Table of Contents

Śledzenie zapasów z numerami seryjnymi, partii oraz pakietów

W artykule opisano funkcje związane ze śledzeniem zapasów magazynowych, również w zaawansowanych konfiguracjach magazynowych z numerami, które są specyficzne dla każdego zapasu, będącego obiektem indywidualnym, partią lub pakietem. Śledzenie zapasu pozwala śledzić zapasy w wewnętrznych przesunięciach magazynowych oraz dokumentach wychodzących i przychodzących.

Numery seryjne, numery partii i numery pakietów można przypisywać do dowolnego dokumentu wychodzącego lub przychodzącego, a zaksięgowane zapisy śledzenia zapasu są wyświetlane w powiązanych zapisach księgi zapasów. Działanie to można wykonać na stronie Wiersze śledzenia zapasu, którą otwiera się z poziomu dowolnego dokumentu przychodzącego lub wychodzącego.

Macierz pól ilości w górnej części strony Wiersze śledzenia zapasu wyświetla ilości i sumy numerów śledzenia zapasu, definiowane w wierszach. Ilości muszą być zgodne z ilościami wiersza dokumentu, który jest wskazywany przez wartość 0 w polach Niezdefiniowane.

Aplikacja gromadzi informacje o dostępności na stronie Wiersze śledzenia zapasu tylko raz, podczas otwierania tej strony, w celu pomiaru wydajności. Oznacza to, że aplikacja nie aktualizuje informacji o dostępności w czasie, gdy okno jest otwarte, nawet jeśli w tym czasie zachodzą zmiany w zapasach lub innych dokumentach.

Zapasy z przypisanymi numerami seryjnymi i numerami partii mogą być śledzone w łańcuchu dostaw wstecz i do przodu. Funkcja ta jest przydatna w ogólnej kontroli jakości oraz przypadkach wycofania produktów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Śledzenie zapasów -Śledzone zapasy.

Porada

W wersji 2021 release wave 1 można uruchomić aktualizację funkcji Korzystaj z funkcji śledzenia po numerze pakietu w rezerwacjach i systemach śledzenia, która pozwala na pracę nie tylko z numerami seryjnymi i numerami partii, ale również z numerami pakietu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Włączanie nowych funkcji z wyprzedzeniem. Po uruchomieniu funkcji numery pakietu mogą zostać przypisane do wychodzących i przychodzących dokumentów, w taki sam sposób jak w przypadku numerów partii.

Numery i śledzenie zapasu

W ramach procesów magazynowych zapasy mogą być łączone w pakiety, pudła, kontenery itd. Aby móc śledzić zapasy, należy przypisać im unikatowe numery, według których będą identyfikowane. Na przykład, produkowane jest krzesło, które posiada numer zapasu 1900-S. Każde indywidualne krzesło posiada numer seryjny, 1001, ale można również połączyć cztery krzesła w partię,LOT0001, i wysłać krzesła w kontenerze o numerze pakietu CONTAINER010, który zawiera również inne zapasy takie jak LOT0100 ze stolikami bocznymi oraz LOT200 z lampami.

W zależności od konfiguracji, te różne numery są wykorzystywane w Business Central do śledzenia zapasów na różnych etapach zakupów, sprzedaży, operacji magazynowych itd.

Pobieranie numerów w magazynie

Obsługa wychodzących czynności magazynowych z uwzględnieniem numerów seryjnych lub numerów partii to typowe działanie w zarządzaniu procesami magazynowymi.

W niektórych procesach, zapasy magazynowe nie posiadają numerów seryjnych lub numerów partii, a pracownik magazynu musi je przypisać w trakcie obsługi wychodzących czynności magazynowych. Zazwyczaj są to numery wybierane ze wstępnie zdefiniowanej serii numeracji.

W przypadku prostych procesów, zapasy magazynowe posiadają już numery seryjne lub numery partii. Przykładowo, przypisano je podczas obsługi odłożenia i są one automatycznie przenoszone w trakcie wychodzących czynności magazynowych bez udziału pracowników magazynu.

W wyjątkowych przypadkach dotyczących użycia zapasów z numerami seryjnymi i numerami partii, specjalne numery seryjne lub numery partii definiuje się w dokumencie źródłowym, takim jak zamówienie sprzedaży. Pracownik magazynu jest zobowiązany do ich przestrzegania podczas obsługi wychodzących transakcji magazynowych. Przyczyną takiego stanu może być zgłoszone przez odbiorcę żądanie wydania określonej partii zapasu podczas przetwarzania zamówienia. Po utworzeniu dokumentu pobrania zapasu lub pobrania magazynowego z wychodzącego dokumentu źródłowego, w którym numery seryjne lub partii są już zdefiniowane, wszystkie pola na stronie Wiersze śledzenia zapasu w obszarze pobranie zostaną zablokowane do zapisu, z wyjątkiem pola Ilość do realizacji. W takim przypadku wiersze pobrania zapasu określają numery śledzenia zapasu w poszczególnych wierszach pobrania i przyjęcia. Ilość została już podzielona na unikalne kombinacje numerów seryjnych lub partii, ponieważ zamówienie sprzedaży określa numery śledzenia zapasu do wydania.

Dostępność śledzenia zapasu

W przypadku pracy z numerami seryjnymi, numerami partii i numerami pakietu, Business Central oblicza informacje o dostępności oraz wyświetla je na różnych stronach śledzenia zapasu. Dzięki temu, można zobaczyć, jaka część danego numeru partii, pakietu lub numeru seryjnego jest aktualnie używana w innych dokumentach. Pozwala to zmniejszyć liczbę błędów oraz uniknąć niejasności spowodowanych przez podwójne alokacje.

W oknie Wiersze śledzenia zapasu w polu Dostępność, nr partii lub Dostępność, nr seryjny wyświetlana jest ikona ostrzeżenia, jeśli częściowa lub cała wybrana ilość jest już używana w innych dokumentach lub jeżeli numer partii lub numer seryjny jest niedostępny.

Strony Nr partii/Nr seryjny-Lista , Nr partii/Nr seryjny-dostępność oraz Śledzenie zapasu-Wybierz zapisy zapisów wyświetlają informacje o użytej ilości zapasu. Zawierają też następujące informacje.

Pole Opis
Ilość razem Całkowita ilość zapasu znajdująca się aktualnie w magazynie
Wymagana ilość razem Całkowita liczba wymaganych zapasów, które zostaną użyte w tym i innych dokumentach
Aktualna ilość pozostała Liczba wymaganych zapasów, które zostaną użyte w bieżącym dokumencie, ale nie zostały jeszcze zatwierdzone w bazie danych
Aktualna ilość wymagana Liczba wymaganych zapasów, które zostaną użyte w bieżącym dokumencie
Ilość dostępna razem Całkowita ilość zapasów w magazynie pomniejszona o ilość zapasu wymaganego w tym i innych dokumentach (wymagana ilość razem), a także o wymaganą ilość, która nie została jeszcze zatwierdzona w tym dokumencie (aktualna ilość pozostała)

Jeśli praca w oknie Wiersze śledzenia zapasu jest wykonywana przez dłuższy czas lub obsługa danego zapasu wymaga wielu działań, użytkownik może wybrać akcję Odśwież dostępność. Ponadto, dostępność zapasu jest automatycznie sprawdzana po zamknięciu strony, aby upewnić się, że nie występują problemy z dostępnością.

Aby skonfigurować kody śledzenia zapasów

Kod śledzenia zapasu odzwierciedla różne aspekty dotyczące wykorzystania przez firmę numerów seryjnych i numerów partii dla przesuwanych zapasów.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Kody śledzenia zapasu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Nowy.
 3. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
 4. Na skróconych kartach Nr seryjny, Nr partii oraz Nr pakietu zdefiniuj zasady śledzenia zapasów według numerów seryjnych, numerów partii i numerów pakietów.
Uwaga

Aby śledzić wybrane zapasy lub partie w okresie ich istnienia, należy wybrać odpowiednie pola Specjalne śledzenie nr seryj. lub Specjalne śledzenie partii. W rezultacie, podczas obsługi wychodzącej jednostki zapasu o tym samym kodzie śledzenia należy zawsze określić istniejący numer seryjny lub partii do obsługi. Oznacza to, że sprzedaż jednostki zapasu musi nastąpić w odniesieniu do określonej puli numerów seryjnych lub określonego numeru partii w magazynie. Innymi słowy, numer seryjny lub numer partii przypisany do zapasu podczas wprowadzania go do magazynu musi być zgodny z typem zapasu poza magazynem.

Ponieważ to konkretne pole konfiguracji obejmuje wszystkie możliwe transakcje związane z danym zapasem, wybrane zostaną także poszczególne pola przychodzące/wychodzące. Poszczególne pola przychodzące/wychodzące nie są w żaden sposób powiązane z rozliczeniami między zapasami. Pola te definiują przepływ pracy firmy dotyczący sposobu przypisywania numerów śledzenia zapasu.

Aby zdefiniować reguły wygaśnięcia dla numerów seryjnych lub numerów partii

W przypadku niektórych zapasów konieczne może być zdefiniowanie określonych dat ważności i reguł w kodzie śledzenia zapasu. Funkcja ta pozwala monitorować czas wygaśnięcia określonych numerów seryjnych i numerów partii.

 1. W tym celu, należy wybrać istniejący kod śledzenia zapasu, a następnie wybrać akcję Edycja.

 2. Na skróconej karcie Różne zaznacz poniższe pola wyboru.

  Pole Opis
  Ścisła data ważności Określa, czy data wygaśnięcia przypisana do numeru śledzenia zapasu w trakcie jego wprowadzania do magazynu, musi być przestrzegana podczas opuszczania magazynu.
  Wymag. ręczne wprow. daty ważności Określa, że w wierszu śledzenia zapasu datę ważności należy wprowadzić ręcznie.
  Ignoruj daty ważności Określa, że aplikacja nie ma obliczać dat ważności.

Aby skonfigurować gwarancje dla numerów seryjnych i numerów partii

W przypadku niektórych zapasów konieczne może być definiowanie określonych gwarancji na stronie kodu śledzenia zapasu. Funkcja ta pozwala monitorować czas wygaśnięcia gwarancji dla określonych numerów seryjnych lub numerów partii w magazynie.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Kody śledzenia zapasu, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. W tym celu, należy wybrać istniejący kod śledzenia zapasu, a następnie wybrać akcję Edycja.

 3. Na skróconej karcieRóżne wypełnij pole Formuła daty gwarancji, a następnie zaznacz pola wyboru, zgodnie z poniższym.

  Pole Opis
  Formuła daty gwarancji Określa ostatni dzień gwarancji dla zapasu.
  Wymag. ręczne wprow. daty gwar. Określa, że w wierszu śledzenia zapasu datę gwarancji należy wprowadzić ręcznie.

Aby przypisać numery seryjne lub numery partii podczas transakcji przychodzącej

Firmy mogą wymagać możliwości śledzenia zapasów od momentu dostarczenia ich do firmy. W takiej sytuacji, zamówienie zakupu stanowi często główny dokument, nawet jeśli śledzenie zapasu może być obsłużone z poziomu dowolnego dokumentu przychodzącego i jego zaksięgowanych zapisów wyświetlanych w powiązanych zapisach księgi zapasów.

Dokładnymi regułami dotyczącymi obsługi numerów śledzenia zapasu można zarządzać na stronie Kartoteka kodu śledz. zapasu.

Uwaga

Aby użyć numerów śledzenia zapasu w czynnościach magazynowych, należy zaznaczyć pola Śledzenie partii w magazynie i Śledz. nr ser. w magazynie, ponieważ określają one specjalne zasady dotyczące obsługi numerów seryjnych i numerów partii w działaniach magazynowych.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zamówienia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz odpowiedni wiersz dokumentu i na skróconej karcie Wiersze wybierz kolejno akcje Wiersz, a następnie Wiersze śledzenia zapasu.

  Numery seryjne oraz numery partii można przypisywać w następujący sposób:

  • Automatycznie, poprzez wybranie opcji Przypisz nr seryjny lub Przypisz nr partii. , aby przypisać numery seryjne/partii z predefiniowanych serii numeracji.
  • Automatycznie, poprzez wybranie opcji Utwórz dostos. numery seryjne, aby przypisać numery seryjne/partii na podstawie serii numeracji, którą zdefiniowano specjalnie dla otrzymanych zapasów.
  • Ręcznie, poprzez bezpośrednie wprowadzenie numerów seryjnych lub partii, na przykład numerów dostawców.
  • Ręcznie, poprzez przypisanie określonego numeru do każdej jednostki zapasu.
 3. Aby automatycznie przypisać numery seryjne lub numery partii, wybierz akcję Utwórz dostos. numery seryjne.

 4. W polu Własny nr seryjny wprowadź numer początkowy opisowej serii numeracji, na przykład S/N-Vend0001.

 5. W polu Przyrost wprowadź 1, aby określić, że każdy kolejny numer jest większy o 1.

  Pole Ilość do utworzenia zawiera domyślną ilość wiersza, ale można ją zmienić.

 6. Zaznacz pole wyboru Utwórz nowy nr partii, aby zorganizować nowe numery seryjne w oddzielnych partiach.

 7. Wybierz przycisk OK.

Zostanie utworzony numer partii z pojedynczymi numerami seryjnymi w odniesieniu do ilości zapasu w wierszu dokumentu, począwszy od S/N-Vend0001.

Macierz pól ilości w nagłówku wyświetla ilości i sumy numerów śledzenia zapasu, definiowane na stronie. Ilości muszą być zgodne z ilościami wiersza dokumentu, który jest wskazywany przez wartość 0 w polach Niezdefiniowane.

Podczas księgowania dokumentu zapisy śledzenia zapasu są przenoszone do skojarzonych zapisów księgi zapasów.

Aby przypisać numer seryjny lub numer partii podczas transakcji wychodzącej

Istnieją dwa sposoby dodawania numerów seryjnych i partii do transakcji wychodzących:

 • Wybieranie istniejących numerów seryjnych lub numerów partii. Opcja ta ma zastosowanie, gdy numery śledzenia zapasu zostały już przypisane podczas transakcji przychodzącej. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby wybrać numer seryjny lub numer partii z istniejących numerów.
 • Przypisywanie nowych numerów seryjnych lub partii podczas transakcji wyjściowych. Opcja ta ma zastosowanie, gdy numery śledzenia zapasu nie są przypisane do zapasów do momentu ich sprzedaży i gotowości do wydania.

Na stronie Kartoteka kodu śledz. zapasu zdefiniowano różne reguły dotyczące numerów śledzenia zapasu.

Uwaga

Aby przypisać numery śledzenia zapasu w czynnościach magazynowych, w kartotece kodu śledzenia zapasu należy zaznaczyć pola wyboru Śledz. nr ser. w magazynie i Śledzenie partii w magazynie.

 1. Wybierz odpowiedni dokument i na skróconej karcie Wiersze wybierz kolejno akcjeZamówienie , a następnie Wiersze śledzenia zapasu.

  Numery śledzenia zapasu można przypisywać w następujący sposób:

  • Automatycznie, z predefiniowanych serii numeracji: W tym celu, należy wybrać akcję Przypisz nr seryjny lub Przypisz nr partii.
  • Automatycznie, zgodnie z parametrami zdefiniowanymi specjalnie dla zapasu wychodzącego: W tym celu, należy wybrać opcję Utwórz dostos. numery seryjne.
  • Ręcznie, poprzez wprowadzenie numerów seryjnych lub numerów partii bez użycia serii numeracji.
 2. Aby wykonać procedurę, przypisz automatycznie numer seryjny, wybierając opcję Przypisz nr seryjny.

  Pole Ilość do utworzenia zawiera domyślną ilość wiersza, ale można ją zmienić.

 3. Zaznacz pole Utwórz nowy nr partii, aby zorganizować nowe numery seryjne w oddzielnych partiach.

 4. Wybierz przycisk OK, aby utworzyć numer partii i nowe indywidualne numery seryjne, zgodnie z ilością do obsłużenia w powiązanym wierszu dokumentu.

Macierz pól ilości w górnej części strony wyświetla ilości i sumy numerów śledzenia zapasu, definiowane na stronie. Ilości muszą być zgodne z ilościami wiersza dokumentu, który jest wskazywany przez wartość 0 w polach Niezdefiniowane.

Podczas księgowania dokumentu zapisy śledzenia zapasu są przenoszone do skojarzonych zapisów księgi zapasów.

Aby wybrać numer seryjny lub numer partii z istniejących numerów

Podczas pracy z zapasami wymagającymi śledzenia oraz w trakcie tworzenia transakcji wychodzących, w których zapasy są wydawane z magazynu, należy zazwyczaj wybrać numery partii lub numery seryjne z tych zapasów, które już istnieją w magazynie.

Dokładnymi regułami dotyczącymi obsługi numerów śledzenia zapasu można zarządzać na stronie Kod śledzenia zapasu.

Uwaga

Aby obsługiwać numery śledzenia zapasów w czynnościach magazynowych, zapas należy zdefiniować przy użyciu funkcji śledzenia numerów seryjnych/partii w magazynie. Funkcja ta pomaga określić specjalne zasady dotyczące użycia numerów seryjnych i numerów partii w magazynie.

 1. Z dowolnego dokumentu wychodzącego wybierz wiersz, dla którego chcesz wybrać numery seryjne lub partii.

 2. Na skróconej karcie Wiersze wybierz kolejno akcje Akcje, Wiersz lub Zapas, a następnie Wiersze śledzenia zapasu.

 3. Na stronie Wiersze śledzenia zapasu dostępne są trzy opcje umożliwiające określenie numeru partii lub numeru seryjnego:

  • Wybierz pole Nr partii lub Nr seryjny, a następnie numer na stronie Podsumowanie śledzenia zapasu.
  • Wybierz akcję Wybierz zapisy. Strona Wybierz zapisy wyświetla wszystkie numery partii i numery seryjne wraz z informacjami o dostępności.
 4. W polu Wybrana ilość wprowadź ilość dla każdego numeru partii lub numeru seryjnego, która ma zostać użyta.

 5. Po wybraniu przyciskuOK, wybrane informacje dotyczące śledzenia zapasu zostaną przeniesione na stronę Wiersze śledzenia zapasu.

 6. Wpisz lub zeskanuj w numerze śledzenia zapasu.

Macierz pól ilości w nagłówku dynamicznie wyświetla ilości i sumy numerów śledzenia zapasu, które zdefiniowano na stronie. Ilości muszą być zgodne z ilościami wiersza dokumentu, który jest wskazywany przez wartość 0 w polach Niezdefiniowane.

Podczas księgowania wiersza dokumentu informacje o śledzeniu zapasu są przenoszone do skojarzonych zapisów księgi zapasów.

Aby obsługiwać numery seryjne i numery partii w zleceniach przesunięcia

Procedury obsługi numerów seryjnych i numerów partii przesuwanych między różnymi lokalizacjami, są podobne do tych, które stosuje się przy sprzedaży i zakupie zapasów.

Zlecenie przesunięcia jest unikatowe, ponieważ wydanie i przyjęcie są wykonywane z tego samego wiersza przesunięcia. Dlatego, w tym przypadku używa się tego samego wystąpienia strony Wiersze śledzenia zapasu. Oznacza to, że numery śledzenia zapasu, wydane z jednej lokalizacji, muszą zostać przyjęte w innej lokalizacji w niezmienionej formie.

Dokładnymi regułami dotyczącymi obsługi numerów śledzenia zapasu w firmie można zarządzać przy pomocy ustawień tabeli Kod śledzenia zapasu.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zlecenia przesunięcia, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Otwórz zlecenie przesunięcia, które ma zostać przetworzone. Na skróconej karcie Wiersze wybierz kolejno akcje Wiersz, Wiersze śledzenia zapasu a następnie Wydanie.

 3. Na stronie Wiersze śledzenia zapasu przypisz lub wybierz numery seryjne lub numery partii w taki sam sposób, jak dla transakcji zapasów wychodzących.

  When handling serial and lot numbers for transfer items, the items typically have numbers already assigned to them. Therefore, the process typically consists of selecting from existing serial or lot numbers.

 4. Zaksięguj zlecenie przesunięcia, najpierw wydaj, a następnie przyjmij, aby zarejestrować zapasy do przesunięcia, wraz z ich zapisami śledzenia zapasu.

Podczas przesuwania zapasów, strona Wiersze śledzenia zapasu pozostaje zablokowana do zapisu.

Aby obsługiwać numery seryjne i numery partii podczas pobierania wierszy przyjęcia z faktury zakupu

W przypadku użycia funkcji do pobrania zaksięgowanych wierszy przyjęcia lub wydania z powiązanych faktur lub faktur korygujących, wszystkie wiersze śledzenia zapasu w dokumentach magazynowych są przenoszone automatycznie. Dla wierszy tych zostanie jednak użyta specjalna procedura przetwarzania.

Funkcjonalność wspiera obsługę następujących procesów przychodzących:

 • Pobierz wiersze przyjęcia - z faktury zakupu.
 • Pobierz wiersze wydania zwrotu - z faktury korygującej zakupu.

Funkcjonalność wspiera obsługę następujących procesów wychodzących:

 • Pobierz wiersze wydania - z faktury sprzedaży lub połączonych wydań.
 • Pobierz wiersze przyj. zwrotu - z faktury korygującej sprzedaży.

W takich sytuacjach istniejące wiersze śledzenia zapasu są automatycznie kopiowane do faktury lub faktury korygującej. Jednak w oknieWiersze śledzenia zapasu wprowadzanie zmian w numerach seryjnych lub numerach partii nie jest dozwolone. Tylko ilości mogą zostać zmienione.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Otwórz fakturę zakupu dla zapasów, które zakupiono z numerami seryjnymi lub numerami partii.

 3. Z wiersza faktury zakupu na skróconej karcie Wiersze wybierz akcję Pobierz wiersze przyjęcia.

 4. Na stronie Pobierz wiersze przyjęcia wybierz wiersze przyjęcia zawierającego wiersze śledzenia zapasu, a następnie wybierz przycisk OK.

  Dokument źródłowy jest kopiowany do faktury zakupu jako nowy wiersz, a jego wiersze śledzenia zapasu są kopiowane do strony źródłowej Wiersze śledzenia zapasu.

 5. W fakturze zakupu zaznacz przenoszony wiersz przyjęcia.

 6. Na skróconej karcie Wiersze wybierz kolejno akcje Wiersz, a następnie Wiersze śledzenia zapasu, aby wyświetlić przeniesione wiersze śledzenia zapasu.

Zawartości pól Nr seryjny i Nr partii nie podlegają edycji. Można jednak usuwać kompletne wiersze lub zmieniać ilości tak, aby były zgodne ze zmianami wprowadzonymi w wierszu źródłowym.

Aby zarejestrować informacje o numerze seryjnym lub numerze partii

Jeżeli konieczne jest połączenie informacji specjalnych z określonym numerem śledzenia zapasu, na przykład w celu zapewnienia jakości, można to zrobić w kartotece informacyjnej numeru seryjnego lub numeru partii.

 1. Otwórz dokument, do którego przypisano numer seryjny lub numer partii.

 2. Otwórz stronę Wiersze śledzenia zapasu dla dokumentu.

 3. Wybierz, na przykład, akcję Nr seryjny - kartoteka inform..

  Pola Nr seryjny i Nr partii zostały wstępnie wypełnione danymi z wiersza śledzenia zapasu.

 4. W polu Opis wprowadź krótką informację, na przykład warunek zapasu.

 5. Wybierz akcję Komentarz, aby utworzyć oddzielny rekord komentarza.

 6. Zaznacz pole wyboru Zablokowane, aby wykluczyć numer seryjny lub numer partii z transakcji.

Kartoteki informacji numerów seryjnych i partii mogą być później modyfikowane.

Aby zmodyfikować informacje o istniejącym numerze seryjnym lub numerze partii

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz zapas posiadający kod śledzenia zapasu wraz z informacjami o numerze seryjnym lub numerze partii.
 3. Z poziomu strony Kartoteka zapasu wybierz kolejno akcje Zapisy , a następnie Zapisy księgi.
 4. Wybierz pole Nr partii lub Nr seryjny. Jeśli istnieją informacje o numerze śledzenia zapasu,otworzy się strona Lista informacji o numerach partii lub Lista informacji o numerach seryjnych.
 5. Wybierz kartotekę, a następnie akcję Nr partii/Nr seryjny - kartoteka inform..
 6. Zmodyfikuj tekst krótkiego opisu, rekord komentarza lub zawartość pola Zablokowane.

Nie można modyfikować numerów seryjnych, numerów partii ani ilości. Aby to zrobić, należy przeklasyfikować odpowiedni zapis księgi zapasów. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby podzielić numery seryjne lub numery partii.

Aby podzielić numery seryjne lub numery partii

Przeklasyfikowanie śledzenia zapasu polega na zmianie numeru seryjnego lub numeru partii na nowy lub zmianie daty ważności na nową. W przypadku pracy z partiami, istnieje możliwość scalenia wielu partii w jedną. Działania te wykonuje się przy użyciu dziennika przesunięć zapasów.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature. i wprowadź Dziennik przesunięć zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wprowadź odpowiednie informacje w wierszu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach Inwentaryzacja na podstawie dokumentów lub Zliczanie, korekta i podział zapasów przy pomocy dzienników.

 3. Wybierz akcję Wiersze śledzenia zapasu.

 4. W polu Nr seryjny lub Nr partii wybierz bieżący numer seryjny lub nr partii.

 5. Jeżeli chcesz wprowadzić nowy numer śledzenia zapasu, wprowadź go w polu Nowy nr seryjny lub Nowy nr partii. Można także scalić jedną lub więcej partii w jedną nową lub istniejącą.

  Uwaga

  Należy pamiętać, że podczas ponownego klasyfikowania dat wygaśnięcia zapasy z najwcześniejszymi datami ważności dla transakcji wychodzących są sugerowane jako pierwsze. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Pobranie według FEFO.

 6. Aby wprowadzić nową datę ważności numeru seryjnego lub numeru partii, należy ją wprowadzić w polu Nowa data ważności.

  Ważne

  W przypadku przeklasyfikowania partii do tego samego numeru partii, ale z inną datą ważności, należy podzielić całą partię, używając wiersza dziennika przesunięć zapasu. W przypadku przeklasyfikowania więcej niż jednej partii do jednego nowego numeru partii, co oznacza, że scalana jest więcej niż jedna partia w ramach jednej nowej partii, należy wprowadzić taką samą nową datę ważności dla wszystkich partii. W przypadku przeklasyfikowania jednej istniejącej partii do drugiej istniejącej partii, której przypisano inną datę ważności, należy użyć daty ważności przypisanej drugiej partii. Jeżeli pole Nowa data ważności pozostanie puste, numer partii lub seryjny zostanie przeklasyfikowany z pustą datą ważności.

 7. Jeżeli istnieją informacje o poprzednim numerze seryjnym lub partii, można je skopiować do nowego numeru seryjnego lub numeru partii.

  1. Na stronie Wiersze śledzenia zapasu wybierz kolejno akcje Nowy nr seryjny - informacje lub Nowy nr partii - informacje.
  2. Aby skopiować informacje z poprzedniego numeru seryjnego lub partii, wybierz akcję Kopiuj informacje.
  3. W oknie Strona listy wybierz numer seryjny lub partii, z której chcesz kopiować, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. W celu zmodyfikowania istniejących informacji dotyczących numeru seryjnego lub partii, można zarejestrować informacje o numerze partii lub serii.

 9. Zaksięguj dziennik, aby połączyć odnowione numery śledzenia zapasu lub daty ważności z powiązanym zapisem księgi zapasów

Zobacz też

Śledzenie zapasów -Śledzone zapasy
Zapasy
Szczegóły projektu: Śledzenie zapasu
Szczegóły projektu - śledzenie i rezerwacje zapasu
Rezerwacje zapasów
Praca z Business Central