Table of Contents

Pobranie dla produkcji lub kompletacji w podstawowych konfiguracjach magazynowych

Sposób odłożenia pobranych komponentów do produkcji lub zleceń kompletacji zależy od skonfigurowania magazynu jako lokalizacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie zarządzania magazynem.

Pobranie dla produkcji w podstawowych konfiguracjach magazynowych

Metoda kalkulacji zużycia wpływa również na przepływ komponentów w produkcji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kalkulacja zużycia komponentów w zależności od wyniku operacji.

W zaawansowanych konfiguracjach magazynowych, gdzie lokalizacja wymaga zarówno pobrań jak i wydań, należy użyć strony Pobranie magazynowe, aby przenieść komponenty o metodzie kalkulacji zużycia Ręczna, Pobranie + do przodu, Pobranie + wstecz do zleceń produkcji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Pobranie dla produkcji lub kompletacji w podstawowych konfiguracjach magazynowych.

W podstawowych konfiguracjach magazynowych, gdzie lokalizacja wymaga przetwarzania pobrania ale nie przetwarzania wydania, strony Pobranie zapasu można użyć również do organizacji i zapisu pobrań zapasów o metodzie kalkulacji zużycia Ręczna. Podczas rejestracji pobrania zapasu do wewnętrznej operacji, takiej jak produkcja, jednocześnie księgowane jest zużycie pobranych komponentów. Alternatywnie można wykorzystać Przesunięcie zapasu z odwołaniem do dokumentu źródłowego, aby przenieść komponenty o metodzie kalk. zużycia Ręczna, Pobranie + do przodu, Pobranie + wstecz do zleceń produkcyjnych.

Gdy operacje produkcji są zintegrowane z procesami magazynowymi, za pomocą pojemników lub bezpośrednich odłożeń i pobrań, pojemnik, z którego konsumowane są komponenty jest pojemnikiem definiowanym w każdym wierszu komponentu zlecenia produkcyjnego. Wszystkie wymagane komponenty muszą być dostępne w tym pojemniku. W innym przypadku, ręczne lub automatyczne księgowanie zużycia (kalkulacja zużycia) jest zatrzymywane dla danego komponentu.

Przesunięcie zapasu z odwołaniem do dokumentu źródłowego i Pobranie magazynowe nie mogą być użyte do pobrania komponentów o metodzie kalk. zużycia Do przodu i Wstecz. Pobranie zapasu nie może być użyte do pobrania zapasów o metodzie kalk. zużycia innej niż Ręczna. Do obsługi pozostałych komponentów, należy wykorzystać Przesunięcie zapasu bez odwołania do dokumentu źródłowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przesunięcia zapasów do obszaru operacyjnego w podstawowych konfiguracjach.

Uwaga

Poniższe istotne różnice istnieją pomiędzy pobraniami zapasów, przesunięciami zapasów, a pobraniami magazynowymi:

  • Podczas rejestracji pobrania zapasu do wewnętrznej operacji, takiej jak produkcja, jednocześnie księgowane jest zużycie pobranych komponentów. Podczas rejestracji przesunięcia zapasu lub pobrania magazynowego w wewnętrznej operacji, fizycznie przesunięcie potrzebnych komponentów do pojemnika w obszarze operacji jest rejestrowane bez księgowania zużycia.
  • Podczas użycia pobrań zapasów, pole Kod pojemnika w wierszu komponentu zlecenia produkcyjnego określa pojemnik Przyjęcie, z którego są zmniejszane komponenty podczas księgowania zużycia. Podczas użycia przesunięć zapasów lub pobrania magazynowego, pole Kod pojemnika w wierszach komponentu zlecenia produkcyjnego określa pojemnik Umieszczenie w obszarze operacji, gdzie magazynier ma umieścić komponenty.

Warunek wstępny systemu dla pobierania lub przesuwania komponentów do dokumentów źródłowych jest taki, że istnieje wychodzące żądanie magazynowe powiadomienia obszaru magazynu o potrzebnym komponencie. Wychodzące żądanie magazynowe zostaje utworzone za każdym razem, kiedy stan zlecenia produkcyjnego jest zmieniany na Zwolnione lub zostaje utworzone zwolnione zlecenie produkcyjne.

Aby pobrać komponenty produkcji w podstawowych konfiguracjach magazynu za pomocą Pobrania zapasu

W podstawowych konfiguracjach magazynowych, gdzie lokalizacja jest skonfigurowana jedynie do pobierania, komponenty do działań produkcyjnych można pobierać na stronie Pobranie zapasu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Pobranie zapasu przy pomocy pobrań zapasów.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature., wprowadź Pobrania zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Aby mieć dostęp do komponentów zlecenia produkcyjnego, wybierz akcję Pobierz dokumenty źródłowe, a następnie wybierz zwolnione zlecenie produkcyjne.
  3. Wykonaj pobranie i zapisz rzeczywiste informacje pobrania w polu Ilość do realizacji.
  4. Wybierz akcję Księguj, gdy wiersze będą gotowe do zaksięgowania. Księgowanie utworzy potrzebne zapisy magazynowe i zaksięguje zużycie zapasów.

Możesz także utworzyć Pobranie zapasu bezpośrednio ze zwolnionego zlecenia produkcyjnego. Wybierz akcję Utwórz odłożenie/pobranie/przesunięcie zapasów, zaznacz pole wyboru Utwórz pobranie zapasów, a następnie wybierz przycisk OK.

Przesunięcie zapasu z odwołaniem do dokumentu źródłowego może być również wykorzystane do przesuwania zapasów pomiędzy pojemnikami. Zużycie będzie trzeba zarejestrować osobno. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Seryjne księgowanie zużycia produkcji

Pobranie dla kompletacji w podstawowych konfiguracjach magazynowych

W zaawansowanych konfiguracjach magazynowych, gdzie lokalizacja wymaga zarówno pobrań jak i wydań, do przyniesienia komponentów do zleceń kompletacji, należy użyć strony Pobranie magazynowe. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Pobranie dla produkcji lub kompletacji w zaawansowanych konfiguracjach magazynowych.

W podstawowych konfiguracjach magazynowych pobrania do zleceń kompletacji mogą być wykonywane również za pomocą strony Przesunięcie zapasu.

W podstawowych konfiguracjach magazynu, których lokalizacja wymaga przetwarzania pobrania, ale nie wymaga przetwarzania wydania, strona Pobranie zapasu jest wykorzystywana również do pobierania, kompletacji oraz wydania dla zamówienia sprzedaży, którego zapasy muszą być skompletowane przed wydaniem. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Obsługa zapasów kompletacji na zamówienie z pobraniami zapasów.

Obsługa zapasów kompletacji na zamówienie z pobraniami zapasów

Strona Pobranie zapasu jest też używana do pobierania i wydawania zapasów dla sprzedaży, w której zapasy muszą zostać skompletowane przed wydaniem. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż zapasów w ramach przepływów kompletacji na zamówienie.

Zapasy do wydania nie są fizycznie obecne w pojemniku dopóki nie zostaną skompletowane i zaksięgowane jako wychodzące do pojemnika w obszarze kompletacji. Oznacza to, że pobranie zapasów kompletacji na zamówienie do wydania ma specjalny przepływ. Magazynierzy biorą zapasy kompletowane z pojemnika do doku wydania i księgują pobranie zapasu. Zaksięgowane pobranie zapasu księguje produkcję kompletacji, zużycie komponentów i wydanie sprzedaży.

Business Central można skonfigurować w taki sposób, aby przesunięcie zapasu było tworzone automatycznie w w trakcie tworzenia pobrania zapasu dla zapasu kompletowanego. Aby to umożliwić, należy wybrać pole Utwórz przesunięcie automatycznie na stronie Ustawienia kompletacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przesunięcie komponentów do obszaru operacyjnego w podstawowym magazynowaniu.

Wiersze pobrania zapasu dla zapasów do sprzedaży są tworzone różnie, w zależności od tego ile ilości wierszy sprzedaży jest skompletowanych na zamówienie.

W przeciętnych sprzedażach, w których używa się pobrań zapasów do zaksięgowania wydania ilości zapasów, dla każdego wiersza zamówienia sprzedaży zostaje utworzony jeden lub więcej wiersz pobrania zapasu, jeśli zapas umieszczony jest w różnych pojemnikach. Ten wiersz pobrania jest oparty na ilości w polu Ilość do wydania.

W sprzedażach kompletacji na zamówienie, w których pełna ilość w wierszu zamówienia sprzedaży jest skompletowana na zamówienie, zostaje utworzony jeden wiersz pobrania zapasu dla tej ilości. Oznacza to, że wartość w polu Ilość do kompletacji jest taka sama, jak ilość w polu Ilość do wydania. W wierszu jest zaznaczone pole Kompletacja na zamówienie.

Jeśli przepływ wyjściowy kompletacji jest skonfigurowany dla lokalizacji, wartość w polu Kod poj. wyd.- kompl. na zam. lub Kod pojemnika z kompletacji, w takiej kolejności, jest wstawiona w polu Kod pojemnika w wierszu pobrania zapasu.

Jeśli w wierszu zamówienia sprzedaży nie jest określony żaden kod pojemnika, i żaden przepływ wyjściowy kompletacji nie jest skonfigurowany dla lokalizacji, pole Kod pojemnika w wierszu pobrania zapasu jest puste. Magazynier musi otworzyć stronę Zawartość pojemnika i wybrać pojemnik, w którym są skompletowane zapasy kompletowane.

W scenariuszach złożonych, gdzie część ilości musi zostać najpierw skompletowana a część pobrana z zapasów, zostaną utworzone co najmniej dwa wiersze pobrania zapasów. Jeden wiersz pobrania jest dla ilości kompletacji dla zamówienia. Drugi wiersz pobrania zależy od tego, które pojemniki mogą zrealizować pozostałą ilość z zapasów. Kody pojemnika w dwóch wierszach są różnie wypełnione, w zależności od dwóch różnych typów sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji „Scenariusze kombinacji” artykułu Kompletacja na zamówienie i kompletacja na magazyn.

Wypełnianie pojemnika zużycia

W tym schemacie blokowym pokazano, jak pole Kod pojemnika w wierszach komponentu zlecenia produkcyjnego zostanie wypełnione według ustawionej lokalizacji.

Schemat blokowy pojemnika.

Zobacz też

Zarządzanie magazynem
Zapasy
Konfigurowanie zarządzania magazynem
Zarządzanie kompletacją
Szczegóły projektu: Zarządzanie magazynem
Praca z Business Central