Table of Contents

Korzystanie z zasobów dla zleceń

Użycie zasobów jest rejestrowane w dzienniku zlecenia, aby śledzić koszty, ceny i typy prac związane ze zleceniami. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie zużycia na zleceniach.

Uwaga

Można również zakupić zewnętrzne zasoby, aby na przykład zafakturować dostawcę za dostarczoną pracę. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie zakupów.

Użycie zasobu może być zaksięgowane również w dzienniku zasobu. Zapisy zaksięgowane w dzienniku zasobu nie mają wpływu na księgę główną.

Aby przypisać zasoby do zleceń

Zasoby są przypisywane do zleceń poprzez utworzenie dla zlecenia wierszy planowania zlecenia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie zleceń.

Aby zarejestrować zużycie zasobu w zleceniu

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Dzienniki zleceń, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz odpowiednią instancję dziennika zlecenia, a następnie wypełnij odpowiednio pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
 3. Po zakończeniu wprowadzania danych w dzienniku, wybierz akcję Księguj.

Aby skorygować ceny zasobu

Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania zmiany kosztów lub cen dużej liczby zasobów, można użyć zadania wsadowego .

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Korygowanie kosztów/cen zasobów, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio pola, a następnie wybierz przycisk OK.
Uwaga

Zadanie wsadowe nie tworzy, ani nie koryguje kosztów lub cen zasobów. Zmienia jedynie zawartość pola kartoteki zasobu wybranego w polu Koryguj pole zadania wsadowego. Korekta zostanie natychmiast zastosowana dla zasobów, dlatego warto sprawdzić współczynniki korekty przed uruchomieniem zadania wsadowego.

Aby uzyskać sugestie zmian ceny zasobu na podstawie istniejących cen alternatywnych

Jeżeli zdefiniowano już ceny alternatywne niektórych zasobów, do zdefiniowania wielu alternatywnych cen zasobów można użyć zadania wsadowego.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zmiany cen zasobu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Sugerowanie zmian cen zasobu (Cena), a następnie wypełnij odpowiednio pola.
 3. Wybierz przycisk OK.
 4. Po zakończeniu zdania wsadowego, strona Zmiany cen zasobu będzie wyświetlać wyniki zlecenia wsadowego.

Aby uzyskać sugestie zmian cen zasobów na podstawie cen standardowych

Jeżeli zachodzi potrzeba skonfigurowania wielu alternatywnych cen zasobów opartych na cenach standardowych z kartotek zasobów, można użyć zadania wsadowego.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zmiany cen zasobu, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Sugerowanie zmian cen zasobu (Zasób), a następnie wypełnij odpowiednio pola.
 3. Wybierz przycisk OK.
 4. Po zakończeniu zdania wsadowego, strona Zmiany cen zasobu będzie wyświetlać wyniki zlecenia wsadowego.

Aby uzyskać sugestie zmian cen zasobów na podstawie cen alternatywnych

Jeżeli zdefiniowano już ceny alternatywne niektórych zasobów, do zdefiniowania wielu alternatywnych cen zasobów można użyć zadania wsadowego.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Sugerowanie zmian cen zasobu. (Cena), a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio pola.
 3. Wybierz przycisk OK.
 4. Po zakończeniu zdania wsadowego, strona Zmiany cen zasobu będzie wyświetlać wyniki zlecenia wsadowego.

Zobacz też

Zarządzanie projektem
Finanse
Zakup
Sprzedaż
Praca z Business Central