Table of Contents

Przeszacowanie zapasów

Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość zapasu lub określonego zapisu księgi zapasu, należy skorzystać z dziennika przeszacowania.

Aby przeszacować zapasy

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dziennik przeszacowania, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz akcję Oblicz wartość zapasów.

  3. Na stronie Oblicz wartość zapasów wypełnij wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

  4. Wybierz przycisk OK.

  5. W każdym wierszu na stronie Dziennik przeszacowania w polu Koszt jedn. (przeszacowany) wprowadź nowy koszt jednostkowy. Opcjonalnie, wprowadź nową kwotę razem w polu Wartość zapasów (przeszacow.).

    Wartości właściwych pól zostaną zaktualizowane. Należy zwrócić uwagę, że pole Kwota zawiera rzeczywiście zmienioną wartość zapasów dla wybranego zapisu księgi zapasów. Obliczana jest różnica pomiędzy wartościami pól Wartość zapasów (skalkulow.) oraz Wartość zapasów (przeszacow.).

  6. Po uzupełnieniu wszystkich wierszy w dzienniku przeszacowania, wybierz akcję Księguj.

Zostały utworzone nowe zapisy wyceny odpowiadające zaksięgowanym przeszacowaniom. Nowe wartości można zobaczyć w odpowiednich kartotekach zapasów.

Zobacz też

Szczegóły projektu: Przeszacowanie
Zapasy
Sprzedaż
Zakup
Praca z Business Central