Table of Contents

Łączenie wydań na jednej fakturze

Do równoczesnego fakturowania kilku wydań można używać funkcji połączonych wydań.

Przed utworzeniem połączonego wydania, należy zaksięgować więcej niż jedno wydanie sprzedaży dla tego samego nabywcy w tej samej walucie. Innymi słowy, należy utworzyć co najmniej dwa zamówienia sprzedaży i zaksięgować je jako wydane. Nie można ich jednak zafakturować.

Aby ręcznie połączyć wydania na jednej fakturze

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz akcję Nowy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż dotycząca faktury.

 3. W polu Nr nabywcy (sprzedaż) wprowadź nabywcę, który otrzyma fakturę za wydane zapasy.

 4. Na skróconej karcie Wiersze wybierz akcję Pobierz wiersze wydania.

 5. Zaznacz wiersz wydania, który chcesz uwzględnić w fakturze:

  • Aby wstawić wszystkie wiersze, zaznacz wszystkie wiersze i kliknij przycisk OK.
  • Aby wstawić określone wiersze, wybierz je i kliknij przycisk OK. Aby zaznaczyć wiele wierszy, które nie znajdują się obok siebie, użyj klawisza Ctrl.

  Jeśli wybrano nieodpowiedni wiersz wydania lub chcesz rozpocząć od nowa, możesz usunąć wiersze z faktury i ponownie uruchomić funkcję Pobierz wiersze wydania.

 6. Aby zaksięgować fakturę, wybierz akcję Księguj.

Aby automatycznie połączyć wydania na jednej fakturze

Business Central wybierze tylko zamówienia sprzedaży, dla których wybrano opcję Łącz wydania.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Łącz wydania, a następnie wybierz powiązane łącze. Otworzy się strona żądania zadania wsadowego.
 2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
 3. Zaznacz pole wyboru Księguj faktury.
 4. Wybierz przycisk OK.
Uwaga

Faktury trzeba będzie zaksięgować ręcznie, jeśli w zadaniu wsadowym nie zaznaczono pola wyboru Księguj faktury.

Aby usunąć otwarte zamówienia sprzedaży po zaksięgowaniu połączonego wydania

Po połączeniu wydań na fakturze i ich zaksięgowaniu, zostanie utworzona zaksięgowana faktura sprzedaży dla zafakturowanych wierszy. Wartość pola Ilość zafakturowana w źródłowym zamówieniu zbiorczym sprzedaży lub zamówieniu sprzedaży zostanie zaktualizowane na podstawie ilości zafakturowanej.

Fakturowanie wydań w ten sposób spowoduje, że zamówienia, na podstawie których zostały zaksięgowane te wydania, będą nadal istnieć, nawet jeśli zostaną w pełni wydane i zafakturowane.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Usuń zaf. zamówienia sprzed., a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. W polu filtra Nr określ zamówienia sprzedaży do usunięcia.
 3. Wybierz przycisk OK.

Opcjonalnie, pojedyncze zamówienia sprzedaży można usunąć ręcznie.

Powtórz kroki 1-3 dla powiązanych dokumentów, takich jak zamówienia zbiorcze sprzedaży.

Zobacz też

Sprzedaż
Praca z Business Central