Table of Contents

Konfigurowanie zapasów

Zarządzanie czynnościami magazynowymi i wyceną zapasów jest możliwe po wcześniejszym skonfigurowaniu reguł i wartości definiujących zasady magazynowania organizacji.

Ustawienia te pozwalają zapewnić lepszą obsługę klienta oraz optymalizować łańcuch dostaw, usprawniając zarządzanie zapasami w różnych lokalizacjach. Użytkownik może kupować, przechowywać lub sprzedawać zapasy, a także przesuwać je między lokalizacjami.

Po zdefiniowaniu zapasów, można zarządzać różnymi procesami związanymi z transakcjami na zapasach. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach Zarządzanie zapasami i Zarządzanie magazynem.

Aby Zobacz
Wprowadzić ogólne ustawienia zapasów, takie jak serie numeracji oraz zdefiniować sposób wykorzystania lokalizacji. Konfigurowanie ogólnych informacji o zapasach
Skonfigurować wydajny model dystrybucyjny obejmujący różne lokalizacje i centra kompetencyjne przypisywane partnerom biznesowym lub pracownikom. Praca z centrami kompetencyjnymi
Zarządzać zapasami w wielu lokalizacjach oraz marszrutami przesunięcia. Konfigurowanie lokalizacji
Tworzyć kartoteki zapasów dla zapasów magazynowych i pozamagazynowych, a także przedmiotów serwisu będących podstawą działalności handlowej. Rejestrowanie nowych zapasów
Użyć funkcji Kopiuj zapas do szybkiego utworzenia nowej kartoteki zapasu na podstawie istniejącego zapasu. Kopiowanie istniejących zapasów w celu utworzenia nowych zapasów
Dowiedzieć się, w jaki sposób wypełnić pole Typ w kartotekach zapasu, zgodnie z docelowym przeznaczeniem zapasu. O typach zapasów
Konfigurować wiele jednostek miary dla zapasu, które można użyć jako alternatywne jednostki miary, na przykład w transakcjach sprzedaży, zakupu lub produkcji. Konfigurowanie jednostek miary zapasu
Rejestrować informacje dotyczące zapasów przechowywanych w określonej lokalizacji lub określonym wariancie, jako uzupełnienie kartotek zapasów. Konfigurowanie jednostek składowania zapasu
Przypisywać zapasy do kategorii i atrybutów, aby ułatwić nabywcom ich wyszukiwanie. Definiowanie kategorii zapasów
Zaimportować w jednym kroku wiele obrazów zapasów z pliku zip,w którym pliki zostały nazwane zgodnie z numerami zapasów. Import wielu obrazów zapasów
Określić domyślne raporty, które mają być używane w różnych typów dokumentów. Wybór raportów w Business Central

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Zarządzanie zapasami
Zarządzanie zakupami
Zarządzanie sprzedażą
Praca z Business Central
Ogólna funkcjonalność dla firm