć zgodnie z nimi.

 3. Wykonaj inwentaryzację. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby przeprowadzić inwentaryzację.

  Uwaga

  Należy policzyć zapas we wszystkich pojemnikach zawierających dany zapas. Jeśli niektóre z wierszy pojemnika, które pobrano do zliczenia zostaną usunięte na stronie Inwentaryzacja mag., w inwentaryzacji nie zostaną zliczone wszystkie zapasy znajdujące się w magazynie. Jeśli niekompletne wyniki zostaną zaksięgowane później w dzienniku inwentaryzacji, zaksięgowane kwoty będą nieprawidłowe.

Aby skorygować stan jednego zapasu

Po zliczeniu stanu zapasu w magazynie można użyć funkcji Koryguj zapasy, aby zarejestrować rzeczywistą ilość zapasów.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz zapas, dla którego chcesz skorygować stan magazynowy, a następnie wybierz akcję Koryguj zapasy.
 3. W polu Nowe zapasy wprowadź ilość zapasów, która ma zostać zarejestrowana dla danego zapasu.
 4. Wybierz przycisk OK.

Stan magazynowy dla zapasu został skorygowany. Nowa ilość jest pokazana w polu Ilość rzeczywista na stronie Kartoteka zapasu.

Można także użyć funkcji Koryguj zapasy jako prostego sposobu umieszczenia zakupionych zapasów w magazynie, jeśli do rejestrowania zakupów nie są używane faktury zakupu lub zamówienia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie zakupów.

Uwaga

Po skorygowaniu stanu zapasów należy zaktualizować go o bieżącą, obliczoną wartość. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przeszacowanie zapasów.

Aby skorygować ilość magazynową dla wielu zapasów w podstawowych konfiguracjach magazynowych

Na stronie Dziennik zapasów można bezpośrednio księgować transakcje zapasów w celu skorygowania stanu zapasów w odniesieniu do zakupów, sprzedaży oraz korekt in-plus lub in-minus bez użycia dokumentów.

Jeżeli dziennik zapasów jest często używany do księgowania takich samych lub podobnych wierszy dziennika, na przykład w odniesieniu do zużycia materiałów, można użyć strony Standardowy dziennik zapasów, aby ułatwić realizację cyklicznego zadania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca ze standardowymi dziennikami.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dzienniki zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
 3. Wybierz akcję Księguj, aby przeprowadzić korekty zapasów.

Aby skorygować ilości w pojemnikach w zaawansowanych konfiguracjach magazynu

Jeśli w lokalizacji używa się bezpośredniego odłożenia i pobrania, do zaksięgowania wszystkich korekt in-plus i in-minus w ilości zapasu, które uznaje się za rzeczywiste zyski (na przykład zapasy zaksięgowane wcześniej jako brakujące, które niespodziewanie zostały zlokalizowane), lub rzeczywiste straty (na przykład uszkodzenie zapasu) używa się strony Dziennik zapasów mag..

W przeciwieństwie do korekt księgowania w dzienniku zapasów magazynowych, użycie dziennika zapasów magazynowych pozwala uzyskać dodatkowy poziom korekty, dzięki czemu rekordy ilości są zawsze bardziej precyzyjne. W ten sposób magazyn ma zawsze dostęp do pełnych informacji na temat tego, ile zapasów jest dostępnych i gdzie są przechowywane. Jednak każda rejestracja korekty nie jest od razu księgowana bezpośrednio w księdze zapasów. W procesie rejestracji pozycje kredytowe i debetowe są wprowadzane do rzeczywistego pojemnika z korektą ilości, a zapis równoważący jest tworzony w pojemniku korekty, czyli w pojemniku wirtualnym bez zapasów rzeczywistych. Pojemnik ten definiuje się w polu Kod pojemnika korekty zapasów w kartotece lokalizacji.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dziennik zapasów mag., a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij informacje w nagłówku.
 3. Wypełnij pole Nr zapasu w wierszu.
 4. Wprowadź pojemnik, w którym są umieszczane zapasy dodatkowe lub te, które zlokalizowano po wcześniejszym uznaniu je za brakujące.
 5. W polu Ilość wprowadź ilość, którą uznano za rozbieżność. Jeśli znaleziono dodatkowe zapasy, wprowadź ilość dodatnią. W przypadku ich braku, wprowadź ilość ujemną.
 6. Wybierz akcję Rejestruj.

Aby zsynchronizować skorygowane zapisy magazynowe z powiązanymi zapisami księgi zapasów

W odpowiednich odstępach czasu, zdefiniowanych w ramach zasad obowiązujących w firmie, należy zaksięgować rekordy pojemników korekty magazynowej w księdze zapasów. W niektórych firmach korekty w księdze zapasów są księgowane codziennie, w innych uzgodnienia przeprowadza się rzadziej.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dziennik zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij pola w każdym wierszu dziennika.
 3. Wybierz akcję Korekta i wypełnij odpowiednie filtry na stronie żądania zadania wsadowego. Korekty są obliczane tylko dla tych zapisów w pojemniku korekty, które spełniają wymagania filtrów.
 4. Na skróconej karcie Opcje w polu Nr dokumentu wprowadź numer ręcznie. Ponieważ dla tego zadania wsadowego nie zdefiniowano żadnej serii numeracji, należy użyć schematu numeracji zdefiniowanego przez magazyn lub wprowadzić datę i inicjały.
 5. Wybierz przycisk OK. Korekty in-plus i in-minus są sumowane dla każdego zapasu i wiersze są tworzone w dzienniku zapasów dla wszystkich zapasów, których ilość jest wartością dodatnią lub ujemną.
 6. Zaksięguj wiersze arkusza, aby wprowadzić rozbieżności w ilościach w księdze zapasów. Ilości zapasów znajdujących się w pojemnikach magazynowych są teraz zgodne z ilościami zapasów w księdze zapasów.

Aby podzielić numer partii zapasu

Jeśli zachodzi konieczność zmiany atrybutów zapisów księgi zapasów, użytkownik może skorzystać z dziennika przesunięć zapasów. Typowe atrybuty do podziału obejmują wymiary i kody kampanii sprzedaży, ale można także wykonywać przesunięcia w ramach systemu poprzez podzielenie kodów pojemników i kodów lokalizacji.

Specjalne kroki mają zastosowanie gdy zachodzi potrzeba podziału numerów seryjnych lub partii oraz dat ich wygaśnięcia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z numerami seryjnymi i numerami partii.

Procedurę przedstawioną w poniższym przykładzie przeprowadza się na podstawie kodu lokalizacji. Kroki te są podobne do tych, które wykonuje się dla pozostałych typów atrybutów zapasów.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dzienniki przesunięć zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio pola na stronie Dziennik przesunięć zapasów.
 3. W polu Kod lokalizacji wprowadź bieżący kod pojemnika dla zapasu.
 4. W polu Nowy kod lokalizacji wprowadź nowy kod lokalizacji danego zapasu.
 5. Wybierz akcję Księguj.

Dodatkowe informacje na temat przenoszenia zapasów przy pełnej kontroli wydanych i przyjętych ilości zamieszczono w artykule Przesunięcie zapasów pomiędzy lokalizacjami.

Zobacz też

Inwentaryzacja na podstawie dokumentów
Zapasy Zarządzanie magazynem
Sprzedaż
Zakup
Praca z Business Central