Table of Contents

Personalizacja obszaru roboczego

Można personalizować obszar roboczy, aby dostosować go do swojej pracy i preferencji zmieniając strony tak, aby wyświetlały tylko potrzebne informacje, dokładnie tam gdzie są one potrzebne. Wprowadzone zmiany personalizacji będą miały wpływ tylko na to co widzi ich autor, a nie na to, co widzą inni użytkownicy.

Wszystkie typy stron mogą być personalizowane, również strona widoku głównego użytkownika. Dodatkowe informacje na temat widoków głównych użytkownika zamieszczono w artykule Widok główny użytkownika.

W zależności od typu strony oraz jej zawartości, można wprowadzać różne zmiany, na przykład przenosić lub ukrywać pola, kolumny, akcje i całe części, a także dodawać nowe pola. Większość personalizacji jest wykonywana poprzez wcześniejszą aktywację paska Personalizowanie, ale bardzo proste korekty, takie jak szerokość kolumn mogą być wykonywane natychmiast na dowolnej liście.

Uwaga

Administratorzy mogą dokonywać tych samych zmian układu, co użytkownicy, dostosowując obszar roboczy profilu, do którego jest przypisanych wielu użytkowników. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Dostosowanie stron dla profili.

Administratorzy mogą również zastąpić lub wyłączyć personalizację użytkownika oraz zdefiniować, które funkcje są widoczne dla użytkowników określonych firm. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Dostosowywanie Business Central.

Podgląd wideo

Na poniższym wideo przedstawiono kilka sposobów personalizowania widoku głównego użytkownika.

Aby zmienić szerokość kolumny

Szerokość kolumny w dowolnej liście może zostać łatwo zmieniona poprzez przesunięcie granicy między dwiema kolumnami w lewo lub w prawo.

 1. W nagłówku listy zaznacz i przeciągnij granicę pomiędzy dwiema kolumnami.
 2. Alternatywnie, kliknij dwukrotnie granicę pomiędzy dwiema kolumnami, aby automatycznie dopasować szerokość kolumny. Powoduje to ustawienie szerokości o optymalnym rozmiarze, który gwarantuje czytelność.

W przypadku innej personalizacji, zmiany szerokości kolumn są przechowywane na koncie użytkownika i podążają za nim bez względu na to, na jakim urządzeniu się zaloguje.

Aby rozpocząć personalizację strony za pomocą paska Personalizacja

 1. Otwórz dowolną stronę, którą chcesz personalizować.

 2. W prawym, górnym rogu wybierz ikonę Ustawienia, a następnie wybierz akcję Personalizuj.

  U góry strony pojawi się pasek Personalizacja, który oznacza, że można zacząć wprowadzać zmiany.

  Uwaga

  Aby nawigować podczas personalizacji należy nacisnąć Ctrl + akcję wskazaną przez strzałkę.

  Jeśli na pasku widoczna jest ikona Personalizacja zablokowana lub Blokada personalizacji, personalizacja strony jest niemożliwa. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Dlaczego personalizacja strony jest zablokowana.

 3. Aby dodać pola, wybierz akcję + Pole.

 4. Przeciągnij i upuść pole wybrane z okienka Dodaj pole do strony w odpowiedniej pozycji na stronie.

 5. Aby zmienić element interfejsu użytkownika, wskaż element taki jak akcja, pole lub część. Element zostanie natychmiast zaznaczony strzałką lub obramowaniem.

 6. Wybierz element, a następnie wybierz opcję Przesuń, Usuń, Ukryj, Pokaż, Pokaż pod „Pokaż więcej”, Pokaż po zwinięciu, Pokaż zawsze, Wybierz/Wyczyść Okienko blokowania lub Uwzględnij/Wyklucz z Szybkiego wprowadzania, w zależności od typu i stanu elementu interfejsu użytkownika. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Co można personalizować.

 7. Gdy zakończysz zmianę układu jednej lub więcej stron, wybierz przycisk Zakończono na pasku Personalizacja.

Co można personalizować

Czy chcesz wykonać Jak to zrobić Uwagi
Przesunąć element, taki jak pole, kolumna w liście, kafelek, akcję lub część Należy wskazać dowolną część elementu, który ma zostać przesunięty, a następnie przeciągnąć go na jego nową pozycję. Pozycja jest wskazywana przez grubą poziomą lub pionową linię.

ikona Nie można przenieść w dane miejsce wskazuje, że nie można przenieść elementu na wybraną pozycję.
Części to obszary strony zawierające elementy takie jak wiele pól, inna strona, wykres lub kafelki.

Dodatkowe informacje na temat personalizacji zamieszczono w artykule Akcje personalizacji.
Ukryć element taki jak pole, kolumna w liście, kafelek, akcję lub część Należy wybrać strzałkę, a następnie wybrać opcję Ukryj Gdy uruchomiony jest tryb personalizacji, element jest wyszarzony. Jeśli ukrywane pole jest wyświetlane na skróconej karcie, gdy jest ona zwinięta, pole nie będzie tam dalej widoczne.
Pokazać ukryte akcje i części. Należy wybrać strzałkę dla wyszarzonego elementu, a następnie wybrać opcję Pokaż. Ukryty element jest ponownie widzialny.
Dodać pole lub kolumnę Należy wybrać akcję + Pole na pasku Personalizacja.

Po prawej otworzy się okienko Dodaj pole do strony. W kafelku wymienione są pola, które można dodać do strony.

Aby dodać pole, należy je przeciągnąć z okienka na wybraną pozycję. Pozycja jest wskazana przez grubą poziomą lub pionową linię.
Każda strona zawiera wstępnie zdefiniowany zestaw pól, które można wyświetlić. Procedura może zostać wykorzystana, aby dodać pola lub kolumny, które nie były wcześniej wyświetlane lub, aby wyświetlić ukryte wcześniej pola.
Wyświetlić pole w nagłówku skróconej karty po jej rozwinięciu. Należy wybrać strzałkę, a następnie opcję Wyświetlaj po rozwinięciu.

Jeśli opcja jest niewidoczna musiała zostać wcześniej wybrana. W takim przypadku, aby zatrzymać wyświetlanie w nagłówku skróconej karty, wybierz Pokaż zawsze.
Skrócona karta to termin określający grupę pól wyświetlanych w jednym nagłówku. Aby wyświetlić tylko najważniejsze pola należy wykorzystać opcję Wyświetlaj po zwinięciu. Jeśli wybrano pole w nagłówku, otworzy się skrócona karta skoncentrowana na wybranym polu.

Opcja może zostać zastosowana tylko jeśli strona zawiera więcej niż jedną skróconą kartę. Jeśli istnieje tylko jedna skrócona karta, nie można jej zwinąć, dlatego opcja Wyświetlaj po zwinięciu jest niedostępna.
Sprawić, aby pole było wyświetlane tylko po wyborze opcji Pokaż więcej. Wybierz strzałkę, a następnie wybierz Pokaż pod „Pokaż więcej”.

Jeśli opcja Pokaż pod „Pokaż więcej” jest niewidoczna musiała zostać wcześniej wybrana. W takim przypadku, aby pole było wyświetlane zawsze, a nie tylko po wybraniu opcji Pokaż więcej, należy wybrać opcję Pokaż zawsze.
Zmienić okienko blokowania w liście na inną kolumnę. Należy wybrać strzałkę kolumny, która ma być ostatnią kolumną okienka blokowania, a następnie wybrać Ustaw okienko blokowania.

Aby przywrócić okienko blokowania na domyślną pozycję należy wybrać strzałkę obecnej kolumny okienka blokowania i wybrać Wyczyść okienko blokowania. Uwaga: Nie można usunąć tego okienka blokowania.
Okienko blokowania określa kolumny, które zawsze pojawiają się po lewej, nawet podczas poziomego przewijania.
Pominąć pole naciskając Enter. Należy wybrać strzałkę znajdującą się przy polu lub nagłówku kolumnowym listy, a następnie wybrać Wyklucz z Szybkiego wprowadzania.

Jeśli opcja jest niewidoczna pole jest już pomijane. W takim przypadku, aby zatrzymać pomijanie pola wybierz Uwzględnij w Szybkim wprowadzaniu.
Zobacz Przyspieszenie wprowadzania danych za pomocą Szybkiego wprowadzania
Zmienić kolejność oraz usunąć widoki przedstawiające filtrowane listy. Należy wybrać strzałkę znajdującą się obok widoku, a następnie wybrać Przesuń, Usuń lub Ukryj. Więcej informacji można znaleźć w artykule Zapisywanie i personalizacja widoków listy
Dodać nową akcję do strony lub raportu w Widoku głównym użytkownika. Należy wybrać ikonę zakładki ze strony docelowej, stronie żądania raportu lub okna powiedz mi. Więcej informacji można znaleźć w artykule Oznaczanie strony lub raportu zakładką w Widoku głównym użytkownika
Rozpoczynać wyświetlanie listy jako rozwiniętej lub zwiniętej Należy wybrać przycisk Rozwiń wszystkie lub Zwiń wszystkie w prawym górnym rogu listy, lub wybrać akcję Rozwiń wszystkie lub Zwiń wszystkie w menu pierwszej kolumny. Dotyczy list hierarchii zwijania

Personalizacja akcji

Personalizacja pozwala zdecydować, które akcje mają być wyświetlane w paskach nawigacji i akcji oraz Widokach głównych użytkownika, a także gdzie mają być wyświetlane. Można wyświetlić, ukryć lub przesuwać pojedyncze akcje oraz grupy akcji. Personalizacja paska nawigacji i akcji jest wykonywana w taki sam sposób jak personalizacja innych elementów interfejsu użytkownika. Jednakże to, co możesz zrobić z daną akcją lub grupą zależy od tego gdzie znajduje się dana akcja lub grupa. Najlepszym sposobem sprawdzenia dostępnych opcji jest uruchomienie trybu personalizacji i podążanie za wskazówkami udzielanymi przez strzałki.

Istnieje kilka określeń, z którymi należy się zapoznać, aby lepiej zrozumieć personalizację akcji: grupa akcji oraz kategoria promowana.

Grupa akcji to element, który po rozwinięciu wyświetla inne akcje lub grupy. Na przykład akcja Funkcje, która pojawia się na stronie Zamówienia sprzedaży po wyborze akcji Akcje jest grupą akcji.

Kategoria promowana jest grupą akcji, która pojawia się przed pionową linią| na pasku akcji. Kategorie zawierają zazwyczaj najczęściej używane akcje, aby można je było szybko znaleźć. Na przykład akcje Zamówienie, Zwolnienie oraz Księgowanie znajdujące się na stronie Zamówienia sprzedaży są kategoriami promowanymi.

Uwaga

Nie można personalizować paska akcji, który pojawia się w częściach strony (na przykład części strony Zamówienie sprzedaży, która zawiera wiersze sprzedaży).

Aby usunąć, ukryć lub wyświetlić akcje i grupy akcji

W przypadku wyświetlenia lub ukrycia akcji, opcje pod strzałką określają co można zrobić w zależności od stanu akcji.

 1. Należy wybrać strzałkę akcji lub grupy akcji.
 2. Należy wybrać jedną z następujących opcji:
Opcja Co robi
Usuń Opcja pojawia się jeśli wybrana akcja jest wyświetlona również w innej części paska nawigacji lub paska akcji. Wybór opcji usuwa akcję z wybranej lokalizacji, aby nie była w niej dalej widoczna. Akcja lub grupa akcji pozostanie w innych lokalizacjach.
Ukryj Opcja pojawia się jeśli akcja lub grupa akcji nie jest wyświetlana nigdzie indziej na pasku nawigacji ani pasku akcji. Podobnie do opcji Usuń, wybór opcji spowoduje usunięcie akcji lub grupy akcji z paska nawigacji lub paska akcji. Jednakże w trybie personalizacji akcja lub grupa akcji dalej będzie wyświetlana w bieżącej pozycji, z tą różnicą, że będzie ona wyszarzona.
Pokaż Opcja pojawia się jeśli akcja lub grupa akcji została wcześniej ukryta (wyszarzona). Wybór opcji spowoduje pojawienie się akcji lub grupy akcji na pasku nawigacji lub pasku akcji.

Aby przenieść akcje lub grupy akcji

Miejsce, w którym można upuścić akcje lub grupy akcji jest wskazane przez poziomą linię pomiędzy dwiema akcjami lub obramowanie grupy akcji. Istnieją następujące opcje:

 • Można przenosić pojedyncze akcje do kategorii promowanych, ale nie można zmieniać kolejności akcji w kategorii.
 • Nie można przenieść grupy akcji do kategorii promowanej.
 1. Aby przenieść akcję lub grupę akcji, należy przeciągnąć i upuścić ją w wymaganej pozycji, w taki sam sposób jak pola i kolumny.
 2. Aby przenieść akcję lub grupę akcji do innej niepustej grupy akcji, przeciągnij akcję lub grupę akcji do nowej grupy i upuść ją w polu Upuść akcję tutaj.

Personalizacja części

Części to obszary na stronie, które są zazwyczaj złożone z wielu pól, wykresów lub innej zawartości i mogą być zidentyfikowane przez kolorowe obramowanie widoczne po wyborze części. Na przykład, ekran główny Widoku głównego użytkownika składa się z wielu części. Ze względu na ich wyraźnie określone ograniczenie, można personalizować całą część oraz jej zawartość.

 • Aby przesunąć część należy przeciągnąć ją i upuścić w wybranej pozycji. Kolorowa linia wskazuje prawidłowe pozycje na ekranie. Na przykład, pola informacji mogą być przeniesione tylko obok innych pól informacji w okienku pól informacji.
 • Część może zostać ukryta poprzez wybór opcji Ukryj w strzałce.
 • Po rozpoczęciu personalizacji lub przejściu do nowej strony, wszystkie części, które są obecnie ukryte pojawią się na stronie z charakterystycznym wyglądem, aby wskazać, że są ukryte. Można wyłączyć ukrycie danej części za pomocą opcji Pokaż w strzałce.

Można wyczyścić wszystkie zmiany personalizacji, które dotyczą jednej części poprzez wybór opcji Wyczyść personalizację w strzałce danej części. Wyczyszczenie personalizacji części wpływa tylko na zmiany zawartości części, a nie na umiejscowienie lub widoczność części na stronie.

Aby wyczyścić personalizację

W pewnym momencie może pojawić się potrzeba wycofania części lub wszystkich zmian personalizacji, które zostały dotychczas wprowadzone na stronie.

 1. Wybierz akcję Wyczyść personalizację na pasku Personalizacja.
 2. Należy wybrać jedną z następujących opcji. Pamiętaj, że wyczyszczenie personalizacji nie może zostać wycofane.
Opcja Co robi
Tylko menu nawigacji Czyści wszystkie zmiany personalizacji, które wprowadzono w menu nawigacji, które jest wspólne dla Widoku głównego użytkownika i innych stron. Uwzględnia to wszystkie nowe akcje dodane jako zakładki oraz wszystkie zmiany w łączach i grupach w menu.
Tylko akcje Czyści wszystkie zmiany personalizacji wprowadzone w pasku nawigacji lub akcji danej strony.
Tylko pola, kolumny i części Czyści wszystkie zmiany personalizacji wprowadzone na stronie oprócz tych dotyczących paska nawigacji lub paska akcji. Opcja uwzględnia zmiany w polach, kolumnach, częściach i kafelkach.
Wszystko Czyści wszystkie zmiany personalizacji wprowadzone na stronie i przywraca jej domyślny wygląd. Opcja uwzględnia zmiany w pasku nawigacji i akcji, polach, kolumnach, częściach oraz kafelkach.

Dodatkowe punkty orientacyjne.

Aby pomóc w lepszym zrozumieniu personalizacji poniżej wymieniono kilka wskazówek.

 • Wprowadzając zmiany w stronie kartoteki, która została otwarta z listy, zmiany wpłyną na wszystkie rekordy, które są otwierane z tej listy. Na przykład powiedzmy, że otwarty zostaje określony nabywca ze strony lista nabywców, a następnie strona zostaje spersonalizowana poprzez dodanie pola. Po otwarciu innych nabywców z listy, dodane pole również będzie widoczne.
 • Wprowadzone zmiany będą wpływać na wszystkie Widoki główne użytkownika. Na przykład, zmiana wprowadzona w liście nabywców, gdy wybrany Widok główny użytkownika to Dyrektor handlowy, będzie również widoczna na stornie Nabywcy, gdy wybrany Widok główny użytkownika to Specjalista ds. zamówień sprzedaży.
 • Zmiany wprowadzone na stronie w okienku, będą działać na stronie za każdym razem, gdy będzie wyświetlana.
 • Pola i kolumny mogą być dodane tylko z wstępnie zdefiniowanej listy, która jest zbudowana w oparciu o daną stronę. Nie można tworzyć nowych.

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Dostosowanie stron dla profili
Praca z Business Central
Zmiana podstawowych ustawień
Zmiana wyświetlanych funkcji