Table of Contents

Przesunięcie zapasów pomiędzy lokalizacjami

Zapasy magazynowe można przenosić między lokalizacje, tworząc zlecenia przesunięcia. Opcjonalnie, można także użyć dziennika przesunięć zapasów.

W przypadku zleceń przesunięcia, przesunięcie wychodzące jest wydawane z jednej lokalizacji i przyjmowane w innej lokalizacji jako przesunięcie przychodzące. Umożliwia to zarządzanie powiązanymi czynnościami magazynowymi i zapewnia większą pewność, że ilości zapasów są poprawnie aktualizowane.

W przypadku dziennika przesunięć, należy po prostu wypełnić pola Kod lokalizacji i Nowy kod lokalizacji. Podczas księgowania dziennika, zapisy księgi zapasów są korygowane w danej lokalizacji. W przypadku gdy stosowana jest ta metoda, zarządzanie nie obejmuje czynności magazynowych.

Uwaga

Jeżeli zapasy zostały zarejestrowane w magazynie bez kodu lokalizacji, na przykład w czasie, gdy firma korzystała tylko z jednego magazynu, zapasów tych nie można przenosić przy użyciu zleceń przesunięcia. Zamiast tego, w celu przeklasyfikowania zapasów z pustego kodu lokalizacji do rzeczywistego kodu lokalizacji należy użyć dziennika przesunięć. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby przenosić zapasy przy użyciu dziennika przesunięć zapasów.

Do przenoszenia zapasów należy skonfigurować lokalizacje i marszruty przesunięcia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie lokalizacji.

Aby przenieść zapasy przy użyciu zlecenia przesunięcia

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenia przesunięcia, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. W nagłówku na stronie Zlecenie przesunięcia wypełnij wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

  Uwaga

  Jeśli na stronie Specyf. marszruty przesunięcia wypełniono pola Lokalizacja zapasów w drodze, Kod spedytora i Usługa spedycyjna podczas konfigurowania marszruty przesunięcia, analogiczne pola w zleceniu przesunięcia zostaną uzupełnione automatycznie.

  Po wypełnieniu pola Usługa spedycyjna datę przyjęcia w lokalizacji docelowej oblicza się poprzez dodanie czasu wydania dla usługi spedycyjnej do daty wydania.

 3. Aby wypełnić wiersze, należy je wprowadzić ręcznie lub wybrać jedną z następujących opcji znajdujących się pod akcją Funkcje:

  • Wybierz akcję Pobierz zawartość pojemnika, aby wybrać istniejące zapasy z określonego pojemnika w lokalizacji.
  • Wybierz akcję Pobierz wiersze przyjęcia, aby wybrać zapasy, które właśnie dostarczono do lokalizacji pierwotnej.

  Jako pracownik magazynu w lokalizacji pierwotnej, kontynuuj wydawanie zapasów.

 4. Wybierz akcję Księguj, opcję Wydanie, a następnie przycisk OK.

  Zapasy znajdują się teraz w drodze między określonymi lokalizacjami, zgodnie z marszrutą przesunięcia.

  Jako pracownik magazynu w lokalizacji pierwotnej, kontynuuj przyjmowanie zapasów. Wiersze zlecenia przesunięcia są takie same jak w przypadku wydań i nie można ich edytować.

 5. Wybierz akcję Księguj, opcję Przyjęcie, a następnie przycisk OK.

Aby przenosić zapasy przy użyciu dziennika przesunięć zapasów

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dzienniki przesunięć zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Na stronie Dziennik przesunięć zapasów wypełnij odpowiednio pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

 3. W polu Kod lokalizacji wprowadź lokalizację, w której zapasy są obecnie magazynowane.

  Uwaga

  Aby przenieść zapasy bez kodu lokalizacji, pole Kod lokalizacji należy pozostawić puste.

 4. W polu Nowy kod lokalizacji wprowadź lokalizację, do której mają być przesuwane zapasy.

 5. Wybierz akcję Księguj.

Zobacz też

Zarządzanie zapasami
Praca z lokalizacjami
Praca z Business Central
Zmiana wyświetlanych funkcji
Ogólna funkcjonalność dla firm