Table of Contents

Tworzenie i modyfikowanie niestandardowych układów raportów

Domyślnie, raport posiada wbudowany układ raportu, który może być układem raportu RDLC, Word lub oboma naraz. Nie można modyfikować wbudowanych układów raportów. Można jednak tworzyć własne układy niestandardowe, które pozwalają zmienić wygląd raportu, gdy jest on wyświetlany, drukowany lub zapisywany. Można tworzyć wiele niestandardowych układów raportów, a następnie zmieniać układ używany dla danego raportu w miarę potrzeby.

Uwaga

W Business Central termin „raport” obejmuje również dokumenty zewnętrzne, takie jak faktury sprzedaży oraz potwierdzenia zamówień wysyłane do nabywców w formie plików PDF.

Aby utworzyć układ niestandardowy, można utworzyć kopię istniejącego układu lub dodać nowy układ niestandardowy, który będzie w większości przypadków oparty o wbudowany układ. Gdy dodawany jest nowy układ niestandardowy można wybrać typ układu raportu RDLC, Word lub oba. Nowy układ niestandardowy będzie automatycznie oparty o wbudowany układ raportu, jeśli jest on dostępny. Jeśli nie istnieje wbudowany, dopasowany układ, zostaje stworzony nowy, pusty układ, który należy zmodyfikować i zaprojektować od podstaw. Dodatkowe informacje na temat układów raportu RDLC oraz Word, wbudowanych oraz niestandardowych raportach oraz wiele innych zamieszczono w artykule Zarządzanie układami raportów.

Porada

Arkusze kont można wykorzystać, aby uzyskać wgląd w dane finansowe przechowywane w planie kont. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przygotowanie raportowania finansowego przy użyciu arkuszy kont i kategorii kont.

Po zdefiniowaniu niestandardowych układów raportów, użytkownik może wybrać je z kartotek nabywców i dostawców, aby określić, że wybrane układy będą użyte dla dokumentów utworzonych dla danego nabywcy lub dostawcy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Definiowanie układów dokumentów dla nabywców i dostawców

Aby utworzyć układ niestandardowy

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Wybór układu raportu, a następnie wybierz powiązane łącze.

  Na stronie Wybór układu raportu znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych dla firmy określonej w polu Nazwa firmy na górze strony.

 2. W polu Firma wybierz firmę, dla której chcesz utworzyć układ raportu.

 3. Wybierz wiersz dla raportu, dla którego chcesz utworzyć układ, a następnie wybierz akcję Układy niestandardowe.

  Pojawi się strona Niestandardowe układy raportów, która wyświetla wszystkie niestandardowe układy raportów dostępne dla wybranego raportu.

 4. Jeśli chcesz utworzyć kopię istniejącego układu niestandardowego, wybierz istniejący układ niestandardowy z listy, a następnie wybierz akcję Kopiuj.

  Kopia układu niestandardowego pojawi się na stronie Niestandardowe układy raportów i zawiera słowo Kopia w polu Opis.

 5. Aby dodać nowy układ niestandardowy, oparty o wbudowany układ, należy wykonać następujące kroki:

  1. Wybierz akcję Nowy. Pojawi się strona Wstaw wbudowany układ dla raportu. Pola Identyfikator oraz Nazwa zostaną automatycznie wypełnione.
  2. Aby dodać układ niestandardowy raportu Word, zaznacz pole wyboru Wstaw układ raportu Word.
  3. Aby dodać układ niestandardowy raportu RDLC, zaznacz pole wyboru Wstaw układ raportu RDLC.
  4. Wybierz przycisk OK.

  Nowy niestandardowy układ będzie od teraz wyświetlany na stronie Niestandardowe układy raportu. Jeśli nowy układ jest oparty o wbudowany układ, w polu Opis będzie zawierać słowa Kopia wbudowanego układu. Jeśli dla danego raportu nie było wbudowanego układu, nowy układ będzie zawierać słowa Nowy układ w polu Opis, co oznacza, że układ niestandardowy jest pusty.

 6. Pole Nazwa firmy jest domyślnie puste, co oznacza, że układ niestandardowy będzie dostępny dla raportu we wszystkich firmach. Aby udostępnić układ niestandardowy tylko w określonej firmie, wybierz Edycja, a następnie w polu Nazwa firmy wprowadź nazwę firmy, w której chcesz udostępnić układ.

Układ niestandardowy został utworzony. Można teraz modyfikować układ niestandardowy według potrzeb.

Porada

Wyniki raportu można wyeksportować do pliku Excel, aby wyświetlić pełen zestaw danych, w tym kolumny, ale bez układu. Plik programu Excel może pomóc ocenić, czy raport zawiera oczekiwane dane lub diagnozuje problem. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z raportami - wysyłanie do programu Excel.

Modyfikacja układu niestandardowego

Aby zmodyfikować układ raportu, należy najpierw wyeksportować układ raportu jako plik do lokalizacji na komputerze użytkownika lub w sieci lokalnej. Następnie, należy otworzyć wyeksportowany dokument i wprowadzić zmiany. Po wprowadzeniu zmian należy zaimportować układ raportu.

Aby zmodyfikować układ niestandardowy

 1. Wyeksportuj układ niestandardowy ze strony Niestandardowe układy raportów. Jeśli strona Wybór układu raportu nie została jeszcze otwarta, należy ją wyszukać, otworzyć i wybrać raport posiadający pożądany układ, a następnie wybrać akcję Układy niestandardowe.

 2. Na stronie Niestandardowe układy raportów wybierz układ, który chcesz zmodyfikować, wybierz akcję Eksportuj układ, a następnie wybierz Zapisz lub Zapisz jako, aby zapisać dokument układu raportu w lokalizacji na twoim komputerze lub w sieci.

 3. Otwórz dokument układu raportu, który został przed chwilą zapisany, a następnie wprowadź zmiany.

  Jeśli zmieniasz układ Word, otwórz dokument układu w programie Word. Aby edytować detale, zobacz następną sekcję Wprowadzanie zmian w układzie raportu.

  Układy raportów RDLC są bardziej zaawansowane niż układy raportów Word. Dodatkowe informacje na temat modyfikowania układu raportu RDLC zamieszczono w artykule Projektowanie układów raportów RDLC.

  Pamiętaj, aby zapisać zmiany gdy skończysz modyfikację.

 4. Wróc na stronę Niestandardowe układy raportów, wybierz układ raportu, który został wyeksportowany i zmodyfikowany, a następnie wybierz akcję Importuj układ.

 5. W oknie dialogowym Importuj zaznacz Wybierz, aby znaleźć i wybrać zmodyfikowany dokument układu raportu, a następnie wybierz Otwórz.

Ważne

Należy pamiętać, aby importować zmodyfikowany dokument układu raportu. W innym przypadku nowy układ raportu nie będzie dostępny.

Tworzenie i modyfikowanie niestandardowych układów raportów

Aby wprowadzić zmiany związane z ogólnym formatowaniem oraz zmiany układu, takie jak zmiana czcionki tekstu, dodawanie i modyfikacja tabeli lub usuwanie pola danych, wystarczy wykorzystać podstawowe funkcje edycji programu Word, tak jak w przypadku innych dokumentów Word.

Jeśli układ raportu Word jest projektowany od zera lub dodawane są nowe pola danych, należy rozpocząć od dodania tabeli, która zawiera wiersze i kolumny mające ostatecznie przechowywać pola danych.

Porada

Wyświetlenie linii siatki pozwala zobaczyć granice komórek tabeli. Należy pamiętać o ukryciu linii siatki po zakończonej edycji. Aby wyświetlić lub ukryć granice tabeli, należy zaznaczyć tabele, a następnie w karcie Układ lub Tabela wybrać Pokaż linie siatki.

Osadzanie czcionek w układach Word, w celu zachowania spójności

Aby upewnić się, że raporty są zawsze wyświetlane i drukowane z poprawnymi czcionkami, bez względu na miejsce, z którego użytkownicy otwierają i drukują raporty, można osadzić czcionki w dokumencie Word. Należy jednak pamiętać, że osadzanie czcionek może znacząco zwiększyć rozmiar plików programu Word. Dodatkowe informacje na temat osadzania czcionek w programie Word zamieszczono w artykule Osadzanie czcionek w Word, PowerPoint lub Excel.

Usuwanie pól etykiety i pól danych w układach Word.

Pola etykiety i pola danych raportu są zawarte w kontrolce zawartości w programie Word. Poniższy obraz ilustruje kontrolkę zawartości wybraną w dokumencie Word.

Kontrolka zawartości dla pola w układzie raportu Word.

Nazwa pola etykiety lub pola danych jest wyświetlana w kontrolce zawartości. W przykładzie, nazwa pola to CompanyAddr1.

Aby usunąć pole etykiety lub pole danych

 1. Naciśnij prawym przyciskiem pole, które chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń kontrolkę zawartości.

  Kontrolka zawartości zostanie usunięta, ale nazwa pola pozostanie jako tekst.

 2. Usuń pozostały tekst w miarę potrzeby.

Dodawanie pól danych

Dodawanie pól danych z zestawu danych raportu jest bardziej zaawansowane i wymaga trochę wiedzy na temat zestawu danych raportu. Informacje na temat dodawania pól dla danych, etykiet oraz obrazów można znaleźć w artykule Dodawanie pól do układu raportów w aplikacji Word.

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Zarządzanie ukłądami raportów
Zmiana bieżącego układu raportu
Import i eksport niestandardowego układu raportu lub dokumentu
Praca z raportami, skryptami i portami XML
Przygotowanie raportowania finansowego harmonogramy kont i kategorie kont Analityka biznesowa
Praca z Business Central