Table of Contents

Dziennik K/G

Raport Dziennik K/G jest jednym z raportów ustawowych, których przygotowanie jest obowiązkowe raz w miesiącu. W razie potrzeby, raport może być przygotowywany częściej, za dowolne okresy. W ramach Polish Localizationdla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport Dziennik K/G przedstawiający wszystkie zapisy księgi głównej w porządku chronologicznym.

Obsługa

W celu przygotowania i wydrukowania raportu Dziennik K/G, należy postępować według następujących kroków:

  1. Należy wyszukać Dziennik K/G.

  2. W oknie wstępnym raportu, które się otworzy, należy wypełnić na karcie skróconej Zapis K/G pole Data księgowania wprowadzając w nim okres objęty raportem.

Na karcie skróconej Opcje należy zaznaczyć pole Uwzględnij saldo początkowe, jeśli kwota salda początkowego ma zostać dodana do sum zapisów księgowych wykazanych narastająco. W przeciwnym wypadku pola nie należy zaznaczać.

Rysunek: Opcje raportu Dziennik K/G

  1. Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwego filtru okresu, należy wybrać Drukuj w celu wydrukowania raportu lub Podgląd w celu wyświetlenia raportu na ekranie:

Rysunek: Podgląd raportu Dziennik K/G