Table of Contents

Praca z zamówieniami zbiorczymi sprzedaży i zakupu

Zamówienie zbiorcze sprzedaży przedstawia strukturę długoterminowej umowy między firmą a nabywcą. Podobnie, zamówienia zbiorcze zakupu używane do zarządzania długoterminowymi umowami między firmą a nabywcą.

Zamówienia zbiorcze są używane, gdy nabywca zobowiąże się do zakupu dużych ilości, które mają być dostarczane w ramach kilku mniejszych wydań w danym okresie. Często zbiorcze zamówienia obejmują tylko jeden zapas z określonymi datami dostawy. Głównym powodem używania zamówienia zbiorczego zamiast zamówienia sprzedaży jest to, że ilości wprowadzone w zamówieniu zbiorczym nie mają wpływu na dostępność zapasu, dzięki czemu zamówienia zbiorczego można użyć jako arkusza służącego do monitorowania, prognozowania i planowania.

W zamówieniu zbiorczym każde osobne wydanie można zdefiniować jako wiersz zamówienia, który można następnie (w czasie wydawania) przekonwertować na zamówienie sprzedaży.

Przykładem sytuacji, w której warto użyć zamówienia zbiorczego sprzedaży, jest sytuacja, gdy nabywca składa zamówienie na 1000 jednostek zapasu i chce przez następny miesiąc otrzymywać co tydzień 250 jednostek.

Uwaga

Zamówienia zbiorcze zakupu mają takie same zastosowania jak zamówienia zbiorcze sprzedaży. W dokumencie omówiono tylko zamówienia zbiorcze sprzedaży.

Aby utworzyć zamówienie zbiorcze sprzedaży

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zamówienia zbiorcze sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Nowy.
 3. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
 4. Pole Data zamówienia należy pozostawić puste. Gdy na podstawie zamówienia zbiorczego będą tworzone osobne zamówienia sprzedaży, ustawiona data zamówienia sprzedaży będzie równa bieżącej dacie roboczej.
 5. Na skróconej karcie Wiersze utwórz oddzielny wiersz dla każdego wydania. Na przykład jeśli nabywca chce otrzymać 1000 jednostek w równych partiach w ciągu czterech tygodni, należy wprowadzić cztery osobne wiersze zawierające po 250 jednostek.

Aby utworzyć zamówienie sprzedaży na podstawie zbiorczego zamówienia sprzedaży

 1. Aby utworzyć zamówienie dla dowolnego wiersza w zamówieniu zbiorczym sprzedaży, usuń ilość z pola Ilość do wydania we wszystkich wierszach, których nie chcesz wydawać w danej chwili.
 2. Po przygotowaniu się do utworzenia zamówień, wybierz kolejno akcję Utwórz zamówienie, a następnie przycisk Tak. Wyświetli się komunikat informujący o przypisaniu numeru do zamówienia zbiorczego. Należy zauważyć, że zamówienie zbiorcze nie zostało usunięte.
 3. Wybierz przycisk OK.
 4. Aby zobaczyć wyniki wykonania poprzednich kroków, wybierz kolejno akcje Wiersz, Wiersze niezaksięgowane i Zamówienia.
 5. Na stronie Wiersze sprzedaży wybierz właściwe zamówienie sprzedaży, a następnie kolejno akcje Wiersz i Pokaż dokument.

Poniższe uwagi dotyczą zamówień sprzedaży utworzonych z zamówień zbiorczych sprzedaży:

 • Po przekształceniu zamówienia zbiorczego w zamówienie sprzedaży, zamówienie sprzedaży zawiera wszystkie wiersze z zamówienia zbiorczego. Wiersze, w których ilość pola Ilość do wydania została usunięta, będą widoczne, jednak pole Ilość pozostanie puste. Użytkownik może opuścić stronę, edytować lub usunąć wiersze.
 • Ważne jest, aby pamiętać, że ilość w wierszu zamówienia sprzedaży nie może być większa niż ilość w skojarzonym wierszu zamówienia zbiorczego. W przeciwnym razie zaksięgowanie zamówienia sprzedaży będzie niemożliwe.
 • Gdy zamówienie sprzedaży jest księgowane jako wydane i/lub zafakturowane, wartości pól Ilość wydana i Ilość zafakturowana powiązanego zamówienia zbiorczego są aktualizowane.
 • Numer zamówienia zbiorczego i numer wiersza są rejestrowane jako właściwości wierszy sprzedaży tworzonych na podstawie zamówienia zbiorczego.
 • Jeśli zamówienia sprzedaży nie są tworzone bezpośrednio z zamówienia zbiorczego, ale nadal pozostają z nim związane, można ustanowić łącze między zamówieniem sprzedaży a zamówieniem zbiorczym, wprowadzając numer skojarzonego zamówienia zbiorczego w polu Nr zamówienia zbiorczego w wierszu zamówienia sprzedaży.
 • Po utworzeniu zamówienia sprzedaży dla całkowitej ilości wiersza zamówienia zbiorczego, nie można utworzyć żadnych zamówień sprzedaży dla tego samego wiersza. Użytkownikom uniemożliwiono wprowadzanie ilości w polu Ilość do wydania. Jeśli jednak konieczne jest wprowadzenie dodatkowych ilości w zamówieniu zbiorczym, wartość pola Ilość można zwiększyć, a także utworzyć dodatkowe zamówienia.
 • Zafakturowane zamówienie zbiorcze sprzedaży pozostaje w systemie do czasu usunięcia go przez usunięcie poszczególnych zamówień zbiorczych lub uruchomienie zadania wsadowego Usuń zafakturowane zamówienia zbiorcze sprzedaży.
 • Jeśli nabywca został zarejestrowany jako kontakt także w obszarze aplikacji Marketing, a w oknie określono kod szablonu interakcji dla zamówień zbiorczych sprzedaży na stronie Ustawienia marketingu, interakcja zostanie zarejestrowana w tabeli Zapis dziennika interakcji po wybraniu opcji Drukuj, umożliwiającej wydrukowanie zamówienia zbiorczego sprzedaży.

Aby wyświetlić stan zamówienia zbiorczego sprzedaży

Stan zamówienia zbiorczego sprzedaży można zobaczyć na stronie Statystyka zamówienia zbiorczego sprzedaży. Opcja ta może być przydatna w sytuacji, gdy użytkownik rozpoczyna fakturowanie zamówienia, które utworzono z zamówienia zbiorczego sprzedaży.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zamówienia zbiorcze sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz zamówienie zbiorcze sprzedaży, a następnie akcję Statystyka.
 3. Na stronie Statystyka zamówienia zbiorczego sprzedaży na skróconej karcie Ogólne można zobaczyć informacje podsumowania dotyczące całego zamówienia, które zostały utworzone na podstawie całkowitej ilości w polach Ilość wierszy zamówienia zbiorczego sprzedaży.
 • Na skróconej karcie Fakturowanie można zobaczyć informacje podsumowania, które zostały utworzone na podstawie całkowitej ilości w polach Ilość do fakturowania wierszy zamówienia zbiorczego sprzedaży.
 • Na skróconej karcie Wydanie można zobaczyć informacje podsumowania, które zostały utworzone na podstawie całkowitej ilości w polach Ilość do przyjęcia wierszy zamówienia zbiorczego sprzedaży.
 • Skrócona karta Przedpłata zawiera informacje zbiorcze o wszelkich kwotach przedpłat.
 • Skrócona karta Dostawca zawiera podstawowe informacje o dostawcy.

Aby wyświetlić niezaksięgowane i zaksięgowane wiersze zamówień zbiorczych sprzedaży

Łącze pomiędzy zamówieniem zbiorczym sprzedaży i źródłowym zamówieniem sprzedaży, a także innym dokumentem sprzedaży zostanie zachowane do momentu księgowania na liście zaksięgowanych i niezaksięgowanych wierszy faktury dla zamówienia sprzedaży.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Zamówienia zbiorcze sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Otwórz zamówienie zbiorcze sprzedaży, które chcesz wyświetlić.

 3. Aby wyświetlić niezaksięgowane zapisy, zaznacz właściwy wiersz, a następnie wybierz kolejno akcje Wiersz i Wiersze niezaksięgowane. Należy wybrać jedną z następujących opcji:

  Opcja Opis
  Zamówienia Określa otwarte zamówienia powiązane z zaznaczonym wierszem.
  Faktury Określa otwarte faktury skojarzone z zaznaczonym wierszem. Otwarte faktury są ręcznie kojarzone z zamówieniem zbiorczym przez wprowadzenie numeru zamówienia zbiorczego w wierszu faktury sprzedaży.
  Zamówienia zwrotu Określa otwarte zamówienia zwrotu skojarzone z zaznaczonym wierszem.
  Faktury korygujące Określa faktury korygujące skojarzone z zaznaczonym wierszem.
 4. Aby wyświetlić zaksięgowane zapisy, zaznacz właściwy wiersz, a następnie wybierz kolejno akcje Wiersz i Wiersze zaksięgowane. Należy wybrać jedną z następujących opcji:

  Opcja Opis
  Wydania Zaksięgowane wydania skojarzone z zaznaczonym wierszem.
  Faktury Zaksięgowane faktury skojarzone z zaznaczonym wierszem.
  Zamówienia zwrotu Zaksięgowane przyjęcia zwrotu skojarzone z zaznaczonym wierszem.
  Faktury korygujące Zaksięgowane faktury korygujące skojarzone z zaznaczonym wierszem.
 5. Na stronie Wiersze sprzedaży wybierz akcję Pokaż dokument, aby wyświetlić zapis.

Zobacz też

Sprzedaż
Tworzenie zbiorczych zleceń kompletacji
Konfigurowanie sprzedaży
Praca z Business Central