Table of Contents

Zestawienie obrotów i sald kont K/G

Raport Zestawienie obrotów i sald kont K/G jest jednym z raportów ustawowych, których przygotowanie jest obowiązkowe raz w miesiącu. W razie potrzeby, raport może być przygotowywany częściej, za dowolne okresy. W ramach Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport Zestawienie obrotów i sald kont K/G prezentujący następujące wartości dla wszystkich kont księgi głównej:

 • Saldo początkowe

 • Obroty okresu

 • Obroty narastająco

 • Saldo na dzień

Uwaga

Przed przygotowaniem raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G konieczne jest zdefiniowanie okresów obrachunkowych.

Obsługa

W celu przygotowania i wydrukowania raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G, należy postępować według następujących kroków:

 1. Należy wyszukać Zest. obrotów i sald kont K/G.

 2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Konto K/G co najmniej pole Filtr daty wprowadzając w nim okres objęty raportem. W razie potrzeby można wypełnić inne pola w celu ograniczenia danych ujętych w raporcie.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć właściwe pola:

 • Uwzględnij saldo początkowe - zaznaczenie tego pola spowoduje, że kwota salda początkowego zostanie dodana do kwoty w polu Obroty narastająco do dnia.

 • Tylko konta z obrotami - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie zostaną wyświetlone tylko te konta, na których są zapisy księgowe.

 • Pokaż konta sumaryczne - pole jest edytowalne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole Tylko konta z obrotami. Zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie przedstawiającym wyłącznie konta księgowe mające zapisy, zostaną wyświetlone dodatkowo wiersze z kontami typu: Nagłówek, Suma, Suma od, Suma do.

 • Pokaż salda nabywców i dostawców - zaznaczenie tego pola spowoduje, że dla niektórych kont K/G zostaną wyświetlone dodatkowe wiersze z saldami wykazanymi po stronach debet i kredyt powiązanymi z zapisami księgi dostawców i nabywców.

 • Pokaż tylko konta z sumami - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w raporcie zostaną wyświetlone tylko wiersze z kontami typu: Suma, Suma od, Suma do.

Rysunek: Opcje raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G

 1. Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwych filtrów, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie:

Rysunek: Podgląd raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G