Table of Contents

Punkty końcowe

Punkt końcowy ICI to zdalna firma, która udostępnia dane za pośrednictwem interfejsu API, z którym łączy się firma żądająca udostępnienia danych. Dlatego dla każdej kartoteki punktu końcowego ICI należy określić niezbędne parametry połączenia.

Konfigurowanie punktu końcowego

Aby skonfigurować nowy punkt końcowy:

 1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Punkty końcowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
 2. Wybierz akcję Nowy lub Edytuj, aby otworzyć stronę kartoteki ICI Punkt końcowy.
 3. Wypełnij następujące pola:

Ogólne

Zaktualizuj pola na skróconej karcie Ogólne na stronie ICI Punkt końcowy:

 • Kod - Określa unikatowy kod punktu końcowego.
 • Nazwa - Określa dodatkowy opis punktu końcowego.
 • Kod waluty lokalnej - Określa walutę firmy zdalnej. Używany podczas wymiany sald nabywcy.
 • Połączenie - Określa typ połączenia między firmą żądającą udostępnienia danych a firmą udostępniającą dane. Dostępne są dwa typy: OData (starsza wersja) i Usługa sieci Web.
 • Rozmiar pakietu - Określa liczbę rekordów to zaimportowania w każdym żądaniu do firmy udostępniającej dane.
Ważne

Zalecamy korzystanie z typu Usługa sieci Web, który zapewnia szybsze i bardziej stabilne połączenie dzięki wykorzystaniu interfejsu API udostępnionego przez firmę udostępniającą dane. Opcja OData (starsza wersja) jest nieaktualna i zostanie usunięta w wersji BC 26.0. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przełączanie się na interfejs API.

 • Włączone - Odznaczając to pole można wyłączyć punkt końcowy bez usuwania go z listy punktów końcowych.

Usługa sieci Web

Zaktualizuj pola na skróconej karcie Usługa sieci Web na stronie ICI Punkt końcowy:

 • Adres usługi sieci Web - Określa adres usług sieci Web opublikowanych w firmie zdalnej. Adres należy skopiować z pola Punkt końcowy interfejsu API bieżącej firmy na stronie ICI Ustawienia w firmie udostępniającej dane.
Uwaga

W przypadku środowisk on-premises, adres usługi sieci Web dla Microsoft Dynamics 365 Business Central musi być zgodny z następującym wzorcem i może wymagać dostosowania nazwy serwera, portu numerycznego lub wystąpienia:

  **http(s)://<server\>:<port\>/<serverinstance\>/api/<API publisher\>/<API group\><API version\>companies(company id)**
 • Typ uwierzytelniania - Określa typ uwierzytelniania używany w firmie zdalnej. W zależności od wybranej opcji, zmienia się widoczność kolejnych pól.
 • Nazwa użytkownika usługi sieci Web - Określa nazwę użytkownika firmy zdalnej (Typ Podstawowy).
 • Hasło usługi sieci Web - Określa hasło użytkownika zdalnego (Typ Podstawowy).
 • Identyfikator dzierżawcy - Określa identyfikator katalogu (dzierżawcy) pochodzący z rejestracji aplikacji (typ Microsoft Entra).
 • Identyfikator klienta - Określa identyfikator aplikacji (klienta) pochodzący z rejestracji aplikacji (typ Microsoft Entra).
 • Tajny klucz klienta - Określa wartość tajnego klucza klienta utworzoną na potrzeby rejestracji aplikacji (typ Microsoft Entra).
Uwaga

W przypadku uwierzytelniania Microsoft Entra należy skonfigurować aplikację Microsoft Entra. Ta sama aplikacja Microsoft Entra może być używana dla wielu punktów końcowych, jeśli znajdują się one w tej samej dzierżawie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie uwierzytelniania Microsoft Entra**.

Transakcje międzyfirmowe

 • Nr dostawcy - Określa numer dostawcy, z którym połączony jest punkt końcowy ICI.

Zobacz też

Konfigurowanie uwierzytelniania Microsoft Entra