Table of Contents

Zestawienie obrotów i sald nabywcy/dostawcy

W ramach Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępne są raporty Zestawienie obrotów i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców będące uzupełnieniem dla raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G. Bazują one na zapisach ksiąg pomocniczych: należności i zobowiązań. Przygotowanie raportów jest obowiązkowe raz w miesiącu, ale, w razie potrzeby, mogą być przygotowywane częściej, za dowolne okresy. Raporty Zestawienie obrotów i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców przedstawiają następujące wartości dla wszystkich nabywców/dostawców, w podziale na grupy księgowe (konta należności):

 • Saldo początkowe

 • Obroty okresu

 • Obroty narastająco

 • Saldo na dzień

Uwaga

Przed przygotowaniem raportów Zestawienie obrotów i sald nabywcówZestawienie obrotów i sald dostawców konieczne jest zdefiniowanie okresów obrachunkowych.

Obsługa

W celu przygotowania i wydrukowania raportu Zestawienie obrotów i sald nabywców, należy postępować według następujących kroków:

 1. Należy wyszukać Zest. obrotów i sald nabywców.

 2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Nabywca co najmniej pole Filtr daty wprowadzając w nim okres objęty raportem. W razie potrzeby można wypełnić inne pola w celu ograniczenia danych ujętych w raporcie.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć właściwe pola:

 • Uwzględnij saldo początkowe - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwota salda początkowego zostanie dodana do kwoty w polu Obroty narastająco do dnia.

 • Tylko konta z obrotami - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie zostaną wyświetlone wartości tylko tych nabywców, dla których istnieją zapisy księgowe w okresie wprowadzonym w polu Filtr daty.

 • Pokaż salda jako Wn/Ma - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwoty dla każdego nabywcy zostaną zsumowane i wyświetlone odrębnie dla zapisów po stronie Wn i po stronie Ma.

Rysunek: Opcje raportu Zestawienie obrotów i sald nabywców

 1. Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwych filtrów, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie:

Rysunek: Podgląd raportu Zestawienie obrotów i sald nabywców

Uwaga

W sytuacji, gdy należności jednego nabywcy zostały zaksięgowane na więcej niż jedno konto należności (z więcej niż jedną grupą księgową), wyświetlone są w raporcie w następujący sposób: pierwszy wiersz dla nabywcy, z jego numerem i nazwą wydrukowany jest czcionką pogrubioną, a kwoty w tym wierszu są sumą wszystkich jego należności. W kolejnych wierszach, bez numeru i nazwy nabywcy, wydrukowane są normalną czcionką sumy należności danego nabywcy w podziale na grupy księgowe, których kody wykazane są w kolumnie Grupa księgowa. W sytuacji, gdy dany nabywca ma należności powiązane tylko z jednym kontem należności (grupą księgową), kwoty wydrukowane są normalną czcionką, w jednym wierszu.

W celu przygotowania i wydrukowania raportu Zestawienie obrotów i sald dostawców, należy postępować według następujących kroków:

 1. Należy wyszukać Zest. obrotów i sald dostawców.

 2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Dostawca co najmniej pole Filtr daty wprowadzając w nim okres objęty raportem. W razie potrzeby można wypełnić inne pola w celu ograniczenia danych ujętych w raporcie.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć właściwe pola:

 • Uwzględnij bilans otwarcia - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwota salda początkowego zostanie dodana do kwoty w polu Obroty narastająco do dnia.

 • Tylko konta z obrotami - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie zostaną wyświetlone wartości tylko tych dostawców, dla których istnieją zapisy księgowe w okresie wprowadzonym w polu Filtr daty.

 • Pokaż salda jako Wn/Ma - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwoty dla każdego dostawcy zostaną zsumowane i wyświetlone odrębnie dla zapisów po stronie Wn i po stronie Ma.

Rysunek: Opcje raportu Zestawienie obrotów i sald dostawców

 1. Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwych filtrów, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie:

Rysunek: Podgląd raportu Zestawienie obrotów i sald dostawców

Uwaga

W sytuacji, gdy zobowiązania jednego dostawcy zostały zaksięgowane na więcej niż jedno konto zobowiązań (z więcej niż jedną grupą księgową), wyświetlone są w raporcie w następujący sposób: pierwszy wiersz dla dostawcy, z jego numerem i nazwą wydrukowany jest czcionką pogrubioną, a kwoty w tym wierszu są sumą wszystkich jego zobowiązań. W kolejnych wierszach, bez numeru i nazwy dostawcy, wydrukowane są normalną czcionką sumy zobowiązań danego dostawcy w podziale na grupy księgowe, których kody wykazane są w kolumnie Grupa księgowa. W sytuacji, gdy dany dostawca ma zobowiązania powiązane tylko z jednym kontem zobowiązań (grupą księgową), kwoty wydrukowane są normalną czcionką, w jednym wierszu.