Table of Contents

Oznaczanie strony lub raportu we własnym widoku głównym użytkownika

Używając ikony zakładki, użytkownik może dodać akcję otwierającą stronę lub raport z menu nawigacji swojego widoku głównego użytkownika. Pozwala to na szybki dostęp do ulubionej zawartości lub zadań biznesowych. Zakładkę dodaje się z docelowej strony lub raportu, czyli ekranu, który użytkownik chce otwierać poprzez link w widoku głównym użytkownika.

Ikona zakładki jest widoczna w prawym górnym rogu strony oraz w oknie Powiedz mi, gdzie można efektywnie dodać do zakładek wiele stron lub raportów. Jeśli dla danej strony już istnieje zakładka, ikonka zakładki jest ciemna oraz pojawia się podpowiedź „Już w zakładkach”.

Aby dodać stronę docelową do zakładek

 1. Otwórz dowolną stronę, do której chcesz łącze w swoim widoku głównym użytkownika.
 2. Wybierz ikonę Zakładka..

Akcja nazwana po stronie jest dodana do menu nawigacji w widoku głównym użytkownika.

Aby dodać raport docelowy do zakładek

 1. Otwórz dowolną stronę żądania raportu, do której chcesz łącze w swoim widoku głównym użytkownika.
 2. Wybierz ikonę Zakładka..

Akcja nazwana po raporcie jest dodana do menu nawigacji w widoku głównym użytkownika.

Aby dodać do zakładek stronę lub raport z okna Powiedz mi

 1. Otwórz okno Powiedz mi i wpisz na przykład Zamówienia sprzedaży.
 2. Umieść kursor na wyniku wyszukiwania dla strony lub raportu Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz ikonę Zakładka..

Akcja nazwana po rstronie lub aporcie jest dodana do menu nawigacji w widoku głównym użytkownika.

Często zadawane pytania

 • Czy można zmienić kolejność zakładek?
  Tak. Można spersonalizować swój widok główny użytkownika oraz przesuwać akcje w odpowiedniejsze ułożenie lub przesunąć je do istniejących grup lub podgrup.
  Więcej informacji w artykule Personalizacja obszaru roboczego.

 • Jak usunąć zakładkę?
  Aby usunąć akcję ze swojego widoku głównego użytkownika, należy ponownie wybrać ikonkę zakładki na docelowej stronie lub raporcie. Można też spersonalizować swój widok główny użytkownika i tymczasowo ukryć akcję bez całkowitego usunięcia ich.

 • Gdzie można znaleźć zakładki?
  Przy dodaniu zakładki do strony lub raportu, nowa akcja jest dodana do górnego menu nawigacji w aktualnym pulpicie (widoku głównym użytkownika). Jeśli użytkownik ma wiele akcji, może zaistnieć potrzeba aktywacji przycisku Więcej, aby wyświetlić je wszystkie, ponieważ nowa akcja zawsze jest dodawana do końca listy.

 • Nie mam ikonki zakładki. Czy coś jest nie tak?
  Możliwość dodania strony lub raportu do zakładek jest jedną z wielu funkcji personalizacji w Business Central. Jeśli ikona Zakładka się nie wyświetla, istnieje prawdopodobieństwo, że administrator wyłączył opcję personalizacji.

 • Dlaczego niektórych stron lub raportów nie mogę dodać do zakładek?
  Nie wszystkie strony i raporty mogą być dodane do zakładek. Jeśli strona lub raport są prowadzone w jakimś specjalnym kontekście, zarządzanym przez aplikację biznesową, ikona Zakładka się nie wyświetli. Na przykład strony, których nie można znaleźć przez okno Powiedz mi, ale które uruchamiane są skądś indziej, nie mają wyświetlonej ikonki zakładki. Podobnie strony żądania raportu, używane jedynie do zbierania filtrów bez uruchamiania raportu, nie mają wyświetlonej ikonki zakładki.

  Więcej informacji na ten temat w szczegółach technicznych o RunRequestPage i FilterPageBuilder.

 • Czy przy czyszczeniu personalizacji, moje zakładki również zostaną wyczyszczone?
  Tak. Zakładki znajdują się w menu nawigacji. Jeśli użytkownik wyczyści zmiany dokonane na menu nawigacji z jakiejkolwiek strony lub wyczyści całą personalizację widoku głównego użytkownika, wszystkie nowe akcje zostaną trwale usunięte.

 • Dlaczego ikona Zakładka nadal pokazuje, że strona lub raport nie zostały dodane do zakładek?
  Gdy dodawana jest zakładka, nowa akcja zostaje dodana do menu nawigacji w widoku głównym użytkownika, a kolejne wizyty na stronie lub raporcie pokazują ciemną ikonkę zakładki. Jeśli użytkownik spersonalizuje swój widok główny użytkownika i przeorganizuje akcje przez przesunięcie je w grupy, ikonka zakładki nie będzie już ciemna, a użytkownik będzie mógł dodać kolejną zakładkę do tej samej strony lub raportu. Pozwala to na dodanie wielu akcji do tej samej strony lub raportu i przyporządkowanie ich do różnych grup.

 • Dlaczego moje łącze do raportu pokazuje inny raport?
  Niektóre raporty mogą być zastąpione przez inne raporty po zastosowaniu rozszerzenia do Business Central. W przypadku zastąpienia raportu, tekst nowej akcji nie zostanie zaktualizowany i nadal będzie wyświetlał nazwę pierwotnego raportu, ale będzie przenosił użytkownika do nowszego. Aby poprawić tekst nowej akcji, możesz usunąć nową akcję i dodać ją ponownie.

 • Czy dodawanie zakładek jest dostępne dla XMLports?
  Nie. W tym momencie, dodawanie akcji do otwartych portów XML z tego interfejsu użytkownika nie jest możliwe.

 • Czy zakładki zostaną przetłumaczone po zmianie języka w Business Central?
  Gdy użytkownik dodaje nową akcję, przy dodawaniu zakładek używany jest każdy dostępny przetłumaczony tekst. Jeśli nowy przetłumaczony tekst jest dodany później, nowa akcja nie będzie uwzględniać nowszych tłumaczeń.

 • Dlaczego nie mogę dodać tekstu do strony zaraz po otwarciu jej z zakładki?
  Gdy strona jest dodana do zakładek, zawsze otwiera się w trybie podglądu z zakładki - nawet jeśli strona znajdowała się w trybie edytowania podczas dodawania do zakładek. Wybór ikony Wprowadź zmiany na stronie Pokazuje ikonę ołówka, która służy do edycji strony. Pozwala ona na dodanie tekstu w polach, które są edytowalne.

Zobacz też

Personalizacja obszaru roboczego
Praca z Business Central
Zmiana podstawowych ustawień
Zmiana wyświetlanych funkcji