Table of Contents

Podwykonawstwo produkcji

Zlecanie podwykonawstwa wybranych operacji dostawcy jest powszechne w wielu firmach produkcyjnych. Podwykonawstwo może być rzadkim zjawiskiem lub integralną częścią wszystkich procesów produkcyjnych.

Business Central zapewnia kilka narzędzi służących do zarządzania pracą podwykonawców:

 • Gniazda robocze z przypisanym dostawcą: Funkcja pozwala na skonfigurowanie gniazda roboczego, które jest powiązane z dostawcą (podwykonawcą). Nazywa się je gniazdem roboczym podwykonawstwa. Gniazdo robocze podwykonawstwa można określić w operacji marszruty, co pozwala na proste przetwarzanie działań podwykonawcy. Dodatkowo, koszt operacji może być wyznaczony w marszrucie lub poziomie gniazda roboczego.
 • Koszt gniazda roboczego na podstawie jednostek lub czasu: Funkcja pozwala określić, czy koszty związane z gniazdem roboczym będą naliczane na podstawie czasu produkcji czy stałej opłaty za jednostkę. Mimo, że podwykonawcy zazwyczaj rozliczają się używając stałej opłaty za jednostkę, aplikacja rozpoznaje obie opcje (Czas produkcji oraz stałą opłatę za jednostkę).
 • Arkusz podwykonawcy: Funkcja pozwala na znalezienie zleceń produkcyjnych z materiałami gotowymi do wysyłki do podwykonawcy, a następnie utworzenie automatycznie zamówienia zakupu dla operacji podwykonawcy z marszrut zlecenia produkcyjnego. Aplikacja automatycznie księguje opłaty zamówienia zakupu w zleceniu produkcyjnym podczas księgowania zamówienia zakupu. Z arkusza podwykonawcy są dostępne i mogą być używane tylko zlecenia produkcyjne o stanie zwolnione.

Gniazda robocze podwykonawców

Gniazda robocze podwykonawców są konfigurowane tak samo jak zwykłe gniazda robocze, ale wymagają dodatkowych informacji. Są przypisane do marszrut tak samo jak inne gniazda robocze.

Pola gniazd roboczych podwykonawców

Pole Nr podwykonawcy wyznacza gniazdo robocze jako gniazdo robocze podwykonawcy. W polu można wprowadzić numer podwykonawcy, który zaopatruje dane gniazdo robocze. Pole może być wykorzystane do zarządzania zewnętrznymi gniazdami roboczymi, które w ramach umowy wykonują przetwarzanie.

Jeśli umowa zawarta z dostawcą, dotycząca podwykonawstwa, zakłada różne stawki dla każdego procesu, należy wybrać pole Specyficzny koszt jednostkowy. Pozwala to na skonfigurowanie każdego wiersza marszruty i oszczędza czas ponownego wprowadzania każdego zamówienia zakupu. Koszt w wierszu marszruty jest wykorzystywany podczas przetwarzania zamiast kosztu w polach kosztu gniazda roboczego. Wybór pola Specyficzny koszt jednostkowy oblicza koszt dostawcy dla każdej operacji marszruty.

Jeśli umowa podwykonawstwa zakłada jedną stawkę na dostawcę, pole Specyficzny koszt jednostkowy powinno pozostać puste. Koszty zostaną skonfigurowane poprzez wypełnienie pól Bezpośredni koszt jednostkowy, Koszt pośredni (%) oraz Stawka narzutów.

Marszruty, w których są używane gniazda robocze podwykonawców

Gniazda robocze podwykonawców mogą być używane dla operacji w marszrutach w taki sam sposób jak zwykłe gniazda robocze.

Można skonfigurować marszrutę, która używa zewnętrznego gniazda roboczego jako standardowego kroku operacyjnego. Alternatywnie, można zmodyfikować marszrutę określonego zlecenia produkcyjnego, aby zawierała zewnętrzną operację. Może się to okazać potrzebne w przypadku nagłego wypadku, takiego jak niedziałający poprawnie serwer lub podczas tymczasowego okresu wyższego zapotrzebowanie, gdzie praca wykonywana zazwyczaj wewnątrz firmy musi być przesłana do podwykonawcy.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie marszrut.

Obliczanie arkuszy podwykonawców i tworzenie zamówień zakupu od podwykonawców

Po obliczeniu arkusza podwykonawcy, tworzony jest odpowiedni dokument, w tym przypadku zamówienie zakupu.

Strona Arkusz podwykonawcy działa tak samo jak strona Arkusz planowania poprzez obliczenie potrzebnych dostaw, w tym przypadku zamówień zakupu, które są sprawdzane w arkuszu, a następnie tworzone przy użyciu funkcji Wykonaj komunikat akcji.

Uwaga

Z arkusza podwykonawcy są dostępne i mogą być używane tylko zlecenia produkcyjne o stanie Zwolnione.

Aby obliczyć arkusz podwykonawcy

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Arkusz podwykonawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Aby obliczyć arkusz, wybierz akcję Oblicz podwykonawców.

 3. Na stronie Oblicz podwykonawców skonfiguruj filtry operacji podwykonawców lub gniazd roboczych gdzie są wykonywane, aby obliczyć tylko odpowiednie zlecenia produkcyjne.

 4. Wybierz przycisk OK.

  Sprawdź wierze na stronie Arkusz podwykonawcy. Informacje w tym arkuszu pochodzą ze zlecenia produkcyjnego i wierszy marszruty zlecenia produkcyjnego, i przepływają do zamówienia zakupu po utworzeniu danego dokumentu. Wiersz może zostać usunięty z arkusza bez wpływu na oryginalne informacje, tak samo jak w innych arkuszach. Informacje pojawią się ponownie podczas następnego uruchomienia funkcji Oblicz podwykonawców.

Aby utworzyć zamówienie zakupu od podwykonawcy

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Arkusz podwykonawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Wykonaj komunikat akcji.
 3. Wybierz pole Drukuj zamówienia, aby wydrukować zamówienie zakupu w momencie jego utworzenia.
 4. Wybierz przycisk OK.

Jeśli wszystkie operacje podwykonawcy są wysyłane do tej samej lokalizacji dostawcy, utworzone zostanie tylko jedno zamówienie zakupu.

Wiersz arkusza, który przekształcono w zamówienie zakupu zostanie usunięty z arkusza. Po utworzeniu zamówienie zakupu przestanie być ponownie wyświetlane w arkuszu.

Księgowanie zamówień zakupu od podwykonawcy

Utworzone zamówienia zakupu od podwykonawcy mogą zostać zaksięgowane. Wraz z przyjęciem zamówienia w zleceniu produkcyjnym jest księgowany zapis księgi zdolności produkcyjnych, a z jego zafakturowaniem — koszt bezpośredni zamówienia zakupu.

Aby zaksięgować zamówienie zakupu od podwykonawcy

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zamówienia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Otwórz zamówienie zakupu utworzone z arkusza podwykonawcy.

  W wierszach zamówienia zakupu można zobaczyć informacje dostępne w arkuszu. Pola Nr zlecenia produkcyjnego, Nr wiersza zlecenia produkcyjnego, Nr operacji oraz Nr gniazda roboczego są wypełnione informacjami ze źródłowego zlecenia produkcyjnego.

 3. Wybierz akcję Księguj.

Zapis dziennika produkcji jest automatycznie księgowany dla zlecenia produkcyjnego, gdy zakup jest księgowany jako przyjęty. Dotyczy to tylko sytuacji, w której operacja podwykonawcy jest ostatnią operacją marszruty zlecenia produkcyjnego.

Przestroga

Automatyczne księgowanie produkcji wciąż realizowanego zlecenia produkcyjnego podczas przyjmowania zapasów podwykonawcy może nie być pożądane. Powodem może być fakt, że księgowana przewidywana ilość wyprodukowana może różnić od rzeczywistej ilości oraz że data księgowania automatycznego wyjścia może być myląca.

Aby uniknąć księgowania przewidywanej produkcji zlecenia produkcyjnego podczas przyjęcia zakupów podwykonawcy, należy upewnić się, że operacja podwykonawcy nie jest ostatnią operacją. Alternatywnie, należy wstawić nową ostatnią operację dla ostatecznej ilości wyprodukowanej.

Gdy zamówienie zakupu jest księgowane jako zafakturowane, koszt bezpośredni zamówienia zakupu jest księgowany w produkcji.

Zobacz też

Produkcja
Konfigurowanie produkcji
Planowanie
Zapasy
Zakupy
Praca z Business Central