Table of Contents

Analiza wiekowania należności/zobowiązań

Polish Localization dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central udostępnia narzędzia Analiza wiekowania należnościAnaliza wiekowania zobowiązań, które prezentują wiekowanie należności i wiekowanie zobowiązań w formie tabelarycznej, ułatwiając analizowanie danych z możliwością ich sortowania, filtrowania i kopiowania.

Obsługa

W celu przygotowania Analizy wiekowania należności, należy postępować według następujących kroków:

 1. Należy wyszukać Analiza wiekowania należności.

 2. W oknie z parametrami wstępnymi zestawienia Analiza wiekowania należności, które się otworzy, należy wypełnić pola:

Na karcie skróconej Ogólne:

 • Data kalkulacji - w tym polu należy wprowadzić datę, w stosunku do której będą liczone dni przeterminowania należności.

 • Pokaż szczegóły - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w zestawieniu dla każdego nabywcy zostaną wyświetlone poszczególne zapisy składające się na saldo jego należności.

 • Kwoty w walucie - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w zestawieniu zostaną wyświetlone kwoty w walutach źródłowych, w przeciwnym wypadku w zestawieniu wykazana jest ich równowartość w złotych polskich.

 • Przeterm. do -- w polu tym należy wpisać maksymalną ilość dni przeterminowania należności; istnieje 6 pól o nazwie Przeterm. do, w których należy wpisać 6 kolejnych okresów przeterminowania, wszystkie pola muszą być uzupełnione.

 • Według - z lity rozwijanej w tym polu należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

 • Termin płatności - wybór tej opcji spowoduje, że ilość dni przeterminowania należności będzie liczona jako ilość dni, która upłynęła od terminu płatności zobowiązania do daty wprowadzonej w polu Data kalkulacji. Ilość dni obliczona w ten sposób wskaże, do którego z 6 okresów ustawionych w polach Przeterm. do powinna być przyporządkowana należność.

 • Data księgowania - wybór tej opcji spowoduje, że ilość dni przeterminowania należności będzie liczona jako ilość dni, która upłynęła od daty księgowania należności do daty wprowadzonej w polu Data kalkulacji. Ilość dni obliczona w ten sposób wskaże, do którego z 6 okresów ustawionych w polach Przeterm. do powinna być przyporządkowana należność.

Na karcie skróconej Filtry:

 • Nabywca - w tym polu można wybrać jednego lub więcej nabywców, do należności których ma być ograniczone zestawienie. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie należności wszystkich nabywców.

 • Grupa księgowa nabywcy - w tym polu można wybrać jedną lub więcej grup księgowych nabywców, z którymi powiązane są należności, do których mają być ograniczone dane w zestawieniu. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie wszystkich należności.

Rysunek: Opcje wstępne Analizy wiekowania należności

 1. Aby wyświetlić zestawienie, wybierz Pokaż macierz:

Rysunek: Zestawienie Analiza wiekowania należności

W celu przygotowania Analizy wiekowania zobowiązań, należy postępować według następujących kroków:

 1. Należy wyszukać Analiza wiekowania zobowiązań.

 2. W oknie z parametrami wstępnymi zestawienia Analiza wiekowania zobowiązań, które się otworzy, należy wypełnić pola:

Na karcie skróconej Ogólne:

 • Data kalkulacji - w tym polu należy wprowadzić datę, w stosunku do której będą liczone dni przeterminowania zobowiązań.

 • Pokaż szczegóły - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w zestawieniu dla każdego dostawcy zostaną wyświetlone poszczególne zapisy składające się na saldo jego zobowiązań.

 • Kwoty w walucie - zaznaczenie tego pola spowoduje, że w zestawieniu zostaną wyświetlone kwoty w walutach źródłowych, w przeciwnym wypadku w zestawieniu wykazana jest ich równowartość w złotych polskich.

 • Przeterm. do - w polu tym należy wpisać maksymalną ilość dni przeterminowania zobowiązań; istnieje 6 pól o nazwie Przeterm. do, w których należy wpisać 6 kolejnych okresów przeterminowania, wszystkie pola muszą być uzupełnione.

 • Według - z lity rozwijanej w tym polu należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

 • Termin płatności - wybór tej opcji spowoduje, że ilość dni przeterminowania zobowiązania będzie liczona jako ilość dni, która upłynęła od terminu płatności zobowiązania do daty wprowadzonej w polu Data kalkulacji. Ilość dni obliczona w ten sposób wskaże, do którego z 6 okresów ustawionych w polach Przeterm. do powinno być przyporządkowane zobowiązanie.

 • Data księgowania - wybór tej opcji spowoduje, że ilość dni przeterminowania zobowiązania będzie liczona jako ilość dni, która upłynęła od daty księgowania zobowiązania do daty wprowadzonej w polu Data kalkulacji. Ilość dni obliczona w ten sposób wskaże, do którego z 6 okresów ustawionych w polach Przeterm. do powinno być przyporządkowane zobowiązanie.

Na karcie skróconej Filtry:

 • Dostawca - w tym polu można wybrać jednego lub więcej dostawców, do zobowiązania których ma być ograniczone zestawienie. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie zobowiązań wszystkich dostawców.

 • Grupa księgowa dostawcy - w tym polu można wybrać jedną lub więcej grup księgowych dostawców, z którymi powiązane są zobowiązania, do których mają być ograniczone dane w zestawieniu. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie wszystkich zobowiązań.

 1. Aby wyświetlić zestawienie, wybierz Pokaż macierz: