Table of Contents

Wprowadzanie danych

Istnieje wiele ogólnych funkcji, które pozwalają na łatwiejsze, szybsze i bardziej precyzyjne wprowadzanie danych. W artykule opisano podstawowe reguły oraz zaawansowane funkcje używane do wprowadzania danych.

Przykłady zawarte w tym artykule wykorzystują demonstracyjne dane.

Praca z edytowalnymi polami

Pola w Business Central mogą zawierać różne edytowalne dane, takie jak tekst lub kwoty w walucie. Edytowalne pola wyświetlają zazwyczaj okienko wejścia, które pozwala na wprowadzenie lub wybór wartości. Nieedytowalne pola są zazwyczaj koloru szarego.

Niektóre edytowalne pola zapewniają selektor, który pomaga w określeniu wartości.

Picker How it helps you specify a value
Date picker This picker displays a calendar that is based on your current regional settings. It helps you choose a single date.
Dropdown Dropdowns provide a choice of fixed values or reference records from another table
Switch or Checkbox Some fields provide a simple choice of Yes or No values. The switch is used to specify this value, and is always displayed as a checkbox in lists
Assist edit Some fields provide custom pickers that are suited to looking up and choosing the best value for that field, such as popup window

Modyfikacja wartości pola

Aby zmodyfikować wartość pola, należy wpierw ustawić fokus w danym polu. Fokus może zostać ustawiony w następujący sposób:

 • Naciśnij przycisk Tab. Akcja powoduje wybranie całej wartości.
 • Naciśnij lewy przycisk myszki lub podobnego urządzenia. Akcja wybierze całą wartość pola tylko jeśli pole znajduje się w liście.

Podczas interakcji z polami w interfejsie użytkownika, Business Central zazwyczaj wybiera całą wartość pola, aby ułatwić użytkownikowi jej zmianę.

Gdy wybrana zostanie cała wartość pola:

 • Zmień wartość wpisując nową wartość. Jeśli pole oferuje selektor, można go aktywować wykorzystując skrót klawiaturowy Alt+Strzałka w dół.
 • Użycie przycisku Delete lub Backspace powoduje wyczyszczenie wartości.

Naciśnięcie przycisku F2 powoduje przełączanie pomiędzy całkowitą wartością pola oraz umieszczeniem kursora na końcu wartości pola. Umieszczenie kursora na końcu wartości pola ułatwia rozszerzanie istniejącej wartości.

Gdy kursor znajduje się na końcu wartości pola:

 • Można rozpocząć wpisywanie, aby rozszerzyć wartość.
 • Można skorzystać z przycisków Home, End, Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, aby poruszać kursorem w środku wartości. W przypadku edytowania pola listy, ponowne naciśnięcie Strzałki w lewo, gdy kursor znajduje się na początku wartości, przemieści fokus do poprzedniego pola. Podobnie, ponowne naciśnięcie Strzałki w prawo, gdy kursor znajduje się na końcu wartości, przemieści fokus do następnego pola.
Uwaga

Po określeniu wartości, Business Central sprawdzi jej poprawność dopiero po kliknięciu poza polem lub ustawienia fokusu w innym elemencie, takim jak następne pole.

Skróty klawiaturowe

Istnieje kilka skrótów klawiaturowych, które pozwalają na pracę bez użycia myszy oraz przyspieszają wprowadzanie danych. Skróty są wyjątkowo użyteczne w zapisach o dużej skali lub powtarzalnych zadaniach związanych z wpisywaniem danych.

Dodatkowe informacje na temat skrótów zamieszczono w artykule Skróty klawiaturowe. Niektóre z nich są omawiane w tym artykule.

Przyspieszanie wprowadzania danych za pomocą funkcji Szybkie wprowadzanie

Szybkie wprowadzanie jest funkcją zaprojektowaną do wprowadzania danych za pomocą klawiatury. Szybkie wprowadzanie działa w polach (tak jak na stronach kartotek) lub w listach (wiersze oraz kolumny). Jest to przydatne, gdy wykonuje się powtarzalne zadania związane z wpisywaniem, które wymagają tworzenia wielu rekordów w sekwencji. Może to być przykładowo instancja zamówień sprzedaży lub rejestrowanie nowych zapasów.

Przycisk Tab pozwala na nawigację z jednego pola na stronie do następnego edytowalnego pola. Jedną z wad korzystania z przycisku Tab jest to, że przechodzi on zawsze sekwencyjnie do następnego pola. Szybkie wprowadzanie pozwala na zmianę tej ścieżki. Z pomocą szybkiego wprowadzania, przycisk Enter pozwala na poruszanie się między istotnymi polami. Szybkie wprowadzanie pomija nieedytowalne pola oraz pola, które nie są zazwyczaj wypełniane. Zachowanie funkcji można zauważyć podczas pracy na niektórych stronach. Takie zachowanie wynika z tego, że pola, które mają być uwzględnione po naciśnięciu przycisku Enter oraz te, które mają zostać ominięte zostały wstępnie zdefiniowane. Szybkie wprowadzanie może zostać dostosowane poprzez personalizację obszaru roboczego oraz optymalizację sposobu wprowadzania danych na każdej stronie.

Jak działa Szybkie wprowadzanie

Każde pole może być oznaczone na jeden z dwóch sposobów uwzględnione w szybkim wprowadzaniu lub wykluczone z szybkiego wprowadzania. Pola uwzględnione w szybkim wprowadzaniu zostaną uwzględnione w ścieżce przechodzenia między polami po naciśnięciu przycisku Enter. Pola które są wykluczone z szybkiego wprowadzania zostaną pominięte.

Po ukończeniu wprowadzaniu danych w polu wystarczy nacisnąć Enter, aby potwierdzić zmiany i przejść do następnego pola. Aby odwrócić kierunek i przejść do poprzedniego pola należy nacisnąć Shift+Enter. Dodatkowe informacje na temat skrótów zamieszczono w artykule Skróty szybkiego wprowadzania dla pól.

Porady i wskazówki

W poniższej liście zawarto pomocne informacje na temat korzystania z szybkiego wprowadzania.

 • Jest dostępne dla dowolnego edytowalnego pola.
 • Działa między kolumnami i wierszami.
 • Nie ogranicza dostępu do innych elementów strony, takich jak akcje. Elementy są nadal dostępne poprzez użycie przycisku Tab oraz Shift+Tab.
 • Szybkie wprowadzanie nie wymaga rozwinięcia skróconych kart do działania. Jeśli następne pole szybkiego wprowadzania znajduje się na zwiniętej, skróconej karcie, skrócona karta zostanie automatycznie rozwinięta, a fokus zostanie ustawiony w wybranym polu. Business Central zapamięta, że skrócona karta powinna zostać rozwinięta podczas kolejnych wizyt na stronie.
 • Szybkie wprowadzanie działa niezależnie od tego czy pola są obowiązkowe. Więc warto upewnić się, że pola obowiązkowe są uwzględniane w szybkim wprowadzaniu.
 • Domyślnie większość pól jest automatycznie uwzględniana w szybkim wprowadzaniu. Początkowym zadaniem będzie wyłączenie pól z szybkiego wprowadzania.

Aby zmienić pola szybkiego wprowadzania

Aby skonfigurować szybkie wprowadzanie w polach należy skorzystać z personalizacji.

 1. Rozpocznij personalizację od wyboru ikony Ustawienia., a następnie wybierz akcję Personalizacja.
 2. Wybierz pole, które chcesz zmienić. W listach, wybierz odpowiedni nagłówek kolumny. Następnie wybierz Uwzględnij w szybkim wprowadzaniu lub Wyklucz z szybkiego wprowadzania.

Dodatkowe informacje na temat personalizacji zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego.

Pola obowiązkowe

Podczas wprowadzania danych na stronach, niektóre pola są oznaczone czerwoną gwiazdką. Czerwona gwiazdka oznacza, że pole musi być wypełnione, aby ukończyć pewien proces. Przykładem takiego procesu jest księgowanie transakcji, które korzysta z wartości w polu.

Mimo, że pole jest obowiązkowe, nie trzeba wypełnić pola, aby móc przejść do innych pól lub zamknąć stronę. Czerwona gwiazdka służy jedynie jako przypomnienie, że ukończenie pewnego procesu będzie zablokowane.

Znajdowanie danych podczas pisania

Po rozpoczęciu wprowadzana znaków w polu, wyświetli się lista rozwijana, która pokazuje możliwe wartości pola. Lista zmienia się w miarę wprowadzania większej ilości znaków, a poprawna wartość może zostać wybrana, gdy zostanie ona wyświetlona.

Wiele pól posiada przycisk strzałki w dół, który można wybrać. Wybór strzałki powoduje wyświetlenie listy danych, które można wprowadzić w polu. Ten przycisk pełni dwie funkcje, zależnie od typu pola:

 • Wyszukiwanie — wyświetla informacje z innej tabeli, które można wprowadzić w danym polu. Jednorazowo można wybrać tylko jeden element.

 • Lista rozwijana — wyświetla zestaw opcji dotyczących danego pola. Można wybrać tylko jedną z opcji.

Kopiowanie i wklejanie - często zadawane pytania na temat pól i wierszy

Można skopiować jeden lub więcej wierszy z listy lub pojedyncze pola na stronie. Następnie skopiowane dane można wkleić na tej samej stronie, innej stronie lub w zewnętrznym dokumencie. Można na przykład skopiować dane do programu Microsoft Excel lub wiadomości e-mail Outlook. W skrócie, aby wykonać kopiowanie, należy wcisnąć CTRL+C (cmd+C w systemie macOS) na klawiaturze. Aby wkleić, należy wcisnąć CTRL+V (cmd+V w systemie macOS).

Aby skopiować pole w tej samej kolumnie powyższego wiersza w liście i wkleić je w obecnym wierszu, należy nacisnąć F8.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Kopiowanie i wklejanie - często zadawane pytania.

Filtrowanie zapasów wiersza

Aby rozpocząć filtrowanie należy wybrać Ikona okienko filtru u góry listy lub nacisnąć Shift+F3, aby otworzyć okienko filtru. Praca z okienkiem filtru nie różni się od pracy z innymi listami. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Filtrowanie.

Filtrowanie jest szczególnie pomocne podczas wyświetlania i analizy dłuższych dokumentów. Wyobraźmy sobie, że otwarta zostaje zaksięgowana faktura sprzedaży. Następnie, zapasy wiersza zostają przefiltrowane, aby wyświetlać wszystkie zapasy wiersza, których rabat indywidualny wynosi ponad 5%. Opcjonalnie, wiersze są filtrowane, aby wyświetlać tylko akcesoria rowerowe, zawierające „pro” w nazwie.

Koncentracja uwagi na elementach wiersza

Podczas pracy z dokumentami, które zawierają część elementu wiersza, można przełączyć widok w celu skupienia uwagi tylko na elementach wiersza. Można to zrobić np. na stronie zamówienia sprzedaży lub faktury. Część elementów wiersza zostaje rozwinięta, wypełniając prawie całą przestrzeń roboczą. Inne części strony, poza obszarem akcji na górze strony, pozostają ukryte. Taki układ pozwala na lepszy przegląd elementów wiersza i zapewnia więcej miejsca na pracę z nimi.

Największe korzyści pracy z takim układem będą widoczne podczas szybkiego wprowadzania danych w dużych listach elementów wiersza. Funkcja zapewnia też możliwość filtrowania zaawansowanego. Podobnie jak w przypadku innych list, wyszukiwanie w elementach wiersza staje się jeszcze łatwiejsze.

Włączanie i wyłączanie fokusu

Aby ustawić fokus w elementach wiersza, należy zaznaczyć dowolne miejsce w części elementu wiersza, a następnie wybrać ikona Trybu fokus. w prawym górnym rogu lub nacisnąć Ctrl+Shift+F12.

Aby wrócić do normalnego widoku, należy wybrać ikonę Trybu fokus. lub nacisnąć ponownie Ctrl+Shift+F12.

Obsługa wielu stron na raz

Kartoteka lub strona dokumentu może zostać otwarta w nowym oknie. Otwarcie nowego okna pozwala:

 • Pracować nad wieloma zadaniami jednocześnie
 • Obsługę przerw w bieżących zadaniach, takich jak odbieranie połączenia przychodzącego.
 • Pozostawienie otwarte okna dla realizowanego zadania podczas rozpoczynania lub kończenia innego zadania w oknie.

Aby otworzyć bieżącą kartotekę lub dokument w nowym oknie, należy wybrać Otwórz nowe okno. w prawym górnym rogu lub nacisnąć Alt+Shift+W.

To open the current card or document in a new window, choose Open New Window. in the upper right corner, or press Alt+Shift+W.

Uwaga

W momencie otwierania innych stron z kartoteki lub dokumentu otwartego w nowym oknie, strony zostaną otwarte w nowym oknie mimo tego, że nie wybrano Otwórz nowe okno..

Uwaga

Pracując w przeglądarce Safari, program blokujący wyskakujące okienka może sprawić, że nowe okno nie zostanie otwarte. W takim przypadku należy określić adres URL produktu jako dozwoloną stronę internetową. Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie Zmiana preferencji w Safari.

Taka sama sytuacja może pojawić się w innych przeglądarkach, na przykład Firefox. Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie Ustawienia programu blokującego wyskakujące okienka w Firefox.

Innym sposobem na obsługiwanie wielu stron jednocześnie jest otwarcie Business Central na dwóch lub wielu kartach przeglądarki jednocześnie. W takim przypadku należy utworzyć nową kartę, a następnie skopiować/wkleić adres URL oryginalnej karty w nowej karcie. Takie tworzenie nowej karty powoduje utworzenie nowej sesji.

Uwaga

Do tworzenia nowej karty nie należy używać opcji przeglądarki Duplikuj, gdyż może to prowadzić do sytuacji gdzie akcje na jednej karcie zablokują akcje na innych kartach, ponieważ wszystkie karty są częścią jednej sesji.

Wprowadzanie ilości za pomocą kalkulacji

Wprowadzając liczby w polach ilości, np. pole Ilość w polu w wierszu dziennika zapasów, można wprowadzić formułę zamiast ilości podsumowanej.

Przykłady

 • W przypadku wprowadzenia formuły 19+19, pole jest obliczane jako 38.

 • W przypadku wprowadzenia formuły 41-9, pole jest obliczane jako 32.

 • W przypadku wprowadzenia formuły 12*4, pole jest obliczane jako 48.

 • W przypadku wprowadzenia formuły 12/4, pole jest obliczane jako 3.

Wprowadzanie liczb ujemnych

Liczby ujemne mogą być wprowadzane na dwa sposoby. Liczba -20.5 może być wprowadzona jako:

 • -20.5

  lub

 • 20.5-

W obydwu przypadkach kwota zostanie zarejestrowana jako -20.5.

Jeśli ostatni znak wyrażenia to + lub -, całe wyrażenie zostanie zarejestrowane z danym znakiem. Na przykład, wynikiem 10-20+ będzie 10, a nie -10.

Wprowadzanie dat i godzin

Daty i godziny można wprowadzać we wszystkich polach przypisanych do dat (pola dat). Daty mogą być wprowadzane z separatorami lub bez.

Uwaga

Sposób wprowadzania daty i godziny zależy od ustawień Regionu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zmiana podstawowych ustawień.

Wprowadzanie dat

Data może zostać wybrana za pomocą selektora daty, który pozwala na wybór daty z kalendarza lub wprowadzona ręcznie. Sekcja pozwala na krótki przegląd sposobu wprowadzania dat. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z datami i godzinami kalendarza.

Ręczne wprowadzanie dat pozwala na wprowadzanie dwóch, czterech, sześciu lub ośmiu cyfr:

 • Dwie cyfry oznaczają dzień. System doda to tego miesiąc i rok daty roboczej.

 • Cztery cyfry oznaczają dzień i miesiąc. System doda do tego rok daty roboczej.

 • Jeśli wymagana data znajduje się w przedziale pomiędzy 01/01/1930, a 12/31/2029 rok może być wprowadzony za pomocą dwóch cyfr. W innym przypadku rok należy wprowadzić za pomocą czterech cyfr.

Data może być również wprowadzona jako dzień tygodnia, po którym pojawia się numer tygodnia. Można też wprowadzić rok. Na przykład, Pon25 lub pon25 oznacza poniedziałek w 25 tygodniu.

Zamiast wprowadzania określonej daty można podać jeden z następujących kodów.

Kod Wynik
d Określa dzisiejszą datę (data systemowa komputera).
o Określa okres obrachunkowy, gdzie p oznacza pierwszy okres obrachunkowy, p2 oznacza drugi okres obrachunkowy i tak dalej.
r Określa datę roboczą, która jest skonfigurowana w aplikacji. Informacje na temat zmiany daty roboczej są zawarte w artykule Zmiana podstawowych ustawień. Data robocza może być przydatna w przypadku wielu transakcji z datą inną niż bieżąca.
z Określa datę zamknięcia jako datę po z, na przykład Z123101.

Wprowadzanie czasu

Wprowadzając godzinę, pomiędzy jednostkami można umieścić dowolny separator, ale nie jest to wymagane. Nie trzeba wpisywać minut, sekund ani oznaczenia czasu 12-godzinnego.

W poniższej tabeli wymieniono różne sposoby wprowadzania godziny oraz sposób ich interpretacji.

Zapis Interpretacja
5 05:00:00
5:30 05:30:00
0530 05:30:00
5:30:5 05:30:05
053005 05:30:05
5:30:5,50 05:30:05.5
053005050 05:30:05.05

Jeśli nie wprowadza się separatora, każdej jednostce czasu odpowiadają dwie cyfry.

Wprowadzanie połączonej daty i godziny

Wprowadzając wartości typu data i godzina, które są połączeniem daty i godziny w jednym polu, należy wprowadzić spację oddzielającą datę od godziny. Data może zawierać tylko spacje będące oficjalnym separatorem ustawień regionu. Czas może zawierać spacje przy wskaźnikach AM/PM.

W poniższej tabeli wymieniono różne sposoby wprowadzania daty i godziny oraz sposób ich interpretacji.

Zapis Interpretacja
08-01-2022 05:48:12 PM 08-01-2022 05:48:12 PM
131222 132455 13-12-22 13:24:55
1-12-22 10 01-12-22 10:00:00
1.12.22 5 01-12-22 05:00:00
1.12.22 01-12-22 00:00:00
11 12 11-bieżący miesiąc-bieżący rok 12:00:00
1112 12 11-12-bieżący rok 12:00:00
d lub dzisiaj data dzisiejsza 00:00:00
d godzina dzisiejsza data rzeczywista godzina
d 10:30 dzisiejsza data 10:30:00
d 3:3:3 data dzisiejsza 03:03:03
r lub data robocza data robocza 00:00:00
p lub poniedziałek poniedziałek tygodnia daty roboczej 00:00:00
w lub wtorek wtorek tygodnia daty roboczej 00:00:00
ś lub środa środa tygodnia daty roboczej 00:00:00
cz lub czwartek czwartek tygodnia daty roboczej 00:00:00
p lub piątek piątek tygodnia daty roboczej 00:00:00
s lub sobota sobota tygodnia daty roboczej 00:00:00
n lub niedziela niedziela tygodnia daty roboczej 00:00:00
w lub wtorek wtorek tygodnia daty roboczej 10:30:00
w lub wtorek wtorek tygodnia daty roboczej 03:03:03
w23 d Wtorek 23 tygodnia roku daty roboczej, bieżąca godzina
w23 wtorek w 23 tygodniu danego roku daty roboczej
d 23 Dzisiaj 23:00:00
w-1 wtorek w 1 tygodniu danego roku daty roboczej

Wprowadzania czasu trwania

Czas trwania jest wprowadzany w formie liczby, po której występuje jednostka miary.

Oto kilka przykładów.

Czas trwania Jednostka miary**
2h 2 godziny
6h 30 m 6 godzin 30 minut
6.5h 6 godzin 30 minut
90m 1 godzin 30 minut
2d 6h 30m 2 dni 6 godzin 30 minut
2d 6h 30m 56s 600ms 2 dni 6 godzin 30 minut 56 sekund 600 milisekund

Można również wprowadzić liczbę, która zostanie automatycznie przekonwertowana na czas trwania. Wprowadzana liczba jest konwertowana zgodnie z domyślną jednostką miary, która została określona w polu czas trwania.

Aby zobaczyć jednostkę miary wykorzystywaną w polu czasu trwania, należy wprowadzić liczbę i zobaczyć jednostkę miary, na którą zostanie przekonwertowana.

Na przykład, jeśli jednostką miary są godziny to liczba 5 zostanie przekonwertowana na 5 godzin.

Zobacz też

Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie list
Praca z Business Central