Table of Contents

Kalkulacja data obietnicy zamówienia

Firma musi mieć możliwość informowania nabywców o datach dostawy zamówienia. Korzystając ze strony Wiersze obietnic zamówień, można przygotować informacje dla nabywcy bezpośrednio z poziomu zamówienia sprzedaży.

Na podstawie znanych i przewidywanych dat dostępności zapasu Business Central oblicza datę wydania oraz dostawy. Informacje te można przekazać dalej nabywcy.

Po wprowadzeniu żądanej daty dostawy w wierszu zamówienia sprzedaży, data ta zostanie użyta jako punkt wyjścia przy następujących obliczeniach:

 • żądana data dostawy - czas wydania = planowana data wydania
 • planowana data wydania - czas czynności magazynowych na wyjściu = data wydania

Jeśli zapasy są dostępne do pobrania w dniu wskazywanym przez datę wydania, proces sprzedaży może być kontynuowany. Jeśli w dniu tym zapasy nie są dostępne do pobrania, wyświetlone zostanie ostrzeżenie dotyczące braku zapasu na stanie.

Jeśli dla wiersza zamówienia sprzedaży nie określono żądanej daty dostawy lub zamówienie sprzedaży nie może zostać zrealizowane w terminie określonym przez żądaną datę dostawy, aplikacja oblicza najwcześniejszą datę dostępności zapasów. Data ta jest wprowadzana w polu Data wydania w odpowiednim wierszu. Planowana data wydania zapasów oraz data dostarczenia zapasów do nabywcy obliczane są przy pomocy następujących formuł:

 • data wydania + czas czynności mag. na wyjściu = planowana data wydania
 • planowana data wydania + czas wydania = planowana data dostawy

Obietnice zamówień

Funkcja Obietnice zamówień umożliwia składanie obietnic dotyczących określonej daty wydania lub dostawy zamówienia. Program oblicza datę w ramach planowania dostępności zapasów lub planowania zasobów związanych z dostawą i tworzy wiersze zamówienia z uwzględnieniem dat zaakceptowanych przez użytkownika. Funkcja umożliwia obliczenie najwcześniejszego możliwego terminu dostępności zapasu dla wydania lub dostawy, a także utworzenie wierszy zapotrzebowania dla dat zaakceptowanych przez użytkownika w sytuacji, gdy zapasy należy najpierw zakupić lub wyprodukować.

Obietnice zamówień w Business Central działają w oparciu o dwa mechanizmy:

 • Dostępne do obiecania (ATP)
 • Możliwe do obiecania (CTP)

Dostępne do obiecania

Zgodnie z koncepcją Dostępne do obiecania (ATP), daty oblicza się na podstawie systemu rezerwacji. Po wybraniu tej opcji, aplikacja wykonuje kontrolę dostępności niezarezerwowanych ilości zapasów magazynowych w odniesieniu do planowanej produkcji, zakupów, przesunięć i zwrotów sprzedaży. Na podstawie tych informacji, Business Central automatycznie oblicza datę dostawy dla zamówienia nabywcy, ponieważ zapasy są dostępne w magazynie lub w planowanych przyjęciach.

Możliwe do obiecania

Funkcja Możliwe do obiecana (CTP) bazuje na scenariuszu „co jeśli” i dotyczy tylko tych ilości zapasu, które nie są dostępne w magazynie oraz w zaplanowanych zamówieniach. Na podstawie tego scenariusza, Business Central oblicza najwcześniejszą datę dostępności zapasu do produkcji, zakupu lub przeniesienia.

Przykład

Jeśli nabywca złożył zamówienie na 10 sztuk zapasu, a 6 sztuk jest dostępnych w magazynie lub zaplanowanych zamówieniach, kalkulacja Możliwe do obiecania będzie dotyczyć zakupu 4 sztuk zapasu.

Obliczenia

W trakcie obliczania daty dostawy dla nabywcy Business Central wykonuje dwa zadania:

 • oblicza najwcześniejszą datę dostawy w sytuacji, gdy nabywca nie określił wymaganej daty dostawy,
 • sprawdza, czy data dostawy żądana przez nabywcę lub uzgodniona z nabywcą jest realistyczna.

Jeśli nabywca nie określił wymaganej daty dostawy, datą wydania będzie data robocza i to na jej podstawie będzie określana dostępność zapasu. Jeśli zapas jest dostępny w magazynie, Business Central wykonuje kalkulację do przodu, która pozwala określić, kiedy zamówienie może być dostarczone. Kalkulację można wykonać przy pomocy następujących formuł:

 • Data wydania + Czas czynności mag. na wyjściu = Planowana data wydania
 • Planowana data wydania + Czas wydania = Planowana data dostawy

Następnie Business Central sprawdza przy pomocy kalkulacji wstecz, czy obliczona data dostawy jest realistyczna oraz kiedy zapas musi być dostępny, aby dotrzymać uzgodnionego terminu. Kalkulację można wykonać przy pomocy następujących formuł:

 • Planowana data dostawy - Czas wydania = Planowana data wydania
 • Planowana data wydania - Czas czynności mag. na wyjściu = Data wydania

Daty wydania używa się podczas kontroli dostępności zapasów. Jeśli zapas w danym dniu jest dostępny, Business Central potwierdza możliwość zrealizowania dostawy w żądanym/uzgodnionym terminie i wyznacza planowaną datę dostawy równą żądanej/uzgodnionej dacie dostawy. Jeśli zapas nie jest dostępny, wyświetli się pusta data, a osoba przetwarzająca zamówienia może użyć funkcji CTP (Możliwe do obiecania).

Na podstawie nowych dat i godzin zostaną obliczone wszystkie powiązane daty zgodnie z formułami przedstawionymi wcześniej w tej sekcji. Kalkulacja przy pomocy funkcji CTP (Możliwe do obiecania) zajmuje więcej czasu, ale umożliwia obliczenie precyzyjnego terminu, w którym nabywca może spodziewać się dostawy zapasu. Daty obliczone przy pomocy funkcji CTP są widoczne w polach Planowana data dostawy i Najwcześniejsza data wydania na stronie Wiersze obietnic zamówień.

Osoba przetwarzająca zamówienia kończy proces CTP poprzez zaakceptowanie dat. Oznacza to, że dla zapasu zostanie utworzony wiersz planowania i zapis rezerwacji przed obliczonymi datami, aby zagwarantować realizację zamówienia.

Oprócz zewnętrznych obietnic zamówień wykonywanych na stronie Wiersze obietnic zamówień użytkownik może składać obietnice dotyczące dat wewnętrznych lub zewnętrznych dostaw dla zestawień komponentów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Wyświetlanie dostępności zapasów.

Aby zdefiniować obietnice zamówień

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Ustawienia obietnic zamówień, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wprowadź numer i kod jednostki czasu w polu Rezerwa (czas). Należy wybrać jeden z następujących kodów.

  Kod Opis
  d Dzień kalendarzowy
  t Tydzień
  m Miesiąc
  k Kwartał
  r Rok

  Na przykład, „3t” oznacza, że czas rezerwy wynosi trzy tygodnie. Aby oznaczyć bieżący okres, do kodu należy dodać prefiks „b”. Na przykład, aby ustawić bieżący miesiąc dla czasu rezerwy, należy wprowadzić wartość bm.

 3. Wprowadź serię numeracji w polu Seria num. obietnicy zamówienia poprzez wybranie wiersza z listy na stronie Seria numeracji.

 4. Wprowadź szablon obietnicy zamówienia w polu Szablon obietnic zamówień poprzez wybranie wiersza z listy na stronie Lista szabl. arkusza zapotrz..

 5. Wprowadź arkusz zapotrzebowania w polu Arkusz obietnic zamówień poprzez wybranie wiersza z listy na stronie Nazwy ark. zapotrzebowania.

Aby wprowadzić czas czynności magazynowych na wejściu na stronie ustawień zapasów

Aby zdefiniować czas czynności magazynowych na wejściu, który ma być uwzględniany podczas obliczania obiecanego terminu zamówień dla wiersza zakupu, należy określić ten czas jako domyślny dla zapasów i dla danej lokalizacji.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Ustawienia zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. W polu na skróconej karcie Ogólne w polu Czas czynności mag. na wejściu wprowadź liczbę dni, która ma być uwzględniana podczas obliczania wartości obietnic zamówień.
Uwaga

Jeśli pole Czas czynności mag. na wejściu w oknie Kartoteka lokalizacji jest wypełnione dla danej lokalizacji, wprowadzona wartość będzie używana jako domyślny czas czynności magazynowych na wejściu.

Aby wprowadzić czas czynności magazynowych na wejściu w kartotekach lokalizacji

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Lokalizacja, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz kartotekę odpowiedniej lokalizacji.
 3. Na skróconej karcie Magazyn w polu Czas czynności mag. na wejściu wprowadź liczbę dni, która ma być uwzględniana podczas obliczania wartości obietnic zamówień.
Uwaga

Jeśli pole Czas czynności mag. na wejściu pozostanie niewypełnione, w kalkulacji zostanie użyta wartość zdefiniowana na stronie Ustawienia zapasów.

Aby wprowadzić czas czynności magazynowych na wyjściu na stronie ustawień zapasów

Istnieje możliwość zdefiniowania domyślnego czasu czynności magazynowych na wyjściu dla zapasów, co pozwala na uwzględnienie tego czasu podczas obliczania wartości obietnic zamówień z danego wiersza sprzedaży.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Ustawienia zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na skróconej karcie Ogólne w polu Czas czynności mag. na wyjściu wprowadź liczbę dni, która ma być uwzględniana podczas obliczania wartości obietnic zamówień.
Uwaga

Jeśli pole Czas czynności mag. na wyjściu w oknie Kartoteka lokalizacji zostanie wypełnione dla danej lokalizacji, wprowadzona wartość będzie używana jako domyślny czas czynności magazynowych na wyjściu.

Aby wprowadzić czas czynności magazynowych na wyjściu w kartotekach lokalizacji

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Lokalizacje, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz kartotekę odpowiedniej lokalizacji.
 3. Na skróconej karcie Magazyn w polu Czas czynności mag. na wyjściu wprowadź liczbę dni, która ma być uwzględniana podczas obliczania wartości obietnic zamówień.
Uwaga

Jeśli pole Czas czynności mag. na wyjściu pozostanie niewypełnione, w kalkulacji zostanie użyta wartość zdefiniowana na stronie Ustawienia zapasów.

Aby oznaczyć zapas jako krytyczny

Przed uwzględnieniem zapasu w kalkulacji obietnicy zamówienia, zapas należy oznaczyć jako krytyczny. Dzięki temu, zapasy nieoznaczone jako krytyczne nie powodują zbędnych kalkulacji obietnic zamówień.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Otwórz kartotekę odpowiedniego zapasu.
 3. Na skróconej karcie Planowanie zaznacz pole Krytyczny.

Aby obliczyć datę obietnicy zamówienia

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zamówienie sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Otwórz właściwe zamówienie sprzedaży i zaznacz wiersze, które mają być uwzględnione w kalkulacji.

 3. Wybierz kolejno akcje Obietnica zamówienia, a następnie Wiersze obietnic zamówień.

 4. Zaznacz wiersz, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz Dostępne do obiecania, aby obliczyć najwcześniejszy termin dostępności zapasu z uwzględnieniem zapasów na stanie, zaplanowanych przyjęć i zapotrzebowań brutto.
  • Wybierz Możliwe do obiecania, jeśli wiadomo, że zapasu nie ma obecnie na stanie i chcesz obliczyć najwcześniejszy termin, w którym zapas może być dostępny, i wygenerować nowe zapotrzebowania na zakupy uzupełniające.
 5. Wybierz przycisk Akceptuj, aby zaakceptować najwcześniejszą, dostępną datę wydania.

Zobacz też

Sprzedaż
Kalkulacja dat dla zakupów
Praca z Business Central