Table of Contents

Rejestrowanie zużycia i produkcji dla jednego wiersza zwolnionego zlecenia produkcyjnego

To zadanie wykonawcze jest wykonywane na stronie Dziennik kontroli produkcji. Dziennik ten łączy funkcje oddzielnego dziennika zużycia i dzienników produkcyjnych. Dostęp do połączonego dziennika jest możliwy bezpośrednio ze zwolnionego zlecenia produkcyjnego. Jego głównym celem jest ręczne księgowanie zużycia komponentów, ilości wyprodukowanych zapasów końcowych oraz czasu pracy poświęconego na operacje. Wartości są księgowane w zapisach księgi w ramach zwolnionego zlecenia produkcyjnego. Ilości zużycia są księgowane jako ujemne zapisy księgi zapasów, ilości wyprodukowane są księgowane jako dodatnie zapisy księgi, a czas pracy jest księgowany jako zapisy księgi zdolności produkcyjnych. Tak zaksięgowane wartości mogą być też wyświetlane na dole dziennika jako ilości rzeczywiste.

Uwaga

Ponieważ dane dotyczące zużycia są przetwarzane razem z danymi dotyczącymi ilości wyprodukowanych, dziennik oferuje możliwość wyświetlania połączonych komponentów i operacji w logicznej strukturze procesu. Komponenty są wymienione pod odpowiednią operacją. Wymaga to użycia kodu powiązania marszruty.

Uwaga

Komponenty bez kodu powiązania marszruty są wymienione w dzienniku w pierwszej kolejności.

Aby zarejestrować zużycie i produkcję

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Zwolnione zlecenia prod., a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Otwórz gotowe na zarejestrowanie zwolnione zlecenie produkcyjne, a następnie na skróconej karcie Wiersze wybierz akcję Wiesz, a następnie wybierz akcję Dziennik kontroli produkcji.

  Otworzy się strona Dziennik kontroli produkcji, pokazująca wiersze dzienników dla wierszy zleceń produkcyjnych według stron Komponent zlecenia prod. i Marszruta zlecenia produkc.. Wiersze te pochodzą z BOM-u produkcyjnego i marszrut przypisanych do produkowanych zapasów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie BOM-ów produkcyjnych.

 3. W polu Data księgowania na górze dziennika wprowadź datę księgowania, która odnosi się do wszystkich wierszy. Data robocza jest wprowadzana domyślnie. Pole to umożliwia szybkie wyrównanie dat księgowania we wszystkich wierszach, których to dotyczy.

  Uwaga

  Daty księgowania wprowadzone w indywidualnych wierszach zastępuje to pole.

 4. W polu Filtr metody kalk. zużycia na górze dziennika możesz wybrać, czy chcesz także wyświetlić zużycie i produkcję, księgowane automatycznie zgodnie z metodami rozliczania zdefiniowanymi odpowiednio dla danego zapasu i zasobu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Włączenie zużyć komponentów zgodnie z produkcją operacji.

 5. Kontynuuj, aby wprowadzić odpowiednie ilości zużycia oraz produkcji w edytowalnych polach.

  W dzienniku wyświetlane są tylko odpowiednie pola dla każdego typu wiersza. Pozostałe pola pozostają puste i są zabezpieczone przed zapisem.

  Po otwarciu dziennika w polach są wstępnie wstawione ilości do zaksięgowania. Jeżeli do tej pory nic nie zostało zaksięgowane, we wszystkich polach domyślnie zostaną wstawione ilości przewidywane, przeniesione ze zlecenia produkcyjnego. Jeżeli dokonano częściowego księgowania, pola ilość w wierszach będą pokazywać pozostałą ilość. Ilości i czasy zaksięgowane dla zlecenia są wyświetlane w dolnej części dziennika jako rzeczywiste zapisy.

  Istnieje możliwość ustawienia wartości, które mają być ustawione w polu Ilość wyprodukowana przy pierwszym otwarciu dziennika. Można to zrobić na stronie Ustawienia produkcji na skróconej karcie Ogólne, w polu Wstępne ust. ilości wyprod..

  Uwaga

  Tylko ilość wyprodukowana w ostatnim wierszu dziennika o typie zapisu Wyjście dostosuje poziom zapasów podczas księgowania dziennika. Z tego powodu nie należy księgować dziennika z przewidywaną ilością wyprodukowaną ustawioną na ostatnim wierszu wyjścia dopóki wszystkie zapasy końcowe nie zostaną rzeczywiście wyprodukowane.

 6. Wybierz pole Zakończone wierszy produkcji, aby zaznaczyć, że operacja została zakończona. Pole to jest powiązane z polem Stan marszruty w wierszu marszruty zlecenia produkcyjnego.

 7. Wybierz akcję Księguj, aby zarejestrować wprowadzone ilości, a następnie zamknąć dziennik.

Jeżeli pozostaną jakieś wartości do zaksięgowania, dziennik będzie je zawierał przy następnym otwarciu. Zaksięgowane wartości są pokazane w dolnej części dziennika jako wartości rzeczywiste.

Uwaga

W przypadku, gdy zużywany zapas jest zablokowany, dziennik nie zaksięguje ilości zużycia tego zapasu. Jeżeli stanowisko lub gniazdo robocze jest zablokowane, dziennik nie zaksięguje ilości wyprodukowanej ani czasu przetwarzania dla danego wiersza produkcji.

Uwaga

Jeżeli dziennik zostanie zamknięty bez zaksięgowania, zmiany nie zostaną zapisane.

Ostrzeżenie

Strona Dziennik kontroli produkcji nie może być używana przed dwóch użytkowników jednocześnie. Oznacza to, że jeżeli użytkownik 2 otworzy stronę i wprowadzi dane, podczas gdy użytkownik 1 już korzysta ze strony, użytkownik 2 może utracić wprowadzone dane w momencie, gdy użytkownik 1 zamknie stronę.

Zobacz też

Produkcja
Konfigurowanie produkcji
Planowanie
Zapasy
Zakupy
Praca z Business Central