Table of Contents

Przewodnik: Przygotowanie prognoz przepływów pieniężnych przy pomocy raportów finansowych

W przewodniku opisano, jak można użyć raportów finansowych do tworzenia prognoz przepływów pieniężnych. Raporty finansowe wykonują obliczenia, których nie można wykonać bezpośrednio w planie kont przepływów pieniężnych. W raportach finansowych można skonfigurować sumy częściowe dla przyjęć i rozchodów przepływów pieniężnych. Te sumy częściowe mogą być wliczone w nowe sumy, których z kolei można użyć w tworzeniu prognoz przepływów pieniężnych.

O tym Przewodniku

W tym przewodniku opisano następujące zadania:

 • Konfigurowanie nowej nazwy raportu finansowego dotyczącego przepływów pieniężnych.
 • Konfigurowanie wierszy raportu finansowego.
 • Konfigurowanie nowego układu kolumn.
 • Przypisywanie układu kolumn do raportu finansowego.
 • Wyświetlanie i drukowanie prognozy przepływów pieniężnych.

Warunki wstępne

Aby wykonać wszystkie kroki w tym przewodniku, wymagane są następujące elementy:

 • Business Central

 • Zarejestrowane wiersze arkusza przepływów pieniężnych

Role

W tym przewodniku pokazano zadania wykonywane przez użytkowników o następujących rolach:

 • Kontroler

Historia

Ken jest kontrolerem w firmie CRONUS. Jego zadaniem jest tworzenie miesięcznych prognoz przepływów pieniężnych. Przygotowując prognozę uwzględnia finanse, sprzedaż, zakupy i środki trwałe, a następnie prezentuje wyniki prognozy dyrektorowi finansowemu - Sarze.

Konfigurowanie nowej nazwy raportu finansowego

Raport finansowy składa się z nazwy raportu finansowego przepływów pieniężnych z serią wierszy i układem kolumn.

Aby skonfigurować nową nazwę raportu finansowego

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Na stronie Raporty finansowe wybierz opcję Nowy, aby utworzyć nową nazwę raportu finansowego przepływów pieniężnych.
 3. W polu Nazwa wpisz Prognoza.
 4. W polu Opis wpisz Prognoza przepływów pieniężnych.
 5. Pola Definicja wiersza i Definicja kolumny pozostaw puste.

Konfigurowanie wierszy raportu finansowego

Po konfiguracji nazwy raportu finansowego, Ken definiuje każdy wiersz, który pojawia się w arkuszu kont przepływów pieniężnych. Ken określa wiersze, które można pokazać w raportach oprócz wierszy, które służą wyłącznie do celów obliczeniowych.

Aby skonfigurować wiersze raportu finansowego

 1. Na stronie Raporty finansowe wybierz utworzoną przez Ciebie nazwę raportu finansowego Prognoza, a następnie wybierz akcję Edytuj definicję wierszy.

 2. Na stronie Definicja wiersza wprowadź każdy wiersz tak, jak pokazano w poniższej tabeli.

  Porada

  Korzystając z funkcji Wstaw konta PP można szybko oznaczać konta przepływów pieniężnych z planu kont przepływów pieniężnych i kopiować je do wierszy raportu finansowego.

  Nr wiersza Opis Typ sumowania Sumowanie Typ wiersza Typ kwoty Pokaż
  R10 Otwarte zamówienia sprzedaży Konta zapisów przepływów pieniężnych 20 Obroty netto Kwota netto Tak
  R10 Wynajmy Konta zapisów przepływów pieniężnych 30 Obroty netto Kwota netto Tak
  R10 Aktywa finansowe Konta zapisów przepływów pieniężnych 40 Obroty netto Kwota netto Tak
  R10 Sprzedaż/likwidacja środków trwałych Konta zapisów przepływów pieniężnych 50 Obroty netto Kwota netto Tak
  R10 Prywatne inwestycje Konta zapisów przepływów pieniężnych 60 Obroty netto Kwota netto Tak
  R10 Pozostałe przychody Konta zapisów przepływów pieniężnych 70 Obroty netto Kwota netto Tak
  R10 Otwarte zlecenia serwisowe Konta zapisów przepływów pieniężnych 80 Obroty netto Kwota netto Tak
  R20 Suma wpłat gotówkowych Formuła R10 Obroty netto Kwota netto Tak
  R20 Suma wpłat gotówkowych Formuła R10 Obroty netto Kwota netto Tak
  R30 Zobowiązania Konta zapisów przepływów pieniężnych 1010 Obroty netto Kwota netto Tak
  R30 Otwarte zamówienia zakupu Konta zapisów przepływów pieniężnych 1020 Obroty netto Kwota netto Tak
  R30 Koszty pracowników Konta zapisów przepływów pieniężnych 1030 Obroty netto Kwota netto Tak
  R30 Koszty bieżące Konta zapisów przepływów pieniężnych 1040 Obroty netto Kwota netto Tak
  R30 Koszty finansowe Konta zapisów przepływów pieniężnych 1050 Obroty netto Kwota netto Tak
  R30 Inwestycje Konta zapisów przepływów pieniężnych 1070 Obroty netto Kwota netto Tak
  R30 Prywatne zużycie Konta zapisów przepływów pieniężnych 1090 Obroty netto Kwota netto Tak
  R30 należny podatek VAT Konta zapisów przepływów pieniężnych 1100 Obroty netto Kwota netto Tak
  R30 Inne wydatki Konta zapisów przepływów pieniężnych 1110 Obroty netto Kwota netto Tak
  R40 Suma wypłat środków pieniężnych Formuła R30 Obroty netto Kwota netto Tak
  R50 Nadwyżka Formuła R20+R40 Obroty netto Kwota netto Tak
  R60 Fundusze przepływów pieniężnych Konta zapisów przepływów pieniężnych 2100 Obroty netto Kwota netto Tak
  R70 Suma przepływów pieniężnych Formuła R50+R60 Obroty netto Kwota netto Tak
  Uwaga

  Numer wiersza R10 jest wykorzystywany do przechwytywania sum kont dla należności. Numer wiersza R20 jest wykorzystywany do obliczania sum dla wszystkich wpłat gotówkowych. Numer wiersza R30 jest wykorzystywany do przechwytywania sum kont dla zobowiązań. Numer wiersza R40 jest wykorzystywany do obliczania sum dla wszystkich wypłat środków pieniężnych. Numer wiersza R50 jest wykorzystywany do przechwytywania sum nadwyżek gotówkowych. Numer wiersza R60 jest wykorzystywany do przechwytywania środków obrotowych. Numer wiersza R70 jest wykorzystywany do obliczania prognozowanych przepływów pieniężnych.

Konfiguracja nowej definicji kolumn

Zanim będzie można wydrukować prognozę przepływów pieniężnych, należy wpierw utworzyć definicję kolumn dla informacji numerycznych. W kolumnach, Ken definiuje informacje z wierszy, które mają zostać wykorzystane.

 • Pierwsza kolumna posiada numer C10, tytuł Kwota i zawiera obroty netto.
 • Druga kolumna posiada numer C20, tytuł Saldo na dzień i zawiera transakcje dla okresu.
 • Trzecia kolumna posiada numer C30, tytuł Cały rok obrachunkowy i zawiera obroty netto sald dla całego roku obrachunkowego.
 • Na koniec, należy przypisać układ kolumn jako domyślny układ kolumn dla raportu finansowego Prognoza.

Konfigurowanie nowej definicji kolumn

 1. W oknie Raporty finansowe wybierz utworzoną przez Ciebie nazwę raportu finansowego Prognoza. Na karcie Strona główna, w grupie Proces, wybierz Edytuj ustawienia definicje kolumny.

 2. Utwórz nowy układ kolumn o nazwie Przepływ pieniężny.

 3. Wybierz przycisk OK.

 4. Wprowadź każdy wiersz dokładnie tak, jak pokazano w poniższej tabeli.

  Nr kolumny Nagłówek kolumny Typ kolumny Typ zapisu księgi Typ kwoty Pokaż
  C10 Kwota Obroty netto Zapisy Kwota netto Zawsze
  C20 Kwota do dnia Saldo na dzień Zapisy Kwota netto Zawsze
  C30 Cały rok obrachunkowy Cały rok obrachunkowy Zapisy Kwota netto Zawsze

Przypisywanie definicji kolumny do nazwy raportu finansowego

Ken jest gotowy do przypisania układu kolumn do nazwy raportu finansowego.

Aby przypisać definicję kolumny do nazwy raportu finansowego

 1. Na stronie Raporty finansowe, wybierz Prognoza*, wybierz akcję Edytuj ustawienia układu kolumn.
 2. W polu Nazwa układu kolumn wybierz układ kolumn Przepływy pieniężne, aby przypisać go jako domyślny układ kolumn.

Aby wyświetlić i wydrukować prognozę przepływów pieniężnych

 1. Na stronie Nazwy raportów finansowych wybierz akcję Podgląd, aby wyświetlić prognozę przepływów pieniężnych.
 2. Na stronie Raport finansowy możesz wybrać kwotę a następnie wyświetlić zapisy prognozy przepływów pieniężnych tworzących tę kwotę. Dodatkowo można wyświetlić formułę użytą do obliczenia kwoty. Można też przefiltrować kwoty według daty i wymiarów.
 3. Wybierz akcję Drukuj, aby wydrukować prognozę przepływów pieniężnych.

Zobacz też

Praca z raportami finansowymi
Analizowanie przepływu pieniężnego w firmie
Przewodnik po procesach biznesowych
Praca z Business Central