Table of Contents

Konfigurowane alokacji zasobów

Aby mieć pewność, że zadanie serwisowe zostanie wykonane dobrze, niezbędne jest znalezienie zasobu, który jest odpowiednio wykwalifikowany do jego wykonania. Business Central można skonfigurować w taki sposób, aby usprawnić alokowanie zasobów posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania zadania. W Business Central procedurę tę nazywa się alokacją zasobów. Można alokować zasoby, kierując się ich umiejętnościami, dostępnością, oraz tym, czy zajmują się one tą samą strefą serwisu, co nabywca.

Aby skorzystać z funkcji alokacji zasobów, należy skonfigurować:

 • Umiejętności wymagane do naprawy i konserwacji przedmiotów serwisu. Należy je przypisać do przedmiotów serwisu i zasobów.
 • Regiony geograficzne, nazywane strefami, które są definiowane dla rynku. Przykładowo, wschód, zachód, centrum itd. Należy je przypisać do nabywców i zasobów.
 • Czy umiejętności i strefy zasobów mają być wyświetlane, oraz czy ma być wyświetlane ostrzeżenie, jeśli ktoś wybierze niewykwalifikowany zasób, lub zasób, który nie znajduje się w strefie nabywcy.

Aby skonfigurować umiejętności

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Umiejętności, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Aby przypisać umiejętności do przedmiotów serwisu i zasobów

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Przedmioty serwisu lub Zasoby, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Otwórz kartotekę przedmiotu serwisu lub zasobu, a następnie wybierz jedno z poniższych:

  • Dla przedmiotów serwisu, wybierz Kwalifikacje zasobów.
  • Dla zasobów, wybierz Umiejętności.

Aby skonfigurować strefy

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Strefy, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Aby przypisać strefy do nabywców i zasobów

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Nabywcy lub Zasoby, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Otwórz kartotekę przedmiotu serwisu lub zasobu, a następnie wybierz jedno z poniższych:

  • Dla nabywców, wybierz strefę w polu Kod strefy serwisu.
  • Dla zasobów, wybierz akcję Strefy serwisu.

Aby określić, co będzie wyświetlane po wybraniu zasobu

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia zarządzania serwisem, a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. W polu Opcja kwalifikacji zasobu, wybierz jedną z opcji opisanych w poniższej tabeli.

  Opcja Opis
  Podany kod Wyświetla tylko kod.
  Wyświetlone ostrzeżenie Pokazuje informacje i wyświetla ostrzeżenie, jeżeli wybrano zasób, który nie posiada kwalifikacji.
  Nieużywane Nie pokazuje informacji.

Aby zaktualizować wydajność zasobów

Może zaistnieć potrzeba zmiany wydajności zasobów.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Wydajność zasobów, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz zasób, a następnie wybierz akcję Ustaw wydajność.
 3. Wprowadź zmiany, a następnie wybierz Aktualizuj wydajność.

Aby zaktualizować umiejętności dla zapasów, przedmiotów serwisu lub grup przedmiotów serwisu

Zmiany kodów kwalifikacji przypisywanych do przedmiotów, na przykład z PC na PCS można wprowadzić zarówno dla zapasu, przedmiotu serwisu, jak i dla wszystkich przedmiotów należących do grupy przedmiotów serwisu.

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Zapasy, Przedmiot serwisu lub Grupa przedmiotów serwisu. a następnie wybierz powiązane łącze.

 2. Wybierz jednostkę do zaktualizowania, a następnie wybierz akcję Kwalifikacje zasobów.

 3. W wierszu z kodem, który ma zostać zmieniony, wybierz odpowiedni kod kwalifikacji w polu Kod kwalifikacji.

 4. Jeżeli zapas ma powiązane przedmioty serwisu, otworzy się okno dialogowe z dwiema poniżej wymienionymi opcjami:

  • Zmiana kodu kwalifikacji zgodnie z wybraną wartością: Wybierz tę opcję, aby zamienić stary kod kwalifikacji na nowy dla wszystkich powiązanych przedmiotów serwisu.
  • Usunięcie kodu kwalifikacji lub zaktualizowanie ich relacji: Wybierz tę opcję, aby zmienić kod kwalifikacji tylko dla tego zapasu. Kod kwalifikacji dla powiązanych przedmiotów serwisu zostanie ponownie przypisany, a pole Przypisane z zostanie zaktualizowane.

Zobacz też

Alokacja zasobów
Konfigurowanie godzin pracy i godzin serwisu
Konfigurowanie raportowania usterek
Konfigurowanie standardowych kodów serwisu